تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا


در حال بارگذاری
مقطع پایان نامه
پایان نامه کارشناسی ارشد
نوع فایل
doc
حجم فایل
1.3Mb
تعداد صفحات
150 صفحه
دسته بندی
توضیحات تکمیلی
دارای جداول و نقشه
۴۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه ای که به کاربران عزیز تیم مسترداک معرفی میگردد با عنوان  ” تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری تهران ” از سری پایان نامه  های کارشناسی ارشد رشته جغرافیا می باشد. این پایان نامه برای اخذ درجه ارشد M.A مطالعه موردی منطقه 15 شهرداری تهران در 150 صفحه با فرمت word (قابل ویرایش)  نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکــیـده تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری تهران

یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاً ازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود ندارد و درواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی- کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی ، اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه  ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

مقـــدمه

با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه 15 تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقی برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید.

توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است.

سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق اشاره دارد.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

فصل اول : کلیات تحقیق9-3

طرح مساله و بیان ضرورت آن 3

سوالات اصلی تحقیق 5

اهداف تحقیق5

فرضیه6

روش تحقیق 6

پیشینه و سابقه انجام 7

مسائل و مشکلات تحقیق 9

فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین31-10

2-1 مقدمه 10

2-2 مفاهیم تحقیق 10

2-2-1 محتوای طرح کاربری زمین10

2-2-2 مفهوم زمین 11

2-2-3 ناحیه11

2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری11

2-2-5 برنامه‌ریزی11

2-2-6 برنامه‌ریزی شهری12

2-2-7 منطقه 12

2-2-7-1 انواع مناطق12

2-2-8 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری13

2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی 13

2-2-10 اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری 15

2-2-11 تعریف مدیریت15

2-2-12 مدیریت شهری16

2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران16

2-3-1 طرح هادی شهری16

2-3-2 طرح جامع شهر 16

2-3-3 طرح تفصیلی17

2-4 پیشینه مطالعات کاربری زمین 17

2-4-1 پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا 17

2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران21

2-4-2 کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان20

2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه 15 24

2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی 27

2-5-1 نظریه نوگراها 27

2-5-2 نظریه سلامت روان 29

2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر30

2-6 نتیجه‌گیری 30

فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی 65-32

3-1 مقدمه 32

3-2 موقعیت طبیعی32

3-2-1 موقعیت جغرافیایی 33

3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15 35

3-2-3 آبهای زیرزمینی 36

3-2-4 زلزله خیزی 36

3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه 37

3-2-6 ژئومورفولوژی38

3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه 38

3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی 38

3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی40

3-2-2-1 آب و هوا 40

3-2-2-2 میزان بارش40

3-2-2-3 رطوبت نسبی41

3-2-2-4 روزهای یخبندان41

3-2-2-5 روزهای بارانی42

3-2-2-6 درجه حرارت42

3-2-2-7 باد42

3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه 43

3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه48

3-4 مطالعات جمعیتی منطقه 51

3-4-1 مقدمه 51

3-4-1-2 روند تحولات جمعیت 51

3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت 52

3-4-1-4 پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت 53

3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت 54

3-4-1-6 مهاجرت در منطقه55

3-4-2 ویژگیهای اقتصادی 56

3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت 56

3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه 59

3-5 تاسیسات زیربنایی 60

3-5-1 شبکه جمع آوری فاضلاب 60

3-5-2 قنوات60

3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی60

3-5-4 مخابرات 61

3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی61

3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع 62

3-5-7 شبکه آبرسانی 62

3-6 نتیجه‌گیری 62

فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه 15 126-66

4-1 مقدمه 66

4-2 تقسیمات داخلی منطقه 67

4-3 استانداردهای کمی شهرسازی68

4-4 کاربری زمین در منطقه 1570

4-4-1 کاربری مسکونی73

4-4-2 کاربری تجاری75

4-4-3 کاربری آموزشی78

4-4-4 کاربری بهداشتی و درمانی 80

4-4-5 کاربری اوقات فراغت 83

4-4-5-1 کاربری فرهنگی – مذهبی 83

4-4-5-2 کاربری ورزشی87

4-4-5-3 فضای سبز شهری 87

4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی91

4-4-7 کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی92

4-4-8 کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری94

4-4-9 کاربری حمل و نقل 96

4-4-10 کاربری صنعتی 98

4-4-11 کاربری شبکه102

4-4-12 کاربری مسیل و حریم مسیل102

4-4-13 کاربری اراضی بایر103

4-4-14 کاربری حریم شبکه برق 104

4-5 ارزیابی سطوح و سرانه 106

4-6 بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه 15109

4-6-1 بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه 15با تاکید بر کمیسیون ماده پنج 109

4-6-2 بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها 116

4-7 نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 15 116

4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی 117

4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف 117

4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی 118

4-10 نتیجه‌گیری131-122

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات 127

5-1 آزمون و فرضیات تحقیق127

5-1-1 فرضیه اول127

5-1-2 فرضیه دوم127

5-2 نتایج تحقیق128

5-3 امکانات و فرصتها ( پیشنهادها )131

منابع وماخذ فارسی132.

منابع وماخذ انگلیسی135

چکیده انگلیسی136

فهرست جداول

جدول 2-1 الگوی توزیع کاربریهای پیشنهادی طرح جامع شهر تهران برای منطقه15 شهرداری تهران27

جدول 3-1 پراکندگی و تراکم نسبی نواحی شش گانه منطقه 15 54

جدول 3-2 میزان باسوادی جمعیت در نواحی شش گانه منطقه 15 در سال 1385 55

جدول 3-3 توزیع جمعیت ده ساله و بالاتر ساکن نواحی شش گانه منطقه 15 شهرداری بر حسب وضع فعالیت و اشتغال آنان در سال 8557

جدول 3-4 اندازه مشخصه‌های وضع فعالیت و اشتغال جمعیت نواحی شش گانه منطقه 15 در سال 8558

جدول 4-1: وسعت ، جمعیت و تعداد محلات ناحیه هشت گانه منطقه 15 68

جدول 4-2: استانداردهای کمی شهرسازی در جهان و ایران69

جدول 4-3: سطوح و سرانه و درصد کاربریهای مختلف منطقه 15 72

جدول 4-4: وضعیت کاربری مسکونی در سطح ناحیه شش گانه منطقه 1574

جدول 4-5: سطوح و سرانه و درصد کاربری تجاری در نواحی شش گانه منطقه 15 76

جدول 4-6: سطوح و سرانه و درصد کاربری آموزشی و آموزش عالی در ناحیه شش گانه منطقه 15 78

جدول 4-7: سطوح و سرانه و درصد کاربری بهداشتی و درمانی در ناحیه شش گانه منطقه 1581

جدول 4-8 : سطوح و سرانه و درصد کاربری فرهنگی در ناحیه شش گانه منطقه 15 84

جدول 4-9: سطوح و سرانه و درصد کاربری مذهبی در ناحیه شش گانه منطقه 15 85

جدول 4-10: سطوح و سرانه و درصد کاربری ورزشی در ناحیه شش گانه منطقه 15 87

جدول 4-11: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه 15 89

جدول 4-12: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه 15 92

جدول 4- 13: سطوح و سرانه ودرصد کاربری اداری – انتظامی درناحیه شش گانه منطقه 15 93

جدول 4-14: سطوح و سرانه و درصد کاربری نظامی در ناحیه شش گانه منطقه 1593

جدول 4-15: سطوح و سرانه و درصد کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری در ناحیه شش گانه منطقه 15 96

جدول 4-16: سطوح و سرانه و درصد کاربری حمل و نقل در ناحیه شش گانه منطقه 1598

جدول 4-17: سطوح و سرانه و درصد کاربری صنعتی و کارگاهی در ناحیه شش گانه منطقه 1599

جدول 4-18:سطوح و سرانه و درصد کاربری شبکه در ناحیه شش گانه منطقه 15102

جدول 4-19: سطوح و سرانه و درصد کارقبری مسیل و حریم مسیل در ناحیه شش گانه منطقه 15 103

جدول 4-20: سطوح و سرانه و درصد کاربری بایر در ناحیه شش گانه منطقه 15104

جدول 4-21: سطوح و سرانه و درصد کاربری حریم شبکه در ناحیه شش گانه منطقه 15104

جدول 4-22: سرانه‌های پیشنهادی کاربریهای شهری بر حسب منطقه‌ای106

جدول 4-23: سطوح و سرانه‌های استاندارد و مورد نیاز منطقه 15 در وضع موجود108

جدول 4-24: آمار کاربریهای منطقه 15 شهر تهران سالهای 1385 – 1375 109

جدول 4-25: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (1) سال 85-1375110

جدول 4-26: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (2) سال 85-1375111

جدول 4-27: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (3) سال 85-1375112

جدول 4-28: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (4) سال 85-1375113

جدول 4-29 :آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (5) سال 85-1375114

جدول 4-30: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (6) سال 85- 1375 115

جدول 4-31: اولویت بندی کاربری در سطح نواحی منطقه 15 117

فهرست نقشه‌ها

نقشه 3-1: موقعیت منطقه 15 در شهر تهران34

نقشه 3-2: گسترش تاریخی منطقه 15 شهر تهران50

نقشه 4-1:پراکندگی کاربری شهری منطقه 15 شهر تهران71

نقشه 4-2: پراکندگی کاربری مسکونی منطقه 15 شهر تهران74

نقشه 4-3: پراکندگی کاربری آموزشی منطقه 15 شهر تهران 79

نقشه 4-4: پراکندگی کاربری بهداشتی و درمانی منطقه 15 شهر تهران 82

نقشه 4-5: پراکندگی کاربری مذهبی منطقه 15 شهر تهران86

نقشه 4-6: پراکندگی کاربری فضای سبز و پارک منطقه 15 شهر تهران 90

نقشه 4-7: پراکندگی کاربری صنعتی منطقه 15 شهر تهران101

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله
مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد 150 صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • بهتر است ابتدا در سایت ثبت نام کنید و بعد اقدام به خرید فایل مورد نظر کنید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.