×

بررسی تاثیر میزان بکارگیری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی مقایسه ای فراوری کانسار های کرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ : پایان نامه کارشناسی رشته معدن

۱۰,۰۰۰ تومان

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین : پایان نامه ارشد مهندسی عمران

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه : پایان نامه ارشد صنایع

۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران : ارشد صنایع غذایی

۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS : پایان نامه کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

۵,۰۰۰ تومان
0