خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته حسابداری / بررسی دايره حسابداری شعب بانكها

بررسی دايره حسابداری شعب بانكها

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 205
  • قیمت : 4500 تومان
  • کد فایل : 43003

  پایان نامه رشته حسابداری

  موضوع: بررسی دايره حسابداری شعب بانكها

  مقدمه : بر كسي پوشيده نيست كه بانك ها جز نهادهاي مالي هر كشور مي باشند. نهادهاي مالي دو گونه اند:

  • نهادهاي مالي سياست گذار: موسساتي كه مسئوليت پايه ريزي و تعيين خط مشي هاي اصلي مالي را عهده دارند و برنامه هاي كلي را در چهارچوب قوانين و مصوبات جاري دولت مشخص مي‌كنند پس از تكميل و تاييد سياست هاي مقرر توسط دولت اين برنامه ها براي اجرا به دستگاههاي مربوطه ابلاغ مي گردد. هدف اين مؤسسات دستيابي به راههايي است كه گردش پولي و مالي را افزايش، نقدينگي را كاهش،‌ سرمايه گذاري ها را افزايش و در نهايت به پويايي اقتصاد كشور منجر گردد.
  • نهادهاي مالي عملياتي: موسساتي هستند كه به طور مستقيم به ارائه خدمت به مردم مي پردازند مانند مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و بانك ها

  اين مؤسسات ملزم به اجراي برنامه هاي اعلام شده توسط نهادهاي مالي سياست گذار هستند و در واقع بخش عملياتي و اجرا به عهده اين مؤسسات است.

  هدف اصلي آنها علاوه بر اجراي برنامه هاي معين، ارائه خدمات هر چه بيشتر و بهتر در كمترين زمان ممكن به مراكز صنعتي، دولتي،‌ خصوصي و آحاد جامعه به منظور افزايش رفاه و رضايت مندي مردم و تشويق براي سپرده گذاري و سرمايه گذاري در راستاي سياست هاي معين است.

  بانك ها نيز به عنوان مهمترين اين موسسات، در اين راستا پيشرو هستند.

  بانك ها براي نيل به هدف هاي مذكور در شهرها و مناطق مختلف شعبي را تاسيس نموده اند حجم فعاليت شعبه متفاوت است و در بعضي شعب ازدياد براي دريافت خدمات و پرداخت هاي ضروري به قدري است كه ممكن است كاركنان را براي انجام وظايف خود با دشواري رو به رو سازد براي رفع اين مشكل و جلوگيري از دوباره كاري و اتلاف وقت و رسيدگي سريعتر و بهتر به امور مردم دوايري در شعب مشخص شده كه مهمترين اين دواير، دايره حسابداري شعب است.

  اين بخش نيز مانند دواير ديگر داراي شرح وظايف خاصي است كه بايد در حيطه قوانين اجرا شود.

  اين مجموعه به تفصيل به شرح فعاليت هاي شعب، به ويژه دايره حسابداري شعب و قوانين مصوب مربوط به آن پرداخته است.

  اميد است مفيد واقع گردد.

  فهرست مطالب

  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

  شرح وظايف دايره حسابداري شعب…………………………………………………………………………………………. ۳

  حسابداري شعب:

  عمليات حسابداري پرداخت حقوق كاركنان از طريق دايره حسابداري………………………………….. ۷

  نحوه پرداخت مساعده به كاركنان……………………………………………………………………………………………. ۸

  چك:

  ۱- تعريف چك………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

  ۲- اركان چك…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

  ۱-۲- تاريخ صدور چك…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

  ۲-۲- مبلغ چك………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

  ۳-۲- محلي كه چك در آنجا بايد پرداخت گردد……………………………………………………………………. ۱۱

  ۴-۲- نام گيرنده چك………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

  ۵-۲- امضاء صادر كننده چك………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

  ۳- انواع چك…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

  ۱-۳- چكهاي عادي………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

  ۲-۳- چك مسافرتي…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

  ۳-۳- چك بانكي………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

  ۴-۳- چك آزاد…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

  چكهاي في مابين:

  ۱- نكات قابل توجه جهت صدور چكهاي بين بانكها……………………………………………………………….. ۱۴

  ۲- نحوه صدور و پرداخت چك بين بانكها……………………………………………………………………………….. ۱۵

  ۳- فقدان چك هاي بانكي………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

  ۴- دستورهاي متفرقه……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

  ۵- عمليات حسابداري………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

  ظهرنويسي، پشت نويسي و انتقال چك…………………………………………………………………………………… ۲۳

  مسئوليت صادر كننده چك……………………………………………………………………………………………………… ۲۵

  مسئوليت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك)

  ۱- كنترل و پرداخت چك………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

  ۲- برگشت چك و عدم پرداخت………………………………………………………………………………………………. ۲۸

  دستور پرداخت چك بر حسب درجات شعبه………………………………………………………………………….. ۳۰

  نحوه پرداخت وجه چكهاي مشتريان ساير شعب به تقاضاي صاحب حساب چك بر………………………. ۳۳

  چكهاي انتقالي:………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

  ۱- چكهاي انتقالي داخلي…………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

  ۲- چكهاي انتقالي عهده ساير بانكها………………………………………………………………………………………… ۴۱

  روش وصول چكهاي انتقالي در شهرستانهاي فاقد اطلاق پاياپاي (كلرينگ)…………………………. ۴۲

  نحوه وصول چكهاي داخلي و عهده شعب ساير بانكها تحت پوشش كلر تهران:

  ۱- چك هاي داخلي…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

  ۲- چك هاي عهده ساير بانك ها…………………………………………………………………………………………….. ۴۷

  چگونگي واگذاري شعب شهرستانها عهده ساير شعب بانكهاي تهران…………………………………….. ۴۸

  نحوه وصول چك هاي انتقالي شعب تهران و شهرستان عهده ساير شهرستانها…………………….. ۴۹

  نحوه وصول چك هاي انتقالي شعب بانك عهده يكديگر در يك شهرستان…………………………… ۵۰

  چك هاي بي محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاري…………………………………………….. ۵۰

  مراحل فروش چك……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

  مراحل خريد چك……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

  عمليات حسابداري بازخريد چك ها در شعبه:………………………………………………………………………… ۵۴

  سپرده:

  سپرده قرض الحسنه جاري………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

  ۱- چگونگي افتتاح حساب قرض الحسنه جاري……………………………………………………………………… ۵۷

  ۲- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقيقي ايراني………………………………………. ۵۸

  ۳- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي پزشكان………………………………………………………………. ۵۹

  ۴- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري مشترك………………………………………………………………………. ۶۰

  ۵- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي خارجي……………………………………………. ۶۰

  ۱-۵- خارجيان مقيم ايران……………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

  ۲-۵- خارجيان مقيم خارج از كشور………………………………………………………………………………………… ۶۱

  ۳-۵- افاغنه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

  ۶- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي كسبه، بنگاهها، انجمن هاي فرهنگي
  و خيريه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

  ۷- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي ايراني………………………………………. ۶۳

  ۸- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت هاي خصوصي……………………………………….. ۶۵

  ۹- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت در شرف تاسيس…………………………………… ۶۷

  ۱۰- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت هاي تعاون شهري………………………………. ۶۷

  ۱۱- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت هاي دولتي………………………………………….. ۶۹

  ۱۲- افتتاح حساب قرض الحسنه براي دستگاههاي دولتي…………………………………………………….. ۷۱

  ۱-۱۲-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي دستگاههاي دولتي…………………… ۷۱

  ۲-۱۲- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاري دستگاههاي دولتي……………………………….. ۷۳

  ۳-۱۲- طريقه انسداد حسابهاي دولتي……………………………………………………………………………………. ۷۵

  ۴-۱۲- ممنوعيت قبول سپرده ها…………………………………………………………………………………………….. ۷۵

  ۱۳- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري به نام شهرداري ها……………………………………….. ۷۵

  ۱۴- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي خارجي…………………….. ۷۵

  ۱-۱۴- اشخاص حقوقي خارجي مقيم ايران……………………………………………………………………………. ۷۶

  ۲-۱۴- اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از كشور…………………………………………………………….. ۷۶

  ۱۵- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري ارزي……………………………………………………………… ۷۶

  حساب قرض الحسنه جاري درگير…………………………………………………………………………………………… ۷۷

  بستن حساب قرض الحسنه جاري به تقاضاي صاحب حساب:

  بستن حساب قرض الحسنه جاري به تقاضاي صاحب حساب در حالت عادي………………………. ۷۸

  بستن حساب قرض الحسنه جاري به تقاضاي صاحب حساب به دليل مفقود شدن چك يا دسته چك   ۷۸

  حسابهاي مطالبه نشده……………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

  فصل در گذشتگان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

  فصل ورشكستگان……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

  فصل جاري راكد……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

  فصل انتقالي از بستانكاران………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

  حساب قرض الحسنه پس انداز…………………………………………………………………………………………………. ۸۸

  نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز…………………………………………………………………………………………. ۸۹

  انواع حسابهاي سپرده قرض الحسنه پس انداز………………………………………………………………………… ۸۹

  ۱- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص حقيقي، رشيد و
  باسواد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

  ۲- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص حقيقي بي‌سواد……………………… ۹۰

  ۳- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادي براي اشخاص صغير……………………………………………. ۹۱

  ۴- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وكالت يا قيوميت يا وصايت رسمي از طرف اشخاص    ۹۱

  ۵- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترك عادي……………………………………………………………………….. ۹۲

  ۶- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادي براي اشخاص حقوقي…………………………………. ۹۳

  نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز…………………………………………………………………………. ۹۴

  حساب سپرده قرض الحسنه ويژه:……………………………………………………………………………………………. ۹۵

  افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه……………………………………………………………………………………………… ۹۶

  عمليات حسابداري حساب قرض الحسنه ويژه…………………………………………………………………………. ۱۰۰

  حساب سپرده قرض الحسنه ويژه جوانان…………………………………………………………………………………. ۱۰۲

  امتيازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ويژه جوانان…………………………………………………….. ۱۰۳

  عمليات حسابداري حساب سپرده قرض الحسنه ويژه جوانان…………………………………………………. ۱۰۶

  سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

  نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت:…………………………………………………………… ۱۱۰

  ۱- افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي…………………………………………………………………………………… ۱۱۰

  ۲- افتتاح حساب مشترك………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

  ۳- افتتاح حساب با وكالت………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

  ۴- افتتاح حساب براي شركت هاي دولتي………………………………………………………………………………. ۱۱۴

  ۵- افتتاح حساب به نام صغير توسط قيم………………………………………………………………………………… ۱۱۴

  ۶- افتتاح حساب توسط افراد غير از ولي، وصي و قيم……………………………………………………………. ۱۱۵

  ۷- افتتاح حساب توسط وصي………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

  نرخ سود و طريقه محاسبه آن………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

  سپرده سرمايه گذاري بلندمدت……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

  شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت……………………………………………………………. ۱۱۸

  افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري براي شركت هاي دولتي……………………………………………….. ۱۲۴

  نرخ سود و طريقه پرداخت آن………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

  عمليات حسابداري سپرده سرمايه گذاري بلندمدت……………………………………………………………….. ۱۲۶

  سپرده هاي بيش از يك سال……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

  حوالجات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

  نحوه صدور و حواله هاي عهده شعب………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

  فقدان چك هاي بانكي……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

  ۱- وظايف صاحب چك بانكي…………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

  ۲- وظايف شعبه صادر كننده چك بانكي………………………………………………………………………………… ۱۴۵

  ۳- وظايف شعبه پرداخت كننده چك در رابطه با اعلام پاسخ استعلام…………………………………. ۱۴۶

  پرداختهاي چكهاي بانكي (چك حواله) و ابزار شبه پول صادره بانكها قبل از قبولي……………………….. ۱۴۸

  حواله هاي صادره مشروحه ذيل فاقد كارمزد يا هزينه مي‎باشد……………………………………………… ۱۵۰

  حواله هاي عهده ما:…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

  حواله هاي عهده ما به نشاني محل اقامت……………………………………………………………………………….. ۱۵۳

  حواله هاي عهده ما جهت واريز به حساب……………………………………………………………………………….. ۱۵۴

  مسائل متفرقه پول رساني…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

  وصول بها آب، برق، تلفن و گاز…………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

  صندوق امانات……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

  باجه ها:………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

  عمليات نقدي و انتقالي…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

  انعكاس عمليات باجه در حسابهاي شعبه………………………………………………………………………………… ۱۶۷

  دو وقته نمودن ساعات كار شعب (باجه عصر)…………………………………………………………………………. ۱۶۹

  رسيدگي به موجودي روزانه صندوق و طريقه بستن خزانه شعبه و نگهداري
  كليدها………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

  اضافه موجودي صندوق و خزانه……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

  تعديل نقدينگي و بيمه وجوه صندوق و در راه………………………………………………………………………… ۱۸۱

  تفكيك و شمارش اسكناس………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۸

  نكات مهم قبل از بستن حسابها در پايان سال مالي……………………………………………………………….. ۱۸۸

  دستورالعمل بستن حسابها در پايان سال مالي………………………………………………………………………… ۱۸۹

  الف- كليات وظايف شعب،‌ حسابداري هاي مناطق و ادارات كل قبل از تهيه صورتهاي مالي پايان سال   ۱۹۰

  ب- مدارك لازم در پايان سال………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۸

  – نحوه ارسال مدارك از طريق شعب……………………………………………………………………………………….. ۲۰۰

  ج- مدارك ارسالي حسابداري‌هاي مناطق به اداره كل حسابرسي وامور مالي……………………….. ۲۰۴

  د- تذكر چند نكته…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۵

  مجموعه ضمائم و پيوست ها (از ۱ الي ۸۹)

  منابع و مآخذ:

  • بديع الزماني- سيمين- قانون تجارت- ۱۳۷۸- انتشارات سيانوش
  • بديع الزماني- سيمين- قانون چك- ۱۳۷۸- انتشارات سيانوش
  • عليزاده- علي اصغر- درسنامه علوم بانكي- ۱۳۸۲- انتشارات گپ
  • دواني- غلامحسين- مجموعه مالياتهاي مستقيم- ۱۳۸۴- انتشارات كيومرث
  • اداره امور بين الملل و شعب بانك سپه
  • اداره آموزش بانك ملت

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۲۰۵ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : بررسی دايره حسابداری شعب بانكها
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 205
  • قیمت : 4500 تومان
  • حجم فایل : 250 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *