×

پایان نامه زراعت برنج : رشته مهندسی کشاورزی

۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه خیار گلخانه ای : پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی

۵,۰۰۰ تومان

مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV، GPS ، GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان : تحقیق رشته تولیدات گیاهی

۵,۰۰۰ تومان

اصول پرورش کرم ابریشم : مقاله ای کامل در رشته کشاورزی

۵,۰۰۰ تومان

بیماری شناسی گیاه : مقاله ای کامل در رشته کشاورزی

۵,۰۰۰ تومان

بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه ‌ای : پایان نامه کارشناسی رشته کشاورزی

۵,۰۰۰ تومان
0