×

تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس : مقاله در رشته نساجی

۵,۰۰۰ تومان

تاثیر آنزیم بر روی کالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم : پایان نامه کارشناسی نساجی و علوم الیاف

۵,۰۰۰ تومان

نگاهی به سیر تاریخی پیدایش پوشاک : مقاله رشته نساجی

۵,۰۰۰ تومان
0