×

بررسی تاثیر میزان بکارگیری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران : پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه مفاهیم شبکه : رشته مهندسی فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰ تومان
0