×

رقابت پذیری در زنجیره تامین : پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی صنایع

۲۵,۰۰۰ تومان

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) : پایان نامه کارشناسی رشته صنایع

۲۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران

۲۵,۰۰۰ تومان

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه : پایان نامه ارشد صنایع

۴۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه بسته بندی مواد غذایی

۲۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه EFQM مورد بررسی در شرکت ایرالکو : رشته کارشناسی در رشته مهندسی صنایع

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه طراحی بسته بندی رشته صنایع

۲۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه صنعت کاغذ سازی رشته مهندسی صنایع

۲۵,۰۰۰ تومان
0