×

ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه : پایان نامه رشته علوم پزشکی و بهداشتی

۱۵,۰۰۰.۰۰ تومان

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش : پایان نامه دکتری رشته داروسازی

۱۵,۰۰۰.۰۰ تومان

بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر : پایان نامه رشته داروسازی

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار : پایان نامه رشته علوم پزشکی و داروسازی

۱۴,۹۰۰.۰۰ تومان

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک : پایان نامه رشته پزشکی و داروسازی

۱۴,۹۰۰.۰۰ تومان
0