×

بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها : پایان نامه ارشد رشته حقوق

۱۰,۰۰۰ تومان

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر : پایان نامه ارشد رشته حقوق

۹,۵۰۰ تومان

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

۱۰,۰۰۰ تومان

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی : پایان نامه ارشد حقوق عمومی

۱۰,۰۰۰ تومان

استیفاء در قانون مدنی : پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

۵,۰۰۰ تومان

ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات : پایان نامه ارشد رشته حقوق جزاء و جرم شناسی

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی : پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

۵,۰۰۰ تومان

حقوق زوجه بر زوج : پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

۵,۰۰۰ تومان
0