اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

۱۰,۰۰۰ تومان