×

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنعت تراکتور سازی ایران : پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۱۰,۰۰۰.۰۰ تومان

بررسی امکان تشخیص استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل : پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۹,۵۰۰.۰۰ تومان

بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی : گزارش کارآموزی رشته حسابداری

۴,۰۰۰.۰۰ تومان

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه رشته حسابداری

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

بررسی دایره حسابداری شعب بانکها : پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری

۵,۰۰۰.۰۰ تومان

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین : پروژه مالی رشته حسابداری

۵,۰۰۰.۰۰ تومان
0