بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS : پایان نامه ارشد جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی

۱۰,۰۰۰ تومان