×

تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته : پایان نامه ارشد رشته زبان شناسی

۴۵,۰۰۰ تومان

مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج : پایان نامه کارشناسی رشته ادبیات

۲۵,۰۰۰ تومان

مقایسه‌ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ : پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی

۴۵,۰۰۰ تومان

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی : پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۴۵,۰۰۰ تومان

شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک : پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۴۵,۰۰۰ تومان

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی : پایان نامه رشته ادبیات فارسی

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات

۴۵,۰۰۰ تومان

موسیقی شعر در غزلیات سنایی : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

۴۵,۰۰۰ تومان

پیرامون زندگی دکتر قیصر امین پور و تحولات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان : پایان نامه کارشناسی رشته ادبیات

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی : پایان نامه کارشناسی رشته ادبیات فارسی

۲۵,۰۰۰ تومان
0