×

بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها : پایان نامه ارشد رشته حقوق

۱۰,۰۰۰ تومان

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر : پایان نامه ارشد رشته حقوق

۹,۵۰۰ تومان

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

۱۰,۰۰۰ تومان

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی : پایان نامه ارشد حقوق عمومی

۱۰,۰۰۰ تومان

مقاله قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

۲,۰۰۰ تومان

تحقیق اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

۳,۵۰۰ تومان

پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

۴,۵۰۰ تومان

پایان نامه ادله اثبات دعوی

۳,۵۰۰ تومان

تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

۲,۰۰۰ تومان
0