×

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک : پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا

۴۵,۰۰۰ تومان

تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS : پایان نامه ارشد جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی

۴۵,۰۰۰ تومان

بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مرکزی : پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

۴۵,۰۰۰ تومان
0