×

تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته : پایان نامه ارشد رشته زبان شناسی

۵,۵۰۰ تومان

مقایسه‌ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ : پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی : پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱۰,۰۰۰ تومان

شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک : پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات

۱۰,۰۰۰ تومان

موسیقی شعر در غزلیات سنایی : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

۱۰,۰۰۰ تومان
0