×

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید : پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970 : پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران (2001-1979) : پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

۴۵,۰۰۰ تومان

مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

۴۵,۰۰۰ تومان

مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا : پایان نامه ارشد علوم سیاسی

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنعت تراکتور سازی ایران : پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی امکان تشخیص استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل : پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۴۵,۰۰۰ تومان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تربیتی

۴۵,۰۰۰ تومان

بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها : پایان نامه ارشد رشته حقوق

۴۵,۰۰۰ تومان

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر : پایان نامه ارشد رشته حقوق

۴۵,۰۰۰ تومان
0