×

پایان نامه اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی  بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان : ارشد فیزیولوژی ورزشی

۴۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن : ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

۴۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه تاثیر تغییر پذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال : ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی

۴۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM : کارشناسی ارشد تربیت بدنی

۴۵,۰۰۰ تومان
0