×

ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه : پایان نامه رشته علوم پزشکی و بهداشتی

۱۵,۰۰۰ تومان

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

۴,۹۰۰ تومان

پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

۴,۵۰۰ تومان

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

۴,۹۰۰ تومان

پایان نامه بررسی اثر ملاتونین در زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی کلستاتیک

۸,۹۰۰ تومان

استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار

۱۴,۹۰۰ تومان

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

۱۴,۹۰۰ تومان

طراحی وساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد

۵,۰۰۰ تومان
0