گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین : پایان نامه ارشد مهندسی عمران


در حال بارگذاری
پایان نامه کارشناسی ارشد - مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
zip - doc
1.2Mb
210
دارای فهرست و منابع
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های ارشد رشته عمران و با عنوان ” بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری ” با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت مسترداک و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب عمران  قرار گیرد.

ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیکی، مهارتخلف یک اصل اساسی درقوانین عبورومرورمحسوب می شود. درمیان همه عوامل مؤثردرکاهش تخلفات ترافیکی، قوانین محکم وبازدارنده به همراه آموزش ترافیک به استفاده کنندگان راه نقش بسیارمثبت ومؤثری در ایمنی راه دارد.

در حال حاضر کشورهای پیشرفته بنا بر توصیه سازمان بهداشت جهانی در سیاست ایمنی راه تجدید نظر کرده و برای علوم رفتاری حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسیله‌نقلیه اهمیت قائل شده‌اند. این امر باعث گردیده که آموزش و اجرای قوانین در رأس سیاست جدید ایمنی راه‌ها قرارگیرد. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که آموزش ایمنی تنها مختص گروه خاص نظیر رانندگان یا کودکان نمی‌باشد بلکه هر فرد یا افرادی، بخش یا ارگانی که به  نوعی با ایمنی جاده‌ها در ارتباط است را شامل می‌شود. متدولوژی ارایه شده در این پژوهش آموزش ایمنی راه را در دو سطح استفاده‌کنندگان از راه و مسؤلین و متخصصین در نظر گرفته است که در هر سطح روشهای و محتوای آموزش متفاوت می‌باشد.

Abstract Methodology developing improving safty  of roads with considering education  and rule execution

This research shows that to prevent traffic accident, offence prevention is a main principal in traffic rules among all those effective factors to decrees traffic preventive and science laws associated with traffic education to the road users plays an important role road safety.

Now a days developed countries conduct a revision in road safety policies with the suggestion of who. (world health organization)

They consider behavior science at least as much as those sciences that are related to read and vehicle.

So, education and rule execution has become the most important mother in modern safety read policies. this study shows  safety education is not merely related to some particular groups such as drivers and children. safety road education is related to all the people, organization or any other constitution  in regard to it. methodology of the research considers safety education in two levels, road users officials and specialist that each level has it’s own specific method and concept.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و معرفی 2

1-1-تعریف مساله و اهمیت آن.. 6

1-2- نتایج مهم پژوهش 9

1-3- فصل‌های پایان‌نامه 9

فصل دوم: اصول و  پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها.. 12

2-1- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ونقل جاده ای ایران. 12

2-2- رابطه بین ایمنی و تحرک.. 13

2-3- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای.. 16

2-3-1- عامل انسانی.. 16

2-3-2- عامل راه 19

2-3-3- عامل وسیله نقلیه.. 24

2-3-4- عوامل محیطی.. 25

فصل سوم: مروری بر مطالعات پیشین.. 28

3-1- آموزش ایمنی راه توسط تورهای تئاتری.. 29

3-2- آموزش ایمنی راه در مدارس 35

3-3- اعمال مقررات بر کاهش تصادفات جاده‌ای در برخی کشورهای اروپایی.. 43

3-4- نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت‌رانان با هدف افزایش ایمنی. 49

فصل چهارم: بررسی روشهای آموزش قوانین و رانندگی.. 56

4-1- بررسی اصول وروشهای آموزش ترافیک و قوانین درکشورآلمان.. 57

4-1-1- گواهینامه برای هدایت وسائط نقلیه موتوری 59

4-1-2- طبقه بندی مجوزهای رانندگی (انواع گواهینامه های رانندگی) در آلمان 64

4-1-3- تمرینات وامتحان رانندگی یک متقاضی دریافت گواهینامه 64

4-1-3- آشنایی وآموزش ضوابط ومقررات وقوانین عمومی.. 65

4-2- روشهای آموزش رانندگی درکشورآمریکا.. 68

4-2-1- انواع گواهینامه رانندگی 68

4-4- روشهای آموزش رانندگی در ژاپن. 75

4-4-1- عناوین برنامه های آموزشی. 75

4-3-2- تدابیر ایمنی ترافیک در سطح کشور ژاپن 77

4-3-3- آموزش ایمنی رانندگی درمؤسسه آموزش مرکزی ژاپن.. 78

4-3-4- صدورگواهینامه در ژاپن 83

4-4- روشهای آموزش رانندگی وکسب گواهینامه رانندگی درایران 87

4-4-1- مراحل آموزش هنرجویان درآموزشگاههای کشور.. 88

4-4-2- آزمایشات رانندگی 88

4-4-3- منابع آموزشی.. 89

4-4-4- صدورگواهینامه رانندگی.. 90

فصل پنجم: بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه.. 97

5-1- بررسی متدولوژی آموزش ایمنی. 97

5-1-1- مفهوم آموزش ایمنی راه 99

5-1-2- آموزش مستمراصول ایمنی راه 101

5-2-   اعمال قوانین و مقررات 143

5-2-1-تعیین عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجرای اعمال قوانین ومقررات 144

5-2-2- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آنها. 146

نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور    150

دور نمای آینده تصادفات و راه های برون رفت. 163

مقدمه.. 164

بخش اول: وضعیت عمومی محیط ترافیکی کشور.. 165

1-1: وسیله نقلیه 165

1-2: انسان. 165

1-3: راه. 166

1-4 مدیریت ترافیک. 166

1-5 خسارات عمومی ناشی از ترافیک در کشور 166

1-6 چالشهای عمومی محیط ترافیکی کشور 167

بخش دوم

2-1 وضعیت تصادفات کشور از نگاه آمار (83-87). 168

2-2-1 شاخص شدت تصادفات. 169

2-2-2 شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحین.. 170

2-2-3 شاخص ریسک ترافیک.. 172

بخش سوم : مقایسه با سایر کشور 175

مقایسه شدت تصادفات.. 176

بخش چهارم: مقایسه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تصادفات جاده ای.. 178

4-1 پیامدهای اقتصادی.. 178

4-2 پیامدهای تلفات انسانی. 180

4-3 پیامدهای اجتماعی و روانی.. 181

بخش پنجم: راههای برون رفت. 182

5-1 : راه برون رفت از این معضل اجتماعی در جمله زیر خلاصه می شود. 182

5-2 :رویکردها  و راهبردها.. 185

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 192

6-1- خلاصه و نتیجه‌گیری.. 192

6-2- پیشنهادات برای ادامه تحقیق. 200

منابع و مآخذ. 208

فهرست منابع فارسی 208

فهرست منابع لاتین.. 209

فهرست تصاویر

شکل 1-1: نمودار تصادفات در آسیا، آفریقا و کشورهای توسعه یافته را در مقابل تعداد مرگ و میرها  3

شکل(1-2): مدل رگرسیون تعداد کشته‌ها در طی سال. 5

شکل (3-1): موقعیت خط عبور 51

شکل(5-1) : تعریف آموزش ایمنی راه. 100

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی

 1. کارگر دولت آبادی، جواد، ” مدل مدیریت ایمنی هوشمند برای راه های برون شهری با بکارگیری شبکه های عصبی – فازی و تصمیم سازی چند معیاره AHP“، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، 1385.
 2. سالاری جوینی، احمد، “مطالعه تجهیزات کنترل ترافیک برای کاهش تصادفات در راههای برون شهری” ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.
 3. وزارت راه و ترابری، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، “بررسی همه‌گیری شناسی اختلالات روانی در رانندگان حمل و نقل عمومی مسافربری بین شهری (پژوهشی در پایانه‌های مسافربری تهران)”، زمستان 1375.
 4. انصاری، محسن، “دور نمای آینده تصادفات و راههای برون رفت”،‌ اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، 1384.
 5. زیاری،‌حسن و دیواندری، حسن، ” نقش اصول سه گا نه « مهندسی، آموزش و مقررا ت » در کاهش مشکلات”، هفتمین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، 1385.
 6. اسماعیلی، علیرضا، “آموزش بستر ارتقای فرهنگ ترافیک” نخستین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده ای، 1384.
 7. حاجی حسینلو، منصور و گلیج، محمد، ” بررسی میزان احترام به قوانین ترافیکی در تهران و راهکارهای موثر برای افزایش آن”، نخستین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده ای، 1384.
 8. نایب آقا، محمد .”راه و ایمنی ترافیک”، انتشار مولف، 1381.
 9. شاهی،جلیل،‌ احمدی‌نژاد، محمود و نادران، علی، “مروری بر تاثیر اعمال مقررات بر ایمنی تردد در کشورهای اروپایی”، سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک، 1385.
 10. شیخ الاسلامی، عبدالرضا و ارکانی احسان،‌ “بررسی نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت رانان با هدف افزایش ایمنی”،‌‌ اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، 1384.
 11. “مطالعه آموزش ترافیک به شهروندان”، مرکزتحقیقات حمل ونقل دانشگاه علم وصنعت ایران، 1382.
 12. آئین‌نامه ایمنی راههای کشور،وزارت کشور، فصل چهاردهم.

فهرست منابع لاتین

 1. Anani, B. “ Impact of geometric design on highway safety at some intersection in Jordan”, 10th world meeting, IRF, Rio, 1984.
 2. Armando, G.B “Safety and geometric design of highways in argentina”, 10th world Meeting, IRf, Rio, 1984.
 3. Conuncil, F.M. and others, “Accident research manual” . Highway Research Center, Univ. Of North Carolina, Chapel Hill, Rept. Dot-FH-11-9424, Feb. 1980.
 4. Blomquist, G. and Jones – Lee, M.W. “Estimating the value of life and safety” Amesterdam, 1982.
 5. Bridle, R.J. “Road safety in developing countries”. Conference discussion: The impact of road networks on economic and social life in industrial and in developing countries, P.I.A.R.C, 17th world Road Congress, Sydney )Australia), 1983.
 6. Haykin S., “Neural Network, a Comprehensive Foundation”, Prentice Hall Inc., Manchester, 1994.
 7. Dhingra, S.L. and Ramanajee, M.,’ A Fuzzy Measure Based Solution Approach to a Multi Model Analysis Problem’ Journal of Advanced Transportation, 1998, Alberta, Canada.
 8. Raju, K.A., Sikdar, P. K. and Dhingra, S.L.,’Mode Choice Model using Artificial Nural Network (ANN)’, International Conference On Urban Planning and Urban, Management Melbourne, Australia, July 11-15,1998.
 9. Dhingra, S.L. and Ramanajee, S.,’ Modeling for multimodal transportation network using fuzzy set, A.I. and Expert Systems’, for 6th World Conference on Transport Research, Lyon, France June 1992. Journal of Advanced Transportation, 1998, Alberta, Canada.
 10. Deb, S.K. and Dhingra, S.L., “ Fuzy Set Techniques for Selection of Mode  for Multimodal Mass Transit Systems Case Study”, IEEE Centenary Publication (India Council), Calcutta, Dec, 1984.
 11. Deb, S.K. and Dhingra, S.L., “ A Study for the application of Fuzzy Set Theory for Accident Analysis of  Multimodal Mass Transit Systems”, Procedings of the Second International Symposium on Transportation Safety,  Athens, Greece, June 17-21, 1985.
 12. Sagberg, F., 1998,”Road accident caused by drivers falling asleep”. Acc. Anal. Pre.  31(1999) 639-649.
 13. Abdel, m, 1998. “An assessment of the effect of driver age on traffic accident involvement using log-linear models”. Acc. Anal. Prev. , vol. 30,pp. 851-861.
 14. Lappotti,S. keskinen, E. 1997. “ Diffrenncess in fatal loss-of-control accidents between young male and female drivers”. Acc. Anal. Prev. vol. 30,No. 4, pp. 435-442.
 15. Powney, J. Glissov , p and  Hall,s.” The Use of TheatreTours in Road SafetyEducation”, SCRE Research Report No 66, 1995.
 16. “Road safety education in schools:s a v i n g y o u n g l i v e s a n d l i m b s” Global Road Safety Partnership.
 17. “ Final Reports”, INVENTORY AND COMPILING OF A EUROPEAN GOOD PRACTICE GUIDE ON ROAD SAFETY, EDUCATION TARGETED AT YOUNG PEOPLE ROSE 25 [PROJECT FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION], 2005.
 18. D. Meyer, Michael, J.Miller, Eric; ” Urban  Transportation Planning”; 1998.
مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد 210 صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • بهتر است ابتدا در سایت ثبت نام کنید و بعد اقدام به خرید فایل مورد نظر کنید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: