پایان نامه اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی  بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان : ارشد فیزیولوژی ورزشی


در حال بارگذاری
مقطع پایان نامه
کارشناسی ارشد
نوع فایل
doc
حجم فایل
830Kb
تعداد صفحات
82
دسته بندی
توضیحات تکمیلی
همراه با فهرست و منابع کامل
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. تیم مسترداک برای دانشجویان عزیز رشته ورزشی تربیت بدنی و برای کمک در نگارش پایان نامه خود پایان نامه ای با موضوع “ اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی  بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان” برای شما تهیه کرده است. همچنین با خواندن چکیده ، مقدمه و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید.

چکیده پایان نامه اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی  بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر

هدف از پژوهش حاضر اثر نوع و ترتیب تمرین موازی بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی (توان هوازی-توان بی هوازی-چابکی-استقامت ) وترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بود.بدین منظور آزمودنی­ها بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند ودرچهارگروه استقامتی(10نفر)،قدرتی(10نفر)،موازی استقامتی-قدرتی(10نفر)،موازی قدرتی- استقامتی(10نفر) بصورت تصادفی قرارگرفتند. آزمودنی­ها درآزمون­های مقدماتی توان هوازی با آزمون دوی شاتل ران وتوان بی هوازی با آزمون پرش عمودی (سارجنت)،چابکی با آزمون دوی 9*4 واستقامت عضلانی با آزمون دراز ونشست شرکت کردند و درصد چربی زیر پوست با کالیپر اندازه گیری شد. سپس برنامه تمرینی طراحی شده برروی آزمودنی ها اجرا شد.بعداز هشت هفته آزمون های نهایی مجددا به عمل آمد.

تجزیه تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس( ANOVA) ومقایسه چندگانه از میانگین هاودر صورت وجود اختلاف معنادار ازآزمون تعقیبی توکی وTوابسته با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 17در سطح معناداریP≤0/05 انجام شده است.

یافته های پژوهش بیانگر آن بود که بعداز 8هفته تمرین استقامتی،قدرتی،موازی(استقامتی -قدرتی) موازی(قدرتی-استقامتی) تفاوت معناداری در توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی وچابکی وترکیب بدنی دیده نشد.

استقامت بین گروه های قدرتی و استقامتی تفاوت معناداری  داشت؛ و در بین گروه های دیگر اختلاف معنا داری دیده نشد.

واژه­های کلیدی : تمرین موازی ، توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی ، استقامت عضلانی ، ترکیب بدنی

مقدمه پایان نامه اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی  بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر

دردنیای امروزمربیگری مسئولیت سنگین و خطیری است که فراتر از گرفتن وقت استراحت وتجزیه تحلیل نقاط ضعف وقوت است.بنابراین مربیان باید برای تهیه ی یک برنامه ی جامع وموثربرای ارتقاءسطح کیفی وکمی ورزشکاران به گونه ای تلاش کنند که همه عوامل موردنیاز یک ورزش به ویژه در سطوح قهرمانی یعنی آمادگی جسمانی ،روانی،تکنیکی وتاکتیکی ورزشکار در طول یک برنامه ی زمانبندی شده توسعه یابد.بی گمان اگر مربی نتواند به هریک از جنبه های ذکرشده برای موفقیت دسترسی داشته ویا اشراف کامل داشته باشد از درجه ی موفقیت ورزشکاریا تیم تحت نظر او کاسته خواهد شد.یکی از ابعاد بسیار مهم در آماده سازی ورزشکاران انتخاب بهترین روش تمرین جسمانی متناسب با زمان های مختلف می باشد(9).

سال های متمادی وبه ویژه در چند سال اخیرپژوهش های علمی مربوط به شناسایی شیوه ی افزایش قدرت واستقامت در ورزشکاران وغیر ورزشکاران همواره مورد توجه بوده است ودر این رابطه ضمن معرفی روش های گوناگون ،ابزارهای ویژه ای برای افزایش قدرت واستقامت معرفی شده است.در نتیجه برای بسیاری از افراد مشکل است تا بین روش های تمرینی گوناگون ،بهترین روش را انتخاب کنند.لازم است با ارائه ی تصویر روشنی از اطلاعات جدید به همراه فراهم نمودن رویکردی ساده ،منطقی و فردی برای تمرینات قدرتی و استقامتی ویا استفاده همزمان از این دو شیوه تمرینی ،بهترین روش ها ارائه شود(9).

اگر چه قدرت عضلانی پایه واساس اجرای حرکات ورزشی بوده وبسیاری از متخصصان علوم ورزشی آن را مهم ترین عامل آمادگی جسمانی واجرای حرکات سنگین می دانند،ولی باید گفت سایرعوامل جسمانی نقش تعیین کننده ای در مجموعه پیچیده اجرای حرکات ورزش دارند(16،9). برهمین اساس مربیان وورزشکاران رشته های مختلف ورزشی علیرغم الویت دادن به یک عامل خاص از عوامل آمادگی جسمانی سایر موارد را نیز مدنظر قرار داده ومعتقد به توسعه وپیشرفت در کلیه زمینه های آمادگی جسمانی در حد مطلوب هستند.

کاربرد این اصول شامل دستکاری چندین متغییر در برنامه ی تمرینی ورزشکاران شامل نوع تمرینات ،ترتیب حرکات یا فعالیت ها ،شدت تمرین ،دوره های استراحت بین فعالیت ها وهمچنین تعداد جلسات تمرینی می باشد، تا دوره های تحریک وریکاوری به صورت بهینه فراهم شده و موجب سازگاری های موثر شود(48،77).

بارعایت این اصول، سازگاری های فیزیولوژیک به هریک از برنامه های تمرین قدرتی واستقامتی ،تا حدود زیادی به تفاوت درچگونگی کاربرد متغییرهای تمرینی بستگی دارد.بر همین اساس تمرین چند دستگاه تولید انرژی واجرای همزمان انواع مختلف تمرینات که ازآن به عنوان تمرین موازی یاد می شود،ممکن است اهمیت کاربردی برای سازگاری با این تمرینات داشته باشد.بنابراین در این پژوهش حاضرسعی شده است اثرترتیب تمرین موازی (قدرتی واستقامتی)دربرابر(استقامتی وقدرتی)بر قابلیت­های جسمانی وترکیب بدنی مورد مطالعه  قرار گیرد وپیامدهای این روش­های تمرینی با روش های تمرینی استقامتی وقدرتی به تنهایی مقایسه شود.

فهرست اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی  بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده  1
فصل اول –طرح پژوهش
1-1- مقدمه         ..                                                                             4
2-1-بیان مسئله پژوهش     ..                                                        4
3-1- اهمیت وضرورت پژوهش  …                                                  6
4-1- اهداف پژوهش        …                                                             6
1-4-1-هدف کلی      .                                                          6
2-4-1-اهداف ویژه   .                                                        6
5-1- فرضیه های پژوهش                                                                7
6-1- محدودیت های پژوهش  …                                                            7
7-1- قلمرو پژوهش      ..                                                                 7
8-1- تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش                                              7
  فصل دوم – ادبیات وپیشینه پژوهش
1-2- مقدمه                                                                                 10
2-2- بخش اول :مبانی نظری پژوهش   .                   10
1-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی    .                           10
2-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی    .                             10
3-2-2-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی   ..                               12
4-2-2- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی       ..                                 12
1-4-2-2-شدت تمرین                                                         12
2-4-2-2-تعداد جلسات تمرین در هفته                                       12
3-4-2-2-مدت تمرین                                                          12
4-4-2-2-وراثت                                                                12
5-4-2-2-جنسیت                                                                13
6-4-2-2- سن                                                                   13
7-4-2-2- چربی وترکیبات بدنی                                               13
5-2-2- ترکیب بدن      .                                                                  13
6-2-2- توده چربی                                                                         14
7-2-2-توده بدون چربی           .                                                          15
8-2-2- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی                                    15
9-2-2-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی ………………….                   16
10-2-2-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی                               16
11-2-2-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت    .          19
12-2-2- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی             20
13-2-2- سازگاری­های احتمالی برای پاسخ­ها وسازگاری­های بازدارندگی­تمرین موازی                                                                                             21
14-2-2-هایپرتروفی تارهای عضلانی                                                   21
15-2-2- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی                                         22
16-2-2- تغییرات هورمونی                                                              22
17-2-2-مکانیسم های کوتاه مدت     .                                                  23
1-17-2-2- باقی ماندن خستگی                                            23
2-17-2-2- خستگی عصبی عضلانی  ……………………..          23
3-17-2-2- سازگاری های ترکیب بدنی به تمرینات استقامتی24
3-2- بخش دوم:پیشینه پژوهش        .                                                  24
1-3-2-پژوهش های داخلی        ..                                          24
2-3-2-پژوهش های خارجی       .                                         25
4-2-بررسی تمرینات استقامتی                                                           29
5-2-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی     .                                                30
6-2- بررسی تمرین موازی                  33
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
1-3- مقدمه                                                                                     40
2-3- جامعه آماری پژوهش                                                               40
3-3- روش گزینش نمونه های آماری پژوهش                                          40
4-3- روش پژوهش                                                                        40
5-3- روش جمع آوری اطلاعات                                                         40
6-3- ابزارهای اندازه گیری پژوهش                                                     41
7-3-متغییرهای پژوهش                                                                    41
1-7-3- متغییرهای مستقل  .                                                        41
2-7-3- متغییرهای وابسته     ..                                                    41
8-3- شیوه اجرای پژوهش .                                                              41
9-3-برنامه تمرین                                                                         41
1-9-3-مرحله گرم کردن   .                                                             42
2-9-3-برنامه های تمرین اصلی  .                                                     42
1-2-9-3- برنامه تمرین قدرتی     ….                                    42
2-2-9-3-برنامه تمرین استقامتی                                        42
3-2-9-3- برنامه تمرین موازی   .                                    42
3-9-3- مرحله سرد کردن      .                                                        43
10-3- روش آماری پژوهش       .                                                     43
فصل چهارم- یافته های پژوهش
1-4-مقدمه         .                                                                         45
2-4-توصیف داده های آماری                                                             45
3-4- آزمون فرضیه های پژوهش                                                         47
1-3-4- آزمون فرضیه اول                                                            47
2-3-4- آزمون فرضیه دوم    ..                                                        49
3-3-4- آزمون فرضیه سوم       ..                                                  50
4-3-4- آزمون فرضیه چهارم                                                        51
5-3-4- آزمون فرضیه پنجم                                                           52
فصل پنجم-بحث نتیجه گیری
1-5-مقدمه             .                                                                       55
2-5-خلاصه پژوهش    .                                                                    55
3-5-بحث ونتیجه گیری    ..                                                            56
4-5- نتیجه گیری کلی         . .                                                         60
5-5- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش  ..                                              61
6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده    ..                                        61
پیوست ها  ..62
منابع وماخذ  ..  63
چکیده انگلیسی  …73

فهرست جداول
عنوانصفحه
1-2-مقایسه سازگاری های ناشی از تمرینات قدرتی واستقامتی                           11
2-2-تقسیم بندی سطوح ترکیبات بدن                                                    14
1-3-برنامه های تمرین استقامتی،مقاومتی وموازی در 8هفته      …               43
1-4- آمار توصیفی متغییرهای پژوهش برحسب چهار گروه مورد پژوهش          46
2-4- آمار توصیفی متغییرهای عمومی بر حسب چهار گروه مورد پژوهش    …     47
3-4-مقایسه تغییرات توان هوازی بیشینه         47
4-4-مقایسه تغییرات توان بی هوازی                                                      49
5-4-مقایسه تغییرات چابکی            ..                                           50
6-4-مقایسه تغییرات استقامت عضلانی     ..                                             51
7-4-آزمون توکی جهت نشان دادن  تفاوت در میزان تغییرات استقامت عضلانی  ..52
8-4-نتایج آزمون های آماری مقایسه تغییرات ترکیب بدن 52

پایان نامه نامه اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی  بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با فرمت ورد (doc) به تعداد 82 صفحه تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و اگر درون یک فایل فایل فشرده (zip) است باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده(extract)خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT WORD فایل را باز کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • بهتر است ابتدا در سایت ثبت نام کنید و بعد اقدام به خرید فایل مورد نظر کنید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.