مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی


در حال بارگذاری
پایان نامه کارشناسی ارشد
doc
335kb
313
همراه با فهرست کامل ، جداول
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در 313 صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی :

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروریستی 11 سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند .

اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک ( 1972 ) و سالت دو ( 1979 ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر  ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود .

این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند .

بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT  , سالت 1و 2 MTCR استارت 1 و 2 و 3 CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول : کلیات پژوهش

1- طرح مسئله2

2- سئوال اصلی 5

3 – سئوالات فرعی 5

4 – فرضیه اصلی5

5 – قلمرو تحقیق5

6 – روش تحقیق5

7 – متغیرها 6

8 – انگیزه انتخاب موضوع6

9 – اهداف انتخاب موضوع  6

10 – بررسی ادبیات موجود7

11 – تعریف مفهومی متغیرها  7

12- تعریف مفاهیم کلیدی .. 9

13- ساختار تحقیق.. 10

فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

مقدمه. 11

گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی 14

الف – ساختار گرایان . 17

ب – پیروان گروسیوس.. 26

ج – ساختار گرایان تعدیلی 32

گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی 34

الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی. 39

ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی 39

ج – ویژگی های رژیم های بین المللی .. 42

د – انواع رژیم های بین المللی 42

ه – گروه بندی رژیم های بین المللی.. 45

و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی 46

ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری 46

گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،

و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی ..64

الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی..64

ب – مشکلات ساختی و شکلی ..65

          ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی ..67

د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی ..69

ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی 70

و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی .. 73

ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی.85

نتیجه گیری.90

فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

مقدمه 92

گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح 93

الف – مفهوم امنیت 93

ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)  95

ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح..105

1 – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد ..107

2 – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس 11 سپتامبر 2001 111

گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

موشکی NMD 114

الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک.119

1 – قرارداد سالت یک 119

2 – قرار دادسالت دو .120

3 – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه ،120

4 – قرار داد سورت .120

       ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن  121

1 – سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و واکنش روسیه به آن. .125

2 – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD ..129

3 – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات 129

ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه 11 سپتامبر.131

گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC .135

الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR .137

ب –  دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR ..142

ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC .148

د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا ..151

گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیاییCW – BWC161

الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)161

ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC).171

گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT )..176

الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای 178

ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) ..182

ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT).185

د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )191

گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک198

الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی.198

ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی.213

ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE ).219

نتیجه گیری..226

فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

مقدمه .228

گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب229

الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای ..231

ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران 234

گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران .236

الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا 238

ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران 241

گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران .245

الف – اتهامات فنی .245

ب – تحلیل اقتصادی..246

گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر 248

الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه..253

ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی 254

گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران256

نتیجه گیری262

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری264

پیوست ها و ضمائم :

پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال 1385..272

پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال 1386..277

کتابنامه

الف ) کتب فارسی 281

ب ) مقالات فارسی .287

ج ) نشریات فارسی 292

د ) جزوات درسی 293

          و ) پایان نامه ها و رساله ها294

          ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها296

          ی ) منابع انگلیسی 297

چکیده انگلیسی300

فهرست جداول

جدول 2- 1 جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی88

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • بهتر است ابتدا در سایت ثبت نام کنید و بعد اقدام به خرید فایل مورد نظر کنید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.