بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنعت تراکتور سازی ایران : پایان نامه ارشد رشته حسابداری


در حال بارگذاری
پایان نامه کارشناسی ارشد
doc
405kb
130
همراه با جداول و نمودار
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم . این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنعت تراکتور سازی ایران ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

چکیده بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنعت تراکتور سازی ایران

با توجه به پیشرفت سریع فن آوری ها و افزایش روزافزون رقابت در صحنه جهانی, شرکتها برای دستیابی به بازار پایدار, مکرر درصدد افزایش بهره وری خود جهت تقویت توان رقابتی می باشند. لذا از تکنولوژی روز, در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده می نمایند.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC (Activity  Based  costing) در واقع یکی از ابزارهای قدرتمند و مفید جهت دستیابی به اهداف شرکتها در حفظ توان رقابتی می باشد. این سیستم با شناسایی و اندازه گیری ارزش منابعی که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت به مصرف می رسد, شناسایی و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده کمک شایانی در صرفه جویی هزینه ها نموده و باعث افزایش کارآئی عملیات و در نهایت افزایش سودآوری شرکت می گردد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر امکان به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران می باشدکه فرضیه اصلی  دراین تحقیق  اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنعت تراکتور سازی ایران امکان پذیر است .” می باشد که علاوه بر آن این پژوهش شامل 8 فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد :

1- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.

2- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.

3- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.

4- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.

5- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.

6- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.

7- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است.

8- در صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.

 در این پژوهش جامعه ی آماری شامل شرکتهای زیر مجموعه صنعت تراکتور سازی ایران ( شرکت مادر ) می باشد که عبارتند از:

شرکت موتور سازان، شرکت ریخته گران، شرکت آهنگری، شرکت ماشین آلات صنعتی، شرکت تراکتور سازی ارومیه و سنندج .

برای جمع آوری بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید یا رد فرضیه های تحقیق از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شده است که شامل دو بخش (سئوالات عمومی و تخصصی) است که سئوالات تخصصی آن از 24 سئوال تشکیل شده است و تعداد کل پرسشنامه های توزیعی70 مورد بوده که15 مورد به علت عدم همکاری مسئولین وصول نگردید و5 مورد به علت ناقص بودن اطلاعات کنار گذاشته شده .

اطلاعات 50 مورد از   پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردیده که برای تأیید یا رد فرضیه ی اصلی  و فرضیات فرعی از آزمون کای دو  استفاده شده است و نتیجه ی این پژوهش اینکه فرضیه ی اصلی با سطح اطمینان99/0 مورد تأیید قرار گرفته است.تائید فرضیه بدین معنی است که امکان به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی وجود دارد.

 فهرست مطالب

تشکر و قدردانی

چکیده

پیشگفتار

فصل اول:‌کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه 1

2ـ1ـ موضوع تحقیق2

3ـ1ـ تشریح و بیان موضوع 3

4ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق4

5ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع 5

6ـ1ـ فرضیه های تحقیق6

7ـ1ـ قلمرو تحقیق7

8ـ1ـ جامعه ی آماری 7

9ـ1ـ خلاصه ی فصل 8

10ـ1ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات8

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

1ـ2ـ گفتار اول: مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی

1ـ1ـ2ـ مقدمه10

2ـ1ـ2ـ تاریخچه ی حسابداری11

3ـ1ـ2ـ حسابداری از دیدگاه های گوناگون12

4ـ1ـ2ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی13

5ـ1ـ2ـ تعریف حسابداری بهای تمام شده 15

6ـ1ـ2ـ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده21

7ـ1ـ2ـ دلایل استفاده از سربار جذب شده به جای سربار واقعی23

8ـ1ـ2ـ تخصیص هزینه های دوایر خدمات پشتیبانی 27

2ـ2ـ گفتار دوم : سیستمهای هزینه یابی نوین ( ابزارهای نوین در مدیریت هزینه )

1ـ2ـ2ـ مقدمه35

2ـ2ـ2ـ حسابداری مدیریت 35

3ـ2ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت39

2ـ3ـ2ـ2ـ تاریخچه ی هزینه یابی بر مبنای فعالیت40

1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ نخستین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت41

2ـ2ـ3ـ2ـ2ـ دومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت45

3ـ2ـ3ـ2ـ2ـ سومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت  46

4ـ2ـ3ـ2ـ2ـ چهارمین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت49

3ـ3ـ2ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای کمک به تصمیمات مدیریت50

4ـ3ـ2ـ2ـ تمرکز برای فعالیت51

5ـ3ـ2ـ2ـ بازتاب صحت در استعمال منابع  51

6ـ3ـ2ـ2ـ گرایش هزینه تحت روش (ABC) 52

7ـ3ـ2ـ2ـ سطوح فعالیت در سیستم  52

8ـ3ـ2ـ2ـ ردیابی هزینه در سیستم  56

9ـ3ـ2ـ2ـ طراحی سیستم هزینه یابی بر مبای فعالیت58

10ـ3ـ2ـ2ـ مزایا و محدودیتهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت 64

11ـ3ـ2ـ2ـ مقایسه ی سیستم سنتی با سیستم  65

3ـ2ـ گفتار سوم: ویژگیهای صنعت تراکتور سازی ایران

1ـ3ـ2ـ تاریخچه مختصر شرکت تراکتور سازی ایران 67

2ـ3ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران 68

3ـ3ـ2ـ کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت 69

4ـ2ـ گفتار چهارم: تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم حسابداری هزینه یابی برمبنای فعالیت 

1ـ4ـ2ـ پیشینه تحقیق 73

5ـ2ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات 75

 فصل سوم: متدولوژی  تحقیق

1ـ3ـ روش تحقیق 76

2ـ3ـ اهداف تحقیق 76

3ـ3ـ فرضیات تحقیق 77

4ـ3ـ جامعه ی آماری 78

5ـ3ـ ابزار اندازه گیری و روشهای جمع آوری اطلاعات 79

6ـ3ـ اعتبار و روائی ابزار اندازه گیری 80

7ـ3ـ روش آماری81

 فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها

1ـ4ـ مقدمه:83

2ـ4ـ ارائه جدول و تلخیص اطلاعات84

3ـ4ـ تجزیه و تحلیل فرضیات و سئوالات پرسشنامه86

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

1ـ5ـ نتیجه گیری 128

2ـ 5ـ پیشنهادات پژوهش 129

3ـ 5ـ پیشنهاد برای تحقیقات آتی 130

4ـ5ـ محدودیتهای تحقیق 130

فصل ششم: جداول و پیوستها

1ـ6ـ اطلاعات پرسشنامه

2ـ6ـ جداول و نمودار مقایسه ای شرکتهای تراکتور سازی

3ـ6ـ جدول آزمون آلفای کرونباخ

 منابع و مآخذ

  فهرست جداول

جدول 1ـ4ـ ارائه سئوالات به تفکیک فرضیه84

جدول 2ـ4ـ ارائه سئوالات به تفکیک فرضیه85

جدول 3ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (1)88

جدول 4ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (2) 89

جدول 5ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (3)90

جدول 6ـ4ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (1)91

جدول 7ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (4)93

جدول 8ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (5)94

جدول 9ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (6) 95

جدول 10ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (7)96

جدول 11ـ4ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (2)97

جدول 12ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (8)99

جدول 13ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (9) 100

جدول 14ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (10) 101

جدول 15ـ4ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (3)102

جدول 16ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (11) 104

جدول 17ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (12)105

جدول 18ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (13) 106

جدول 19ـ4ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (4) 107

جدول 20ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (14).109

جدول 21ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (15).. 110

جدول 22ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (16)111

جدول 23ـ4ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (5) 112

جدول 24ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (17)114

جدول 25ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (18) 115

جدول 26ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (19). 116

جدول 27ـ4ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (6) 117

جدول 28ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (23) 119

جدول 29ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (24)120

جدول 30ـ4ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (7)121

جدول 31ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (20) 123

جدول 32ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (21) 124

جدول 33ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (22)125

جدول 34ـ4ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره  (8) 126

فهرست نمودارها

نمودار 1ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (1)88

نمودار 2ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (2)   89

نمودار 3ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (3)  90

نمودار 4ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (4)   93

نمودار 5ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (5)  94

نمودار 6ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (6)  95

نمودار 7ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (7)   96

نمودار 8ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (8)   99

نمودار 9ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (9)  100

نمودار 10ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (10)  101

نمودار 11ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (11)  104

نمودار 12ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (12)  105

نمودار 13ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (13)  107

نمودار 14ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (14)  109

نمودار 15ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (15)   110

نمودار 16ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (16)  111

نمودار 17ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (17)  114

نمودار 18ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (18)   115

نمودار 19ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (19)  116

نمودار 20ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (20)  119

نمودار 21ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (21)   120

نمودار 22ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (22)  123

نمودار 23ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (23)  124

نمودار 24ـ4ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (24)  125

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • بهتر است ابتدا در سایت ثبت نام کنید و بعد اقدام به خرید فایل مورد نظر کنید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.