رابطه سبک اسناد با پيشرفت تحصيلی در دختران و پسران سال سوم دبيرستان : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی


در حال بارگذاری
پایان نامه کارشناسی ارشد
doc
70kb
88
همراه با فهرست کامل
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

رابطه سبک اسناد با پيشرفت تحصيلی در دختران و پسران سال سوم دبيرستان : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید. پایان نامه حاضر با عنوان  “رابطه سبک اسناد با پيشرفت تحصيلی در دختران و پسران سال سوم دبيرستان” از سری پایان نامه های كارشناسی ارشد رشته روانشناسی  میباشد. این تحقیق در  88 صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش)  نگارش شده است.

چكيده رابطه سبک اسناد با پيشرفت تحصيلی در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو موقعيت شكست و موفقيت در 120 نفر دانش آموز از طريق پرسشنامه سبك اسنادي (ASQ) مورد بررسي قرار گرفتند.

نمرات بدست آمده از طريق اين پرسشنامه با روش تحليل واريانس تك متغيره و چند متغيره و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بين دختران و پسران در موقعيت شكست و موفقيت تفاوت معني داري ندارند.

رابطه بين ابعاد سه گانه اسناد و پيشرفت تحصيلي نشان داد كه بجز بعد دروني – بيروني در موقعيت شكست، بقيه ابعاد با پيشرفت تحصيلي رابطه معنا داري ندارند. همچنين تنها متغيري كه تا حدي مي توانستيم از طريق آن تا حدي به پيش بيني تحصيلي دانش آموزان بپردازيم همان بعد دروني –بيروني در موقعيت شكست بود.

مقدمه

واكنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعاليتهاي كلاسي متفاوت است. اين واكنش در برخي با اشتياق ، در برخي با اكراه و در برخي با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژي كه دانش آموزان بكار مي‌گيرند، زمينه اي كه مي‌خواهند كار كنند وياتداوم در زمينه يا كار مورد نظر بين آنها تفاوت وجود دارد.

اين تفاوتها به مفهوم انگيزش ارتباط دارد. بنابراين در نظر گرفتن انگيزش در برانگيختن، جهت دادن وتداوم بخشيدن رفتار دانش آموز در فرآيند آموزش و پرورش از اهميت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هايي در اين فرآيند موثرند؟

مطمئناً عوامل زيادي در اين زمينه نقش دارد. از جمله اين عوامل اسناد مي باشد. اسناد به معني نسبت دادن رفتار خود يا رفتار ديگري به علل مختلف مي باشد. نظريه هاي اسناد نيز بر همين اساس به توضيح و تبيين علل رفتار مي پردازند. در حوزه آموزشگاهي، دانش آموزان موفقيت ها و شكست هاي خود را به عنوان يك پي آمد تحصيلي تفسير مي كنند و جوياي علت آن هستند.

عمده ترين عواملي كه توسط دانش‌آموزان بكار مي روند عبارتنداز: توانايي ، كوشش ، شانس و دشواري تكليف ، همچنين بررسيها نشان مي دهد كه دانش آموزان ممكن است عوامل نسبت داده شده به عملكرد خود را دروني يا بيروني، پايدار يا ناپايدار وكلي يا اختصاصي بدانند . در راستاي همين تحقيقات آنها علاقمند شده اند كه بدانند آيا جنسيت نيز در اين موضوع دخالت دارد يا خير ؟

برخي روش اسنادي دختران و پسران را متفاوت مي دانند و علت اين تفاوتها را ناشي از فرهنگ مي دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان يكي از عوامل مهم انگيزش در دو جنس دختر و پسر و پيشرفت تحصيلي را به عنوان موضوعي كه متأثر از روش اسناد دانش آموزان مي باشد، مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهد.

پایان نامه اخذ درجه كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی

پایان نامه اخذ درجه كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی

 فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
زمينه و بيان  مسئله 1
اهميت و ضرئرت پژوهش 4
سئولات پژوهش 5
متغيرهاي پژوهش 5
تعاريف مفهومي 6
تعاريف عملياتي 6
فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي
خلاصه فصل 8
اسناد 9
نظريه هاي اسناد 10
سو گيري هاي اسناد 23
اسنادهاي اصلي 26
ابعاد اسناد 27
اسنادها؛موفقيت وشكست 32
اسناد وجنسيت 35
اسناد وپيشرفت تحصيلي 41
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل 45
روش تحقيق 46
جامعه اماري وروش نمونه گيري 46
ابزار تحقيق 46
روش نمره گذاري پرسشنامه 50
روش اجرا 51
اعتبار وپايايي پرسشنامه 52
روش آماري 54
فصل چهارم:يافته هاي پژوهش
خلاصه فصل 56
يافته هاي توصيفي 57
يافته هاي تحليلي 60
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران 60
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران 62
بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي 64
بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست 68
يافته هاي ديگر 71
فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري
بحث ونتيجه گيري 75
محدوديت هاي تحقيق 77
پيشنهادات 77
منابع فارسي 79
منابع انگليسي 81
پيوست ها
مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.