بررسی امکان تشخیص استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل : پایان نامه ارشد رشته حسابداری

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
پایان نامه کارشناسی ارشد
doc
490
270
همراه با فهرست کامل
۹,۵۰۰.۰۰ تومان

در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم . این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ”بررسی امکان تشخیص استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

چکیده بررسی امکان تشخیص استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

 مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شرکتها و در نهایت ارزیابی اینکه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .

با توجه به اینکه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .

در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .

سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی کلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .

برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .

استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه

نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شرکتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .

کلید واژه‌ها : تامین مالی، تامین مالی خارج از تراز نامه، شرکتها با اهداف خاص، قانون ساربینز اکسلی، ساختار سرمایه

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:

1-2 بیان مساله و علل انتخاب موضوع

1-3 اهداف پژوهش

1-4 اهمیت پژوهش

1-5 نوع طرح پژوهش

1-6 متغیرهای پژوهش

1-7 فرضیه های پژوهش

1-8 قلمرو پژوهش

       1-1-8 قلمرو موضوعی

       2-1-8 قلمرو مکانی

       3-1-8 قلمرو  زمانی

1-9 محدودیتهای پژوهش

1- 10 روش پژوهش

1-11 روش جمع آوری اطلاعات

1-12 ابزار اندازه گیری اطلاعات

1-13 واژگان کلیدی و اصطلاحات

1-14 ساختار پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون

2-1 مقدمه

2-2 گفتار اول: تاریخچه

2-2-1 مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز

2-2-2 متن پیشنهادی شماره 42 (ED42)

2-2-3 متن پیشنهادی شماره 49 (ED 49)

2-2-4 شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4).

2-2-5 بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات

2-3 گفتار دوم: مبانی نظری

2-3-1 تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات

2-3-2 شناخت

2-3-3 عدم شناخت

2-3-4 تهاتر

2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم

2-3-6 معاملات مرتبط.

2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی

2-4-1 ترازنامه

2-4-2 صورتهای مالی اساسی دیگر

2-4-3 یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام…….

2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای

   مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه

2-5-1 آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟

2-5-2 تاریخچه انرون

2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون

2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص

2-2-1 مقدمه

2-2-2 تعریف شرکتها با اهداف خاص

2-2-3 ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه

2-2 گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی

2-2-1 مقدمه

2-2-2 ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه

2-2-3 اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است

2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی

3- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه

1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی

2-2-1 تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی

2-2-2 معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق

2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه.

2-2 گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها

3-2-1 سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه  می شودونه موجب افزایش کنترل.

2-2-2 سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل نمی شود

2-2-3 سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود

2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها

2-2-5 تلفیق

2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت

1-2-3 ارزیابی معامله

2-2-3 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی

3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت

2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار

1-2-4 ارزیابی معامله

2-2-4 اجاره های سرمایه ای

3-2-4 اجاره های عملیاتی

4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار

5-2-4 استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها

2-5 گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید

1-2-5 ارزیابی معامله

2-2-5 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی

3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید

4-2-5 شیوه حسابداری

2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی

1-2-6 ارزیابی معامله

2-2-6 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی

3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا

4-2-6 تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالکیت به مشتری

             5-2-6 آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟

             6-2-6 آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟

7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی

2-7 گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم

1-2-7 ارزیابی معاملات.

2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140

             3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی

             2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل

2-2-8- طبقه بندی نسبتها

3-2-8- فرض تداوم فعالیت

2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش

             1-2-10: نتیجه گیری

فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)

1-3 مقدمه

2-3 اهداف پژوهش

3-3 روش جمع آوری داده ها

4-3 قلمرو پژوهش

5-3 جامعه آماری

6-3 نحوه گردآوری اطلاعات

7-3 نمونه گیری

8-3 فرضیه های پژوهش

9-3 متغیرهای پژوهش

10-3 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

11-3 اندازه گیری متغیرهای پژوهش

12-3 روش آماری آزمون فرضیه ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

1-4 مقدمه

2-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 80

3-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 81

4-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 82

5-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 83

6-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 84

7-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه

2-5 خلاصه ای از کل پژوهش

3-5 خلاصه یافته های پژوهش

4-5 نتیجه گیری

5-5 پیشنهادات

1-5-5 پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش

2-5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی

7-5 فهرست منابع

فصل ششم :پیوستها

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • بهتر است ابتدا در سایت ثبت نام کنید و بعد اقدام به خرید فایل مورد نظر کنید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.