بررسی امكان تشخيص استفاده از تأمين مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل : پایان نامه ارشد رشته حسابداری


در حال بارگذاری
پایان نامه کارشناسی ارشد
doc
490
270
همراه با فهرست کامل
۹,۵۰۰ تومان
خرید

بررسی امكان تشخيص استفاده از تأمين مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل : پایان نامه ارشد رشته حسابداری

هر دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی، که شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است، مشغول به تحصیل باشد، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. همان طور که می دانید پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم . این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ”بررسی امكان تشخيص استفاده از تأمين مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

چكيده بررسی امكان تشخيص استفاده از تأمين مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

 مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .

با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .

در اين پژوهش ابتدا به مقا لات و بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهاي رايج مورد استفاده از اين نوع تامين مالي توسط شركتها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون آماري قرار گرفته است .

سوالات مطرح شده در اين پژوهش ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبتهاي ما لي كليدي و تا مين مالي خارج از تراز نامه ،تغيير در ساختار سرمايه در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه و در نهايت بوجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه مي باشد .

براي پاسخ دادن به اين سوالات ا بتدا شركتهاي مرتبط با تامين مالي خارج از تراز نامه بين سالهاي 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغير هاي پژوهش (نسبتهاي ما لي در نظر گرفته شده )از طريق روشهاي آماري اقدام به آزمون فرضيه ها شده است .

استفاده از تأمين مالی خارج از ترازنامه

نتايج بدست آمده از آزمون آماري فرضيه ها حاكي از تائيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد، با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نا مساعد بودن نسبتهاي مالي مي تواند دليل بر استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه توسط شركتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبتهاي كليدي تراز نامه اي را جهت تشخيص استفاده احتما لي شركتها از تامين مالي خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .

كليد واژه‌ها : تامين مالي، تامين مالی خارج از تراز نامه، شركتها با اهداف خاص، قانون ساربينز اكسلي، ساختار سرمايه

فهرست مطالب

چکيده

مقدمه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:

1-2 بيان مساله و علل انتخاب موضوع

1-3 اهداف پژوهش

1-4 اهميت پژوهش

1-5 نوع طرح پژوهش

1-6 متغيرهای پژوهش

1-7 فرضيه های پژوهش

1-8 قلمرو پژوهش

       1-1-8 قلمرو موضوعی

       2-1-8 قلمرو مکانی

       3-1-8 قلمرو  زمانی

1-9 محدوديتهای پژوهش

1- 10 روش پژوهش

1-11 روش جمع آوری اطلاعات

1-12 ابزار اندازه گيری اطلاعات

1-13 واژگان کليدی و اصطلاحات

1-14 ساختار پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش

1-تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون

2-1 مقدمه

2-2 گفتار اول: تاريخچه

2-2-1 مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز

2-2-2 متن پيشنهادی شماره 42 (ED42)

2-2-3 متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49)

2-2-4 شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4).

2-2-5 بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات

2-3 گفتار دوم: مبانی نظری

2-3-1 تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات

2-3-2 شناخت

2-3-3 عدم شناخت

2-3-4 تهاتر

2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم

2-3-6 معاملات مرتبط.

2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی

2-4-1 ترازنامه

2-4-2 صورتهای مالی اساسی ديگر

2-4-3 يادداشتهای توضيحي  صورتهای مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام…….

2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای

   مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه

2-5-1 آنچه براي انرون اتفاق افتاد؟

2-5-2 تاريخچه انرون

2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون

2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص

2-2-1 مقدمه

2-2-2 تعريف شرکتها با اهداف خاص

2-2-3 ارتباط با تامين مالی خارج از تراز نامه

2-2 گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی

2-2-1 مقدمه

2-2-2 ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه

2-2-3 اقلامي كه افشاء آنها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است

2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی

3- شيوه های مورد استفاده در تامين مالی خارج از تراز نامه

1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهاي فرعی

2-2-1 تعريف شرکتهای فرعی وشبه فرعی

2-2-2 معافيت شبه شرکتهای فرعی از تلفيق

2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامين مالی خارج از تراز نامه.

2-2 گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکتها

3-2-1 سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه  می شودونه موجب افزايش کنترل.

2-2-2 سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزايش کنترل نمی شود

2-2-3 سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود

2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاريها

2-2-5 تلفيق

2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت

1-2-3 ارزيابی معامله

2-2-3 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی

3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت

2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار

1-2-4 ارزيابی معامله

2-2-4 اجاره های سرمايه ای

3-2-4 اجاره های عملياتی

4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خريدار

5-2-4 استاندارد بين المللی حسابداری برای اجاره ها

2-5 گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد

1-2-5 ارزيابی معامله

2-2-5 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی

3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخريد

4-2-5 شيوه حسابداری

2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی

1-2-6 ارزيابی معامله

2-2-6 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی

3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا

4-2-6 تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتري

             5-2-6 آيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟

             6-2-6 آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟

7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی

2-7 گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم

1-2-7 ارزيابی معاملات.

2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140

             3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائيهای مالی

             2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل

2-2-8- طبقه بندی نسبتها

3-2-8- فرض تداوم فعالیت

2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش

             1-2-10: نتيجه گيري

فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي)

1-3 مقدمه

2-3 اهداف پژوهش

3-3 روش جمع آوري داده ها

4-3 قلمرو پژوهش

5-3 جامعه آماري

6-3 نحوه گردآوري اطلاعات

7-3 نمونه گيري

8-3 فرضيه هاي پژوهش

9-3 متغيرهاي پژوهش

10-3 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش

11-3 اندازه گيري متغيرهاي پژوهش

12-3 روش آماري آزمون فرضيه ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش

1-4 مقدمه

2-4 نتايج تحليل داده ها- سال 80

3-4 نتايج تحليل داده ها- سال 81

4-4 نتايج تحليل داده ها- سال 82

5-4 نتايج تحليل داده ها- سال 83

6-4 نتايج تحليل داده ها- سال 84

7-4 نتايج تحليل داده ها- سال 85

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه

2-5 خلاصه اي از كل پژوهش

3-5 خلاصه يافته های پژوهش

4-5 نتيجه گيري

5-5 پيشنهادات

1-5-5 پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهش

2-5-5 پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي

7-5 فهرست منابع

فصل ششم :پیوستها

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

مسترداک | دانلود پایان نامه ، مقاله

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.