خانه / پایان نامه / فنی و مهندسی / رشته مهندسی عمران / گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 210
  • قیمت : 7500 تومان
  • کد فایل : 16011

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

   Methodology developing improving safty  of roads with considering education  and rule execution

  مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

  زمستان۸۶

  مقدمه و چکیده :  يافته‌هاي مطالعه نشان مي‌دهد براي جلوگيري ازحوادث ترافيكي، مهارتخلف يك اصل اساسي درقوانين عبورومرورمحسوب مي شود. درميان همه عوامل مؤثردركاهش تخلفات ترافيكي، قوانين محكم وبازدارنده به همراه آموزش ترافيك به استفاده كنندگان راه نقش بسيارمثبت ومؤثري در ايمني راه دارد.

  در حال حاضر كشورهاي پيشرفته بنا بر توصيه سازمان بهداشت جهاني در سياست ايمني راه تجديد نظر كرده و براي علوم رفتاري حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسيله‌نقليه اهميت قائل شده‌اند. اين امر باعث گرديده كه آموزش و اجراي قوانين در رأس سياست جديد ايمني راه‌ها قرارگيرد. بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه آموزش ايمني تنها مختص گروه خاص نظير رانندگان يا كودكان نمي‌باشد بلكه هر فرد يا افرادي، بخش يا ارگاني كه به  نوعي با ايمني جاده‌ها در ارتباط است را شامل مي‌شود. متدولوژي ارايه شده در اين پژوهش آموزش ايمني راه را در دو سطح استفاده‌كنندگان از راه و مسؤلين و متخصصين در نظر گرفته است كه در هر سطح روشهاي و محتواي آموزش متفاوت مي‌باشد.

  Abstract

  This research shows that to prevent traffic accident, offence prevention is a main principal in traffic rules among all those effective factors to decrees traffic preventive and science laws associated with traffic education to the road users plays an important role road safety.

  Now a days developed countries conduct a revision in road safety policies with the suggestion of who. (world health organization)

  They consider behavior science at least as much as those sciences that are related to read and vehicle.

  So, education and rule execution has become the most important mother in modern safety read policies. this study shows  safety education is not merely related to some particular groups such as drivers and children. safety road education is related to all the people, organization or any other constitution  in regard to it. methodology of the research considers safety education in two levels, road users officials and specialist that each level has it’s own specific method and concept.

  فهرست

  فصل اول: مقدمه و معرفي……………………………………………………………………………………… ۲

  ۱-۱-تعريف مساله و اهمیت آن…………………………………………………………………………………….. ۶

  ۱-۲- نتايج مهم پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۹

  ۱-۳- فصل‌هاي پايان‌نامه……………………………………………………………………………………………… ۹

  فصل دوم: اصول و  پارامترهاي تاثيرگذار بر ايمني جاده ها…………………………………….. ۱۲

  ۲-۱- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ونقل جاده ای ایران…………………………………………………. ۱۲

  ۲-۲- رابطه بین ایمنی و تحرک…………………………………………………………………………………….. ۱۳

  ۲-۳- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای…………………………………………………………………………….. ۱۶

  ۲-۳-۱- عامل انسانی………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

  ۲-۳-۲- عامل راه……………………………………………………………………………………………………… ۱۹

  ۲-۳-۳- عامل وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………….. ۲۴

  ۲-۳-۴- عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

  فصل سوم: مروري بر مطالعات پيشين……………………………………………………………………….. ۲۸

  ۳-۱- آموزش ايمني راه توسط تورهاي تئاتري………………………………………………………………….. ۲۹

  ۳-۲- آموزش ايمني راه در مدارس………………………………………………………………………………… ۳۵

  ۳-۳- اعمال مقررات بر كاهش تصادفات جاده‌اي در برخي كشورهاي اروپايي………………………….. ۴۳

  ۳-۴- نقش و تبيين نکات محوري آموزش موتورسيکلت‌رانان با هدف افزايش ايمني……………………. ۴۹

  فصل چهارم: بررسي روشهاي آموزش قوانين و رانندگي………………………………………….. ۵۶

  ۴-۱- بررسي اصول وروشهاي آموزش ترافيك و قوانين دركشورآلمان…………………………………….. ۵۷

  ۴-۱-۱- گواهينامه براي هدايت وسائط نقليه موتوري…………………………………………………………… ۵۹

  ۴-۱-۲- طبقه بندي مجوزهاي رانندگي (انواع گواهينامه هاي رانندگي) در آلمان………………………… ۶۴

  ۴-۱-۳- تمرينات وامتحان رانندگي يك متقاضي دريافت گواهينامه………………………………………… ۶۴

  ۴-۱-۳- آشنايي وآموزش ضوابط ومقررات وقوانين عمومي………………………………………………….. ۶۵

  ۴-۲- روشهاي آموزش رانندگي دركشورآمريكا……………………………………………………………….. ۶۸

  ۴-۲-۱- انواع گواهينامه رانندگي…………………………………………………………………………………… ۶۸

  ۴-۴- روشهاي آموزش رانندگي در ژاپن…………………………………………………………………………. ۷۵

  ۴-۴-۱- عناوين برنامه هاي آموزشي………………………………………………………………………………. ۷۵

  ۴-۳-۲- تدابير ايمني ترافيك در سطح كشور ژاپن……………………………………………………………… ۷۷

  ۴-۳-۳- آموزش ايمني رانندگي درمؤسسه آموزش مركزي ژاپن…………………………………………….. ۷۸

  ۴-۳-۴- صدورگواهينامه در ژاپن…………………………………………………………………………………… ۸۳

  ۴-۴- روشهاي آموزش رانندگي وكسب گواهينامه رانندگي درايران………………………………………… ۸۷

  ۴-۴-۱- مراحل آموزش هنرجويان درآموزشگاههاي كشور………………………………………………….. ۸۸

  ۴-۴-۲- آزمايشات رانندگي………………………………………………………………………………………… ۸۸

  ۴-۴-۳- منابع آموزشي……………………………………………………………………………………………….. ۸۹

  ۴-۴-۴- صدورگواهينامه رانندگي………………………………………………………………………………….. ۹۰

  فصل پنجم: بررسي متدولوژي آموزش ايمني راه…………………………………………………….. ۹۷

  ۵-۱- بررسي متدولوژي آموزش ايمني……………………………………………………………………………. ۹۷

  ۵-۱-۱- مفهوم آموزش ايمني راه…………………………………………………………………………………… ۹۹

  ۵-۱-۲- آموزش مستمراصول ايمني راه…………………………………………………………………………… ۱۰۱

  ۵-۲-   اعمال قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………… ۱۴۳

  ۵-۲-۱-تعيين عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجراي اعمال قوانين ومقررات……………………………… ۱۴۴

  ۵-۲-۲- اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي و نظارت براجراي آنها…………………………………………. ۱۴۶

  نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور    ۱۵۰

  دور نماي آينده تصادفات و راه هاي برون رفت………………………………………………………. ۱۶۳

  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

  بخش اول: وضعيت عمومي محيط ترافيكي كشور…………………………………………………….. ۱۶۵

  ۱-۱: وسيله نقليه………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

  ۱-۲: انسان………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

  ۱-۳: راه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

  ۱-۴ مديريت ترافيك…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

  ۱-۵ خسارات عمومي ناشي از ترافيك در كشور………………………………………………………………… ۱۶۶

  ۱-۶ چالشهاي عمومي محيط ترافيكي كشور……………………………………………………………………… ۱۶۷

  بخش دوم

  ۲-۱ وضعيت تصادفات كشور از نگاه آمار (۸۳-۸۷)……………………………………………………………. ۱۶۸

  ۲-۲-۱ شاخص شدت تصادفات……………………………………………………………………………………. ۱۶۹

  ۲-۲-۲ شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحين…………………………………….. ۱۷۰

  ۲-۲-۳ شاخص ريسك ترافيك…………………………………………………………………………………….. ۱۷۲

  بخش سوم : مقايسه با ساير كشور……………………………………………………………………………… ۱۷۵

  مقايسه شدت تصادفات……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

  بخش چهارم: مقايسه پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني تصادفات جاده اي………….. ۱۷۸

  ۴-۱ پيامدهاي اقتصادي……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸

  ۴-۲ پيامدهاي تلفات انساني…………………………………………………………………………………………. ۱۸۰

  ۴-۳ پيامدهاي اجتماعي و رواني…………………………………………………………………………………….. ۱۸۱

  بخش پنجم: راههاي برون رفت………………………………………………………………………………. ۱۸۲

  ۵-۱ : راه برون رفت از اين معضل اجتماعي در جمله زير خلاصه مي شود…………………………………. ۱۸۲

  ۵-۲ :رويكردها  و راهبردها………………………………………………………………………………………….. ۱۸۵

  فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات…………………………………………………………………………. ۱۹۲

  ۶-۱- خلاصه و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………….. ۱۹۲

  ۶-۲- پيشنهادات براي ادامه تحقيق…………………………………………………………………………………. ۲۰۰

  منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۸

  فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۲۰۸

  فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۹

  فهرست تصاویر

  عنوان                                                                                                              صفحه

  شكل ۱-۱: نمودار تصادفات در آسيا، آفريقا و كشورهاي توسعه يافته را در مقابل تعداد مرگ و ميرها  ۳

  شكل(۱-۲): مدل رگرسيون تعداد كشته‌ها در طي سال…………………………………………………………. ۵

  شكل (۳-۱): موقعيت خط عبور……………………………………………………………………………………… ۵۱

  شكل(۵-۱) : تعريف آموزش ايمني راه……………………………………………………………………………. ۱۰۰

  منابع و مأخذ

  فهرست منابع فارسی

  1. كارگر دولت آبادي، جواد، ” مدل مديريت ايمني هوشمند براي راه هاي برون شهري با بكارگيري شبكه هاي عصبي – فازي و تصميم سازي چند معياره AHP“، پايان‌نامه كارشناسي ارشد،‌ دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، ۱۳۸۵٫
  2. سالاري جويني، احمد، “مطالعه تجهيزات كنترل ترافيك براي كاهش تصادفات در راههاي برون شهري” ، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۷٫
  3. وزارت راه و ترابري، سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور، “بررسي همه‌گيري شناسي اختلالات رواني در رانندگان حمل و نقل عمومي مسافربري بين شهري (پژوهشي در پايانه‌هاي مسافربري تهران)”، زمستان ۱۳۷۵٫
  4. انصاري، محسن، “دور نماي آينده تصادفات و راههاي برون رفت”،‌ اولين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده‌اي، ۱۳۸۴٫
  5. زياري،‌حسن و ديواندري، حسن، ” نقش اصول سه گا نة « مهندسي، آموزش و مقررا ت » در كاهش مشكلات”، هفتمين همايش مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، ۱۳۸۵٫
  6. اسماعيلي، عليرضا، “آموزش بستر ارتقاي فرهنگ ترافيك” نخستين کنفرانس بين‌المللي حوادث رانندگي و جاده اي، ۱۳۸۴٫
  7. حاجي حسينلو، منصور و گليج، محمد، ” بررسي ميزان احترام به قوانين ترافيکي در تهران و راهکارهاي موثر براي افزايش آن”، نخستين کنفرانس بين‌المللي حوادث رانندگي و جاده اي، ۱۳۸۴٫
  8. نايب آقا، محمد .”راه و ايمني ترافيك”، انتشار مولف، ۱۳۸۱٫
  9. شاهي،جليل،‌ احمدي‌نژاد، محمود و نادران، علي، “مروري بر تاثير اعمال مقررات بر ايمني تردد در كشورهاي اروپايي”، سومين كنفرانس منطقه اي مديريت ترافيك، ۱۳۸۵٫
  10. شيخ الاسلامي، عبدالرضا و اركاني احسان،‌ “بررسي نقش و تبيين نكات محوري آموزش موتورسيكلت رانان با هدف افزايش ايمني”،‌‌ اولين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده‌اي، ۱۳۸۴٫
  11. “مطالعه آموزش ترافيک به شهروندان”، مرکزتحقيقات حمل ونقل دانشگاه علم وصنعت ايران، ۱۳۸۲٫
  12. آئين‌نامه ايمني راههاي كشور،وزارت كشور، فصل چهاردهم.

  فهرست منابع لاتین

  1. Anani, B. “ Impact of geometric design on highway safety at some intersection in Jordan”, ۱۰th world meeting, IRF, Rio, 1984.
  2. Armando, G.B “Safety and geometric design of highways in argentina”, ۱۰th world Meeting, IRf, Rio, 1984.
  3. Conuncil, F.M. and others, “Accident research manual” . Highway Research Center, Univ. Of North Carolina, Chapel Hill, Rept. Dot-FH-11-9424, Feb. 1980.
  4. Blomquist, G. and Jones – Lee, M.W. “Estimating the value of life and safety” Amesterdam, 1982.
  5. Bridle, R.J. “Road safety in developing countries”. Conference discussion: The impact of road networks on economic and social life in industrial and in developing countries, P.I.A.R.C, 17th world Road Congress, Sydney )Australia), 1983.
  6. Haykin S., “Neural Network, a Comprehensive Foundation”, Prentice Hall Inc., Manchester, 1994.
  7. Dhingra, S.L. and Ramanajee, M.,’ A Fuzzy Measure Based Solution Approach to a Multi Model Analysis Problem’ Journal of Advanced Transportation, 1998, Alberta, Canada.
  8. Raju, K.A., Sikdar, P. K. and Dhingra, S.L.,’Mode Choice Model using Artificial Nural Network (ANN)’, International Conference On Urban Planning and Urban, Management Melbourne, Australia, July 11-15,1998.
  9. Dhingra, S.L. and Ramanajee, S.,’ Modeling for multimodal transportation network using fuzzy set, A.I. and Expert Systems’, for 6th World Conference on Transport Research, Lyon, France June 1992. Journal of Advanced Transportation, 1998, Alberta, Canada.
  10. Deb, S.K. and Dhingra, S.L., “ Fuzy Set Techniques for Selection of Mode  for Multimodal Mass Transit Systems Case Study”, IEEE Centenary Publication (India Council), Calcutta, Dec, 1984.
  11. Deb, S.K. and Dhingra, S.L., “ A Study for the application of Fuzzy Set Theory for Accident Analysis of  Multimodal Mass Transit Systems”, Procedings of the Second International Symposium on Transportation Safety,  Athens, Greece, June 17-21, 1985.
  12. Sagberg, F., 1998,”Road accident caused by drivers falling asleep”. Acc. Anal. Pre.  ۳۱(۱۹۹۹) ۶۳۹-۶۴۹٫
  13. Abdel, m, 1998. “An assessment of the effect of driver age on traffic accident involvement using log-linear models”. Acc. Anal. Prev. , vol. 30,pp. 851-861.
  14. Lappotti,S. keskinen, E. 1997. “ Diffrenncess in fatal loss-of-control accidents between young male and female drivers”. Acc. Anal. Prev. vol. 30,No. 4, pp. 435-442.
  15. Powney, J. Glissov , p and  Hall,s.” The Use of TheatreTours in Road SafetyEducation”, SCRE Research Report No 66, 1995.
  16. “Road safety education in schools:s a v i n g y o u n g l i v e s a n d l i m b s” Global Road Safety Partnership.
  17. “ Final Reports”, INVENTORY AND COMPILING OF A EUROPEAN GOOD PRACTICE GUIDE ON ROAD SAFETY, EDUCATION TARGETED AT YOUNG PEOPLE ROSE 25 [PROJECT FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION], 2005.
  18. D. Meyer, Michael, J.Miller, Eric; ” Urban  Transportation Planning”; 1998.

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۲۱۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 210
  • قیمت : 7500 تومان
  • حجم فایل : 1150 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *