خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته جغرافیا / شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 78
  • قیمت : 4000 تومان
  • کد فایل : 42005

  پایان نامه رشته جغرافيا گرايش برنامه ريزی روستايی

  موضوع: ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

  مقدمه:  طبق ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت های اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی یا قریه نامیده شده است[۱]. عدم توجه به فضاهای روستایی بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی استانی پرتوان این نواحی می باشد. برای رسیدن به توسعه ها ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی می باشیم.[۲]

  در این تحقیق سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاهملک دست پیدا کنیم.

   در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

  [۱]. راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران، ص۲۰

  [۲] . همان، ص۲۲

  فهرست

  مقدمه ۱

  فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

  ۱-۱ وسعت و موقعیت شهرستان نائین ۳

  ۲-۱ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین ۵

  ۱-۲-۱ ساخت جنسی و سنی ۶

  ۲-۲-۱ مهاجرت۶

  ۳-۱ سواد۷

  ۱-۳-۱ آموزش ۸

  ۴-۱ دین۸

  ۵-۱ بهداشت و درمان در شهرستان نائین ۸

  ۶-۱ وضع فعالیت.۹

  ۷-۱ بررسی کشاورزی۹

  ۸-۱ بررسی دامداری در شهرستان۱۰

  ۹-۱ زمین شناسی و توپوگرافی منطقه ۱۰

  ۱۰-۱ بررسی منابع آب شهرستان ۱۱

  فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)

  ۱-۲- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات۱۳

  ۲-۲- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا۱۵

  ۱-۲-۲- حجم و رشد جمعیت۱۵

  ۲-۲-۲- تعداد و بعد خانوار ۱۶

  ۳-۲- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا ۱۷

  ۱-۳-۲- کشاورزی(زراعت) ۱۷

  ۲-۳-۲- دامداری۱۹

  ۳-۳-۲- صنعت۲۰

  ۴-۲- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ ۲۰

  ۵-۲- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ۲۲

  ۱-۵-۲- زلزله ۲۲

  ۲-۵-۲- سیل ۲۲

  ۶-۲- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ ۲۳

  ۷-۲- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها۲۳

  فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه

  ۱-۳ بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی ۲۵

  ۲-۳ زمین شناسی۲۵

  ۱-۲-۳ چینه شناسی ۲۵

  ۲-۲-۳ مرفولوژی ۲۶

  ۳-۲-۳ اراضی کوهستانی ۲۶

  ۴-۲-۳ تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی ۲۶

  ۵-۲-۳ مخروط افکنه ها۲۷

  ۶-۲-۳ شبکه آب راهه ها۲۷

  ۷-۲-۳ واحد تپه های ماسه ۲۷

  ۳-۳ بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه ۲۸

  ۱-۳-۳ درجه حرارت۲۸

  ۲-۳-۳ باد۳۰

  ۳-۳-۳ میزان بارندگی و رطوبت در روستا۳۰

  ۴-۳-۳ رطوبت منطقه مورد مطالعه۳۲

  ۴-۳ شناخت و بررسی علل پیدایش روستا ۳۲

  ۵-۳ وجه تسمیه روستا ۳۲

  ۶-۳ تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک۳۳

  ۱-۶-۳ حجم و رشد جمعیت۳۳

  ۲-۶-۳ ساختار سنی۳۵

  ۳-۶-۳ ساختار جنسی ۳۵

  ۴-۶-۳ بررسی مهاجرت روستا۳۶

  ۷-۳ مطالعه سواد و آموزش۳۷

  ۸-۳ تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا ۳۹

  ۱-۸-۳ محدوده اراضی کشاورزی ۳۹

  ۹-۳ بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا۴۰

  ۱-۹-۳ آب آشامیدنی روستا۴۰

  ۲-۹-۳ آب زراعی روستا ۴۱

  ۱۰-۳ بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع  ۴۱

  ۱۱-۳ انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها ۴۱

  ۱-۱۱-۳ میزان عملکرد زراعی۴۲

  ۱۲-۳ دامداری ۴۲

  ۱۳-۳ صنعت۴۳

  ۱۴-۳ توزیع جمعیت در سن فعالیت ها ۴۳

  ۱۵-۳ بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا ۴۴

  ۱۶-۳ بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر۴۶

  ۱۷-۳ بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، ۴۸

  ۱-۱۷-۳ برق ۴۹

  ۱۸-۳ نحوه دفع آبهای سطحی۴۹

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات

  ۱-۴ برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن   ۵۱

  ۲-۴ پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده ۵۱

  ۳-۴ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا.۵۳

  ۴-۴ بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا۵۴

  ۵-۴ تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا۵۵

  ۶-۴ بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن. ۵۶

  ۷-۴ تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا۶۱

  ۱-۷-۴ محدودیتهای توسعه فیزیکی۶۱

  ۲-۷-۴ امکانات توسعه فیزیکی ۶۱

  ۳-۷-۴ جهت توسعه فیزیکی روستا۶۲

  ۸-۴ پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی  ۶۲

  ۱-۸-۴ ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت ۶۲

  ۲-۸-۴ ضوابط کلی مسکن۶۳

  منابع و مآخذ۶۴

  منابع و مآخذ:

  1. راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران
  2. طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، زمستان ۱۳۷۴
  3. طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، سال ۱۳۸۵
  4. گرجی، یاسر، مطالعه و بررسی مشکل دفع پساب و فاضلاب روستای چاه ملک، پایان نامه کارشناسی، تابستان ۸۶٫

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۷۸ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 78
  • قیمت : 4000 تومان
  • حجم فایل : 280 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *