خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته ادبیات / مقايسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

مقايسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 138
  • قیمت : 3500 تومان
  • کد فایل : 36012

  پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي زبان و ادبيات فارسي

  بهمن ۸۷

  چکیده رساله

  کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رساله، به  پنج  بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از :

  • بررسی انواع نثر پارسی ، ( قرن چهارم تا  قرن نهم هـ . ق ) در بستر تاریخ ادبیات .
  • مقامه چیست ؟ و چگونگی شکل گیری آن در ادب پارسی و ویژگی های مقامه نویسی و به راستی آیا گلستان ، نوعی مقامه می باشد ؟ مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی .
  • ویژگی های سبکی گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو اثر گرانبهای ادب پارسی .
  • بررسی حکایات گلستان و بهارستان ، از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق و بررسی ویژگی های سبکی و بلاغی حکایات .
  • بررسی آیات و احادیث ، از جهت تاکید مطلب يا بار معنایی و بررسی اشعار عربی از جهت تاکید مطلب یا اشاره شعر ، به آیه و حدیث .
  • نتیجه گیری کلی از پایان نامه

  پیشگفتار

  خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است . و نشان می دهد که مردم کشورم ، روحشان و کالبد     خاکیشان ، با عشق سرشته شده است .

  و شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ، با نقاشی ماهرانه ی ، با قلم زرین خویش ، بر صفحه دل انسان ها می نگاشتند و نام آنها تا ابد جاودانه می ماند . و خوشبختانه این دو آموزگار بزرگ تعلیم و تربیت ، ادبیات تعلیمی کشورم ، ( سعدی و جامی ) با قلم روان  خویش ، درس دوست داشتن به همنوع ، روی در روی شدن با مشکلات و نهراسیدن از آن ، توکل به         خدا ، مبارزه با پلیدی و زشتی ، روی آوردن به باغ معرفت و دانایی را با فکر و اندیشه جاودانه    خویش ، به ما ملت تمدن ساز ، تقدیم کرده اند . به راستی اگر سعدی نبود ؟ چه بر سر نثر زیبای پارسی می افتاد. هم اکنون زمانی فرا می رسيد که باید در فرهنگ لغات ، واژگان پارسی را جستجو می کردیم. و از زبان شیرین پارسی جز نامی باقی نمی ماند .

  جامی نیز به گردن ادب پارسی ، حق بزرگی دارد اگرچه در بهارستان ، نتوانسته است مانند : سعدی ، به پختگی و کمال دست پیدا کند . ولی به حق در دوره فضل فروشی نویسندگان پارسی ، که تکّلف و تصنّع را وارد ادبیات کردند . به حق عبدالرحمان جامی ، نیز با سادگی و روانی متن ، به ادبیات پارسی کمک شایان توجهی کرده است . که در این رساله ، در پنج بخش به مقایسه گلستان و بهارستان پرداخته شده است .

  در پایان لازم است از استادان گرامی : جناب آقایان : دکتر رضا اشرف زاده و دکتر محمد فاضلی کمال سپاس و تشکر را داشته باشم که در این وادی علم و دانش با راهنمایی های و تشویقهای دلسوزانه خویش ، مرا به ادامه کارم دلگرم داشتند . و نکات زیادی از علم و معرفت را از محضر این دو بزرگوار فرا گرفتم . که همیشه فرا راه زندگیم می باشد . و از محضر استادان : دکتر محمد علوی   مقدم ، دکتر محمود مهدوی ، و دکتر تقی وحیدیان  کامیار نیز کمال تشکر را دارم و بی شک تاثیر این شاگردی و ادب آموزی و شهد شیرین آن برای همیشه در زندگیم باقی خواهد ماند و به آن افتخار    می کنم .

  فهرست مندرجات رساله

  • چکیده رساله ……………………………………………………………………………………………………. ۹
  • پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

  بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. ۱۳-۲۶

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳-۱۴
  • فصل اول                     ۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. ۱۵

                                                   ۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. ۱۵

                                            ۳- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. ۱۶

  • فصل دوم                  ۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… ۱۷
  ۱- موزون مرسل

  ۲- موزون فنی

                                           ۲- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته

                                           ۳- ویژگی های نثر موزون مرسل  …………………………………………. ۱۸

                                           ۴- ویژگی های نثر موزون فنی ……………………………………….. ۱۸-۱۹

                                           ۵- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ………………………. ۱۹-۲۰

  • فصل سوم              ۱- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات………….. ۲۱-۲۲

                                          ۲- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ……………………………….۲۳

                                          ۳- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. ۲۴

  ۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

  ۲- فصل اول           ۱- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. ۳۱

                                 ۲- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… ۳۲

                                 ۳- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………۳۳-۳۴

  ۳- فصل دوم           ۱- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….۳۵-۳۷

                                  ۲- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………۳۸-۴۰

                                  ۳- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »

                                  ۴- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..۴۱-۴۲

  ۴- فصل سوم          ۱- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………۴۳-۴۴

                                  ۲- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………۴۴-۴۵

                                  ۳- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………۴۶-۴۹

   بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. ۵۳-۷۰

  ۲- فصل اول             ۱-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..۵۳-۵۷

                                  ۲- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..۵۸-۶۰

  ۳- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان

  بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… ۷۳-۱۰۳

  ۱- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………۷۳

  ۲- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..۷۳-۷۴

  ۳- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..۷۴-۷۵

  ۴- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               ۱- در سیرت پادشاهان …………………….. ۷۶-۸۴

  به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              ۲- عشق و جوانی  …………………………..۸۵-۹۱

   موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                ۳- در آداب صحبت …………………………۹۲-۹۵

  ۴- سلامت و سلامتی   …………………………۹۶-۹۸

  ۵- بخشش و بخشندگی  …………………….۹۹-۱۰۱

  ۶- قناعت  ……………………………………..۱۰۲-۱۰۳

  بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. ۱۰۷-۱۳۴

  ۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

  ۲- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۰۸-۱۱۴

                                                                         ۲- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۵

  ۳- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  ۳- تاکید مطلب  …………………………………..۱۱۶-۱۱۷

                                                                         ۴- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۸

  ۴- بررسی احادیث گلستان                               ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۱۹-۱۲۰

                                                                         ۲- بار معنایی  ـــــ

  ۵- بررسی احادیث بهارستان                           ۳- تاکید مطلب  ……………………………………………۱۲۱

                                                                       ۴- بار معنایی  ـــــ

  ۶- بررسی اشعار عربی گلستان                       ۱- تاکید مطلب  ……………………………………..۱۲۲-۱۲۹

                                                                   ۲- بار معنایی  ـــــ

                                                                   ۳- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. ۱۳۰-۱۳۱

  ۷- بررسی اشعار عربی بهارستان                    ۱- تاکید مطلب  …………………………………….. ۱۳۲-۱۳۴

                                                                   ۲- بار معنایی  ــــــ

                                                                   ۳- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ

  ۸- نتيجه گيري كلي از پايان نامه ……………………………………………………………………………..۱۳۶-

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۱۳۸ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : مقايسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 138
  • قیمت : 3500 تومان
  • حجم فایل : 200 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *