خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته روانشناسی و علوم تربیتی / رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 88
  • قیمت : 6500 تومان
  • کد فایل : 37019

  پایان نامه برای دريافت درجه كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی

  موضوع: رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

  تابستان ۸۱

  چكيده

  به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو موقعيت شكست و موفقيت در ۱۲۰ نفر دانش آموز از طريق پرسشنامه سبك اسنادي (ASQ) مورد بررسي قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طريق اين پرسشنامه با روش تحليل واريانس تك متغيره و چند متغيره و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بين دختران و پسران در موقعيت شكست و موفقيت تفاوت معني داري ندارند. رابطه بين ابعاد سه گانه اسناد و پيشرفت تحصيلي نشان داد كه بجز بعد دروني – بيروني در موقعيت شكست، بقيه ابعاد با پيشرفت تحصيلي رابطه معنا داري ندارند. همچنين تنها متغيري كه تا حدي مي توانستيم از طريق آن تا حدي به پيش بيني تحصيلي دانش آموزان بپردازيم همان بعد دروني –بيروني در موقعيت شكست بود.

  مقدمه

  واكنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعاليتهاي كلاسي متفاوت است. اين واكنش در برخي با اشتياق ، در برخي با اكراه و در برخي با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژي كه دانش آموزان بكار مي‌گيرند، زمينه اي كه مي‌خواهند كار كنند وياتداوم در زمينه يا كار مورد نظر بين آنها تفاوت وجود دارد.اين تفاوتها به مفهوم انگيزش ارتباط دارد. بنابراين در نظر گرفتن انگيزش در برانگيختن، جهت دادن وتداوم بخشيدن رفتار دانش آموز در فرآيند آموزش و پرورش از اهميت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هايي در اين فرآيند موثرند؟

  مطمئناً عوامل زيادي در اين زمينه نقش دارد. از جمله اين عوامل اسناد مي باشد. اسناد به معني نسبت دادن رفتار خود يا رفتار ديگري به علل مختلف مي باشد. نظريه هاي اسناد نيز بر همين اساس به توضيح و تبيين علل رفتار مي پردازند. در حوزه آموزشگاهي، دانش آموزان موفقيت ها و شكست هاي خود را به عنوان يك پي آمد تحصيلي تفسير مي كنند و جوياي علت آن هستند. عمده ترين عواملي كه توسط دانش‌آموزان بكار مي روند عبارتنداز: توانايي ، كوشش ، شانس و دشواري تكليف ، همچنين بررسيها نشان مي دهد كه دانش آموزان ممكن است عوامل نسبت داده شده به عملكرد خود را دروني يا بيروني، پايدار يا ناپايدار وكلي يا اختصاصي بدانند . در راستاي همين تحقيقات آنها علاقمند شده اند كه بدانند آيا جنسيت نيز در اين موضوع دخالت دارد يا خير ؟

  برخي روش اسنادي دختران و پسران را متفاوت مي دانند و علت اين تفاوتها را ناشي از فرهنگ مي دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان يكي از عوامل مهم انگيزش در دو جنس دختر و پسر و پيشرفت تحصيلي را به عنوان موضوعي كه متأثر از روش اسناد دانش آموزان مي باشد، مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهد.

   فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول
  مقدمه
  زمينه و بيان  مسئله ۱
  اهميت و ضرئرت پژوهش ۴
  سئولات پژوهش ۵
  متغيرهاي پژوهش ۵
  تعاريف مفهومي ۶
  تعاريف عملياتي ۶
  فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي
  خلاصه فصل ۸
  اسناد ۹
  نظريه هاي اسناد ۱۰
  سو گيري هاي اسناد ۲۳
  اسنادهاي اصلي ۲۶
  ابعاد اسناد ۲۷
  اسنادها؛موفقيت وشكست ۳۲
  اسناد وجنسيت ۳۵
  اسناد وپيشرفت تحصيلي ۴۱
  فصل سوم:روش پژوهش
  خلاصه فصل ۴۵
  روش تحقيق ۴۶
  جامعه اماري وروش نمونه گيري ۴۶
  ابزار تحقيق ۴۶
  روش نمره گذاري پرسشنامه ۵۰
  روش اجرا ۵۱
  اعتبار وپايايي پرسشنامه ۵۲
  روش آماري ۵۴
  فصل چهارم:يافته هاي پژوهش
  خلاصه فصل ۵۶
  يافته هاي توصيفي ۵۷
  يافته هاي تحليلي ۶۰
  بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران ۶۰
  بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران ۶۲
  بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي ۶۴
  بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست ۶۸
  يافته هاي ديگر ۷۱
  فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري
  بحث ونتيجه گيري ۷۵
  محدوديت هاي تحقيق ۷۷
  پيشنهادات ۷۷
  منابع فارسي ۷۹
  منابع انگليسي ۸۱
  پيوست ها

  منابع فارسي

  • احدي ، حسين .(۱۳۷۳).بررسي اسنادهاي علي در دانشجو معلمان دختر وپسر مراكز تربيت معلم مشهد. پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
  • بال ، ساموئل .(۱۳۷۳). انگيزش در آموزش و پرورش (ترجمه علي اصغر مسدد). تهران: انتشارات دانشگاه شيراز (تاريخ انتشار به زبان اصلي۱۹۹۴ ).
  • بيابانگر ، اسماعيل .(۱۳۷۰).بررسي رابطه بين مفاهيم كنترل و عزت نفس و پيشرفت تحصيلي پسران سال سوم دبيرستان هاي شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده روانشناسي .
  • سرمد، بازرگان و حجازي. (۱۳۷۹) روشهاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: نشرآگاه.
  • سيف ، علي اكبر .(۱۳۷۹).روانشناسي پرورشي (روانشاسي يادگيري و آموزش). تهران : نشر آگاه.
  • خداپناهي ، محمد كريم .(۱۳۷۹).انگيزش وهيجان. تهران : نشر سمت.
  • خير ، محمد .(۱۳۷۰).بررسي خودادراكي موفق وناموفق در بين گروهي از دانش آموزان دوره راهنمايي شيراز. مجله علوم اجتماعي وانساني دانشگاه شيراز ، شماره ۱‚۲ ،صفحات ۱۴۵‚۱۳۰٫
  • كريمي ، يوسف .(۱۳۷۵).روانشاسي اجتماعي آموزش و پرورش . تهران : نشر ويرايش .
  • لوك بلار، ژوزه دزيل ولوك لامارش .(۱۳۸۰).روانشاسي اجتماعي (ترجمه حمزه گنجي).تهران : نشر ساوالان (تاريخ انتشار به زمان اصلي ۱۹۹۹).

  منابع انگليسي

  • Abramson , Lyn Y.(1988). Social cognition and clinical Psychology. New york London.
  • ABRAMSON , L .Y , Seligman , M..E.P , Teasdale j. (1978). Learned helpessness in humans : critique and reformolation.

  Journal of abnormal psychology , 87, 49- 47

  • Ames , R , Lau , S .(1982). An attributional analysis of student help- Seeking in academic Settings. Journal of educational psychology , 47, 414- 423.
  • Bartal , D.(1978). Attribution analysis of Achievement related Behaviour Of Educational research , 48 , 259-271.
  • Baron , Robert , A . (1992). Allyn , Balon.
  • Beyer, s. (1995). Maternal employment and children’s academic achievement : Parenting style as mediating variable , 15, 212- 253.
  • Beyer , s. , Bowden , E. M.(1997). Gender differences in self- perception’s Convergent evidence from three measures of accuracy and bias. Personality and social psychology Bulletin, 23, 157- 172.
  • Bayer , S. , Sulvia. (1998- 1999). Gender differences in cocial Attributions by college student of performance on course examination. Current psychologe , 17, 346- 379.
  • Birenbuam , M. , Karamer , K.(1995). attributions for Success and failyre in mathmatics and Language examinations. Juornal of cross- Cultural psychologey, 26, 342- 359.
  • Bridges , K. Robert . (2001). Using attributional style to predict academic performance : How dose it Compare to traditional methods ? . Personality and individual difference, 31, 723-730.
  • Comer , W.H. (1995). Abnormal psychology . Freedman and Company new york.
  • Davison , c.g. , Neal , M.j. (2001) . Abnormal psychology . John wiley, new york.
  • Erkut , s. (1983). Exploring sex differences in expectancy, Attribution, and achievement Sex roles, 9,217- 231.
  • Fazio , N.M. , palm , L.J. (1998). Attributional style depression and grade point averages of college student . psychological rerports , 83, 159- 162.
  • Fisk , S.T, Taylor , S.E. (1984). Social cognition. Maddison , wasley.
  • Fyans , j.R.(1980). Achievement motivation: Resent trends in theory and research.
  • Henry , j.w , Martinko , M . J. Pierce , M. A. (1993). Attributional style as prediction of success in a first Computer Science course. Computer in human behaviour , 9, 341- 352.
  • Hewstone , M. , strobe , W. , codol , j. and stephenson , G.M. (1993). Introduction to social psychology.
  • Houston , D. M. (1994). Gloomy but Smarter : the academic Consequences of attributional style. British Journal of social psychology, 33, 433- 441.
  • Ickes , w. and layden , W.A. (1978). Attribulational style. New directions in attribution research , 2, 119- 152.
  • Malim , T. (2000). Social psychology.
  • Mchugh , M.C , Frieze , I. H. & Hanusa , B. H. (1982). Attributions and sex differences in achievement: Problems and new perspectives. Sex roles , 8 , 767- 779.
  • Peterson , C. , Barratt , L.C. (1978). Explanatory style academic performance among university Freshman. Journal of personality and social psychology , 53, 603- 607.
  • Sabini , W.W . (1992). Social psychology . New york , London.
  • Steele , C.M. (1997) . A threate the air: How streotypes snape Intellectual Identity and performance . Americances psychologist, 52, 613- 629.
  • Swim , J. K. and Sanna , L. J. (1996). He’s skilled , sh’s locky: a meta analysis of observer’s attributions for women’s and mem’s Success and failures. Personality and social psychology Bulletin, 22, 507- 517.
  • Tennen , H. & Herzberger , S. (1985). Attributional style questionnaire. Test critiques , 4, 20- 30.
  • Themes and variation. (1997). Psychology .Wayne weiten santa clara university.
  • Travis , C. B. , phillippi , T. B.& Henley,T.B. (1991). Gender and causal attribations for mastery , personal and interpersonaL events. Psychology of women Quarterlly , 15. 233- 249.
  • Watkins , David , Gutierrez , Myrna. (1990). Cousal relationships among self- concept , Attributions , and Achievement in fillipino students. Journal of social psychology, 130, 2-7.
  • Weiner , B. (1979). A thory of motivation for some classroom experiences. Journal of Educational psychology , 71, 3-25.
  • Weiner , B. (1994). Integrating social and personal theories of achievement striving . Review of educational resarch , 74, 557- 573.
  • Woolfolk , A.E .(1993). Educational Psychology Boston , Allyn and Bacom.

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد  ۸۸ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 88
  • قیمت : 6500 تومان
  • حجم فایل : 70 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *