خانه / پایان نامه / فنی و مهندسی / رشته مهندسی دامپروری و فیزیولوژی جانوری / مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آ‍فات گياهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان

مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آ‍فات گياهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 302
  • قیمت : 3000 تومان
  • کد فایل : 21010

  تحقیق رشته مهندسی تولیدات گیاهی

  مقدمه و چکیده :  آدمي از سپيده دم ظهور بر اين كره خاكي و از آن هنگام كه دوران شكارگري دانه‌ها و ميوه‌ها را پشت سر گذاشت و براي تهيه غذاي كافي به كشاورزي پرداخت، هماره درگير نبردي بي‌امان با عواملي بوده است كه بعضي تندرستي و بقاي او را با ايجاد بيماري‌هاي گوناگون به چالش طلبيده اند و برخي با نابودسازي قوت و غذاي او قطحي و مرگ‌هاي ناشي از گرسنگي و بي غذايي را باعث شده‌اند.

  كشتار بي رحمانه و گسترده بيماريهاي همه‌گيري همچون طاعون، وبا، مالاريا، تب زرد، سل و … در دوران‌هاي گذشته گهگاه نسل بشر را حتي تا آستانه نيستي و نابودي بوده است و زيان‌هاي وسيع آفات و بيماري‌هاي گياهي نظير ملخ، سن، بيماري‌هاي قارچي و ….  با ايجاد قطحي‌هاي هولناك، مرگ‌هاي دسته جمعي ناشي از گرسنگي را به دنبال داشته است. در تاريخ بشري تلفيق زيان‌هاي اين دو گروه كرارا ديده شد كه فجايع سهمگيني آفريده است.

  تا حدود يك قرن پيش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بيماري‌هاي گياهي بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود مي‌ساخت و تنها از اوايل قرن بيستم ميلادي، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوري، مبارزه موثري را با اين عوامل آغاز كند.

  فهرست مطالب:

  فصل ۱: توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياه

  مقدمه

  تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي

  توضيح وظايف اساسي موسسه

  تشكيلات موسسه

  بخش تحقيقات آ‍فت كش‌ها

  بخش تحقيقات حشرات زيان آور به گياهان

  بخش تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار

  بخش تحقيقات سن گندم

  بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان

  بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات

  بخش تحقيقات جانور شناسي كشاورزي

  بخش تحقيقات ؟ شناسي گياهي

  بخش تحقيقات مبارزه بيولوژيك

  بخش تحقيقات ويروس شناسي و بيماري‌هاي ويروسي گياهي

  بخش تحقيقات شناسايي رستني‌ها

  بخش تحقيقات بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي

  نيروي انساني

  طرح‌هاي تحقيقاتي

  انتشارات

  منابع فصل

  فصل ۲: معرفي محل كارآموزي

  معرفي محل كارآموزي

  فصل ۳: كليات

  كليات

  فصل ۴: پرپاراسيون ميكروسكوپي حشرات و اقاله كردن حشرات

  اقاله كردن حشرات

  تهيه پرپاراسيوني از حشرات كوچك

  منبع اين فصل

  فصل ۵: آزمايشات مربوط به مگس سفيدگلخانه‌اي و پروژه مربوط به آن

  مقدمه

  مراحل رشدي

  مرفولوژي مراحل رشدي

  دموگرافي و دنيامسيم جمعيت

  پروژه مگس سفيدگلخانه‌اي

  مگس سفيد

  سم آندوسولفان و مبارزه شيميايي با مگس‌هاي سفيد گلخانه‌اي

  انواع آندوسولفان

  عسلك پنبه

  كنه دو نقطه‌اي

  شپشك آرد آلو ساحلي

  منابع اين فصل

  فصل۶: پروژه سن گندم و تاثير روي كاهش سن‌زدگي در مزرعه آسيب‌ديده توسط اين آفت

  زيرراسته ناجور بالان

  كليد شناسايي خانواده‌هاي مهم سن‌ها

  رده‌بندي‌ سن‌ها

  الف: زيرراسته سن‌هاي آبزي

  ب: زير راسته سن‌هاي خاكز

  سن گندم

  پروژه سن گندم و تاثير سوم روي كاهش سن زدگي روي مزرعه آسيب ديده

  مواد و روش‌ها

  نتايج

  بحث

  نتيجه اين آزمايشات

  منابع اين فصل

  فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌اي جاليز و جداول مربوط به آن بعد از تاثير سموم مربوطه

  مگس قهوه‌اي جاليز

  ۲۴ SC Tracer

  دپيتركس ۸۰% SP

  موسپيلان ۴/۲۰%

  مگس خربزه

  سرخرطومي هندوانه

  منابع اين فصل

  فصل هشتم: آزمايشات جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا

  آزمايشاتي جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا

  فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

  مقدمه

  ابعاد كشاورزي دقيق

  امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقيق

  PIPM‌درون مرون مزرعه

  سيستم‌هاي حس كننده از راه دور UAV

  تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به  عكس‌هاي حاصله از دستگاه UAV

  PIPM‌در سطوح وسيع

  اطلاعات منطقه‌اي

  اطلاعات مربوط به مقياس محلي

  سيستم حمايت از تصميم

  ذخيره و بازيافت GIS

  به كارگيري GIS و IPM‌حشرات

  IPM و تكنولوژي حشرات

  منابع اين فصل

  منابع اين فصل:

  (فصل دهم: منابع) «منابع لاتين»

  • Trimble. Com
  • Garmin. Com
  • Vigitron. Com
  • Spyplanes. Com
  • http:// Grasshoppers. Org
  • http:// danpatch. ecn. Purduce. Edu/ ~ napra/
  • http:// danpatch. ecn. Purdre. edu/ ~ aggrass/ GROUNDWATER
  • http:// apsent. Org/ pd/ pdfs/ 1999/0121-01F. PDF.
  • Dent, D. R. 1995. Principles of integrated pest management, pp. 8-46. In D.R Dent, Integrated pest management. Chapman and Hall, U. K.
  • Knipling, E. F. 1979. The basic principles of insect population suppression and management U.S.Dept. Agric., Agric., Agriculture Handbook No. 512.
  • National Research Council. 1997. Precision agriculture in the 21 st century. Geospatial and informationa techinologies in crop management. National Academy Press, wash., D. C.
  • Stern, V. M., R. F. Smith, R. van den Bosch, and k. Hangen

  منابع فارسي:

  • كتاب پنجاه و هشتمين سالگرد تأسيس موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۸۰، انتشارات موسسه تحقيقات افات و بيماري‌هاي گياهي.
  • نوري، نوشري، ۸۴-۱۳۸۳٫ گزارش كارآموزي. گروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشاه آزاد اسلامي واحد ورامين، پيشوا.
  • حجت، سيدحسين، ۱۳۷۵٫ حشرات (راهنمايي جمع‌آوري و شناسايي). انتشارات اميركبير.
  • جرلينگ، دن، سفيد بالك‌ها: بيواكولوژي، وضعيت آفتي و مديريت آنها. ترجه پرويز شيشه‌بر، ۱۳۸۱، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.
  • ميركريمي، اسدالله، و اسماعيلي، مرتضي، و آزمايش فرد، پروانه، ۱۳۷۴٫ حشره‌شناسي كشاورزي: حشرات، كنه‌ها، جوندگان و نرم‌تنان زيان‌آور و مبارزه با آنها. موسسه اتنشارات و چاپ دانشگاه تهران
  • بهداد، ابراهيم، ۱۳۸۱٫ حشره‌شناسي مقدماتي و آفات مهم گياهي ايران نشر يادبود.
  • مصلي‌نژاد، هادي، و نوروزيان، مريم، و محمدبيگي، احمد. فهرست آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز مهم و سموم توصيه شده. وزارت جهاد كشاورزي و حفظ نباتات.
  • نوروزيان، مريم. فهرست سموم مجاز كشور. انتشارات سازمان حفظ نباتات.
  • شيخي، گرجان،‌عزيز، ۱۳۸۳٫ گزارش نهايي طرح ملي تحقيقاتي اثر شبه هورمون جواني (آدميرال) بر كنترل پوره‌هاي معمولي گندم. موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي.

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۳۰۲ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آ‍فات گياهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 302
  • قیمت : 3000 تومان
  • حجم فایل : 345 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *