خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته جغرافیا / تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری تهران

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری تهران

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 150
  • قیمت : 4500 تومان
  • کد فایل : 42008

  پایان نامه رشته جغرافیاو برنامه ریزی شهری

  موضوع: تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

  (مطالعه موردی)منطقه ۱۵ شهرداری تهران

  M.A پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  چکــیـده:  یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه  ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه ۱۵ فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

  باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

  مقـــدمه:  با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه ۱۵ تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقي برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید.

  توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق اشاره دارد.

  فهرست مطالب

  چكيده                                                                                                          ۱

  مقدمه                                                                                                          ۲

  فصل اول : كليات تحقيق                                                                                  ۹-۳

  طرح مساله و بيان ضرورت آن                                                                               ۳

  سوالات اصلي تحقيق                                                                                         ۵

  اهداف تحقيق                                                                                                  ۵

  فرضيه                                                                                                          ۶

  روش تحقيق                                                                                                   ۶

  پيشينه و سابقه انجام                                                                                         ۷

  مسائل و مشكلات تحقيق                                                                                     ۹

  فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين                                              ۳۱-۱۰

  ۲-۱ مقدمه                                                                                                   ۱۰

  ۲-۲ مفاهيم تحقيق                                                                                         ۱۰

  ۲-۲-۱ محتواي طرح كاربري زمين                                                                        ۱۰

  ۲-۲-۲ مفهوم زمين                                                                                         ۱۱

  ۲-۲-۳ ناحيه                                                                                                ۱۱

  ۲-۲-۴ محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري                                                                        ۱۱

  ۲-۲-۵ برنامه‌ريزي                                                                                          ۱۱

  ۲-۲-۶ برنامه‌ريزي شهري                                                                                  ۱۲

  ۲-۲-۷ منطقه                                                                                               ۱۲

  ۲-۲-۷-۱ انواع مناطق                                                                                      ۱۲

  ۲-۲-۸ برنامه ريزي كاربري اراضي شهري                                                                ۱۳

  ۲-۲-۹ فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي                                                                   ۱۳

  ۲-۲-۱۰ اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري                                                         ۱۵

  ۲-۲-۱۱ تعريف مديريت                                                                                    ۱۵

  ۲-۲-۱۲ مديريت شهري                                                                                    ۱۶

  ۲-۳ محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران                                            ۱۶

  ۲-۳-۱ طرح هادي شهري                                                                                  ۱۶

  ۲-۳-۲ طرح جامع شهر                                                                                     ۱۶

  ۲-۳-۳ طرح تفصيلي                                                                                        ۱۷

  ۲-۴ پيشينه مطالعات كاربري زمين                                                                       ۱۷

  ۲-۴-۱ پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا                                                           ۱۷

  ۲-۴-۳ پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران                                                        ۲۱

  ۲-۴-۲ كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان                                                          ۲۰

  ۲-۴-۴ پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه ۱۵                                               ۲۴

  ۲-۵ نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي                                                             ۲۷

  ۲-۵-۱ نظريه نوگراها                                                                                       ۲۷

  ۲-۵-۲ نظريه سلامت روان                                                                                 ۲۹

  ۲-۵-۳ نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر                                                                  ۳۰

  ۲-۶ نتيجه‌گيري                                                                                             ۳۰

  فصل سوم : مطالعات اكولوژيكي                                                                       ۶۵-۳۲

  ۳-۱ مقدمه                                                                                                   ۳۲

  ۳-۲ موقعيت طبيعي                                                                                        ۳۲

  ۳-۲-۱ موقعيت جغرافيايي                                                                                 ۳۳

  ۳-۲-۲ ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه ۱۵                                                     ۳۵

  ۳-۲-۳ آبهاي زيرزميني                                                                                     ۳۶

  ۳-۲-۴ زلزله خيزي                                                                                         ۳۶

  ۳-۲-۵ مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه                                           ۳۷

  ۳-۲-۶ ژئومورفولوژي                                                                                        ۳۸

  ۳-۲-۶-۱ توپوگرافي و شيب منطقه                                                                       ۳۸

  ۳-۲-۶-۲ موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي                                         ۳۸

  ۳-۲-۲ مطالعات آب و هوا شناسي                                                                        ۴۰

  ۳-۲-۲-۱ آب و هوا                                                                                         ۴۰

  ۳-۲-۲-۲ ميزان بارش                                                                                      ۴۰

  ۳-۲-۲-۳ رطوبت نسبي                                                                                    ۴۱

  ۳-۲-۲-۴ روزهاي يخبندان                                                                                ۴۱

  ۳-۲-۲-۵ روزهاي باراني                                                                                    ۴۲

  ۳-۲-۲-۶ درجه حرارت                                                                                    ۴۲

  ۳-۲-۲-۷ باد                                                                                                ۴۲

  ۳-۳ مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه                                           ۴۳

  ۳-۳-۱ عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه                                        ۴۸

  ۳-۴ مطالعات جمعيتي منطقه                                                                             ۵۱

  ۳-۴-۱ مقدمه                                                                                               ۵۱

  ۳-۴-۱-۲ روند تحولات جمعيت                                                                           ۵۱

  ۳-۴-۱-۳ توزيع سني و جنسي جمعيت                                                                 ۵۲

  ۳-۴-۱-۴ پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت                                                             ۵۳

  ۳-۴-۱-۵ ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت                                                         ۵۴

  ۳-۴-۱-۶ مهاجرت در منطقه                                                                              ۵۵

  ۳-۴-۲ ويژگيهاي اقتصادي                                                                                 ۵۶

  ۳-۴-۲-۱ وضع فعاليت جمعيت                                                                           ۵۶

  ۳-۴-۳ پيش‌بيني جمعيت منطقه                                                                         ۵۹

  ۳-۵ تاسيسات زيربنايي                                                                                     ۶۰

  ۳-۵-۱ شبكه جمع آوري فاضلاب                                                                         ۶۰

  ۳-۵-۲ قنوات                                                                                                ۶۰

  ۳-۵-۳ سيستم دفع آبهاي سطحي                                                                        ۶۰

  ۳-۵-۴ مخابرات                                                                                             ۶۱

  ۳-۵-۴ گاز و فرآورده‌هاي نفتي                                                                            ۶۱

  ۳-۵-۶ خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع                                                                 ۶۲

   ۳-۵-۷ شبكه آبرساني                                                                                     ۶۲

  ۳-۶ نتيجه‌گيري                                                                                             ۶۲

  فصل چهارم : بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه ۱۵                             ۱۲۶-۶۶

  ۴-۱ مقدمه                                                                                                   ۶۶

  ۴-۲ تقسيمات داخلي منطقه                                                                               ۶۷

  ۴-۳ استانداردهاي كمي شهرسازي                                                                        ۶۸

  ۴-۴ كاربري زمين در منطقه ۱۵                                                                          ۷۰

  ۴-۴-۱ كاربري مسكوني                                                                                    ۷۳

  ۴-۴-۲ كاربري تجاري                                                                                      ۷۵

  ۴-۴-۳ كاربري آموزشي                                                                                    ۷۸

  ۴-۴-۴ كاربري بهداشتي و درماني                                                                         ۸۰

  ۴-۴-۵ كاربري اوقات فراغت                                                                               ۸۳

  ۴-۴-۵-۱ كاربري فرهنگي – مذهبي                                                                     ۸۳

  ۴-۴-۵-۲ كاربري ورزشي                                                                                  ۸۷

  ۴-۴-۵-۳ فضاي سبز شهري                                                                               ۸۷

  ۴-۴-۶ اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي                                                              ۹۱

  ۴-۴-۷ كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي                                                                  ۹۲

  ۴-۴-۸ كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري                                                              ۹۴

  ۴-۴-۹ كاربري حمل و نقل                                                                                 ۹۶

  ۴-۴-۱۰ كاربري صنعتي                                                                                   ۹۸

  ۴-۴-۱۱ كاربري شبكه                                                                                    ۱۰۲

  ۴-۴-۱۲ كاربري مسيل و حريم مسيل                                                                  ۱۰۲

  ۴-۴-۱۳ كاربري اراضي باير                                                                              ۱۰۳

  ۴-۴-۱۴ كاربري حريم شبكه برق                                                                       ۱۰۴

  ۴-۵ ارزيابي سطوح و سرانه                                                                               ۱۰۶

   ۴-۶ بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه ۱۵                                            ۱۰۹

  ۴-۶-۱ بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه ۱۵با تاكيد بر كميسيون ماده پنج             ۱۰۹

  ۴-۶-۲ بررسي تراكم ساختماني در كاربريها                                                             ۱۱۶

  ۴-۷ نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه ۱۵                                     ۱۱۶

  ۴-۸ تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي                                             ۱۱۷

  ۴-۸-۱ تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف                                 ۱۱۷

   ۴-۹ تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي                                     ۱۱۸

  ۴-۱۰ نتيجه‌گيري                                                                                  ۱۳۱-۱۲۲

  فصل پنجم : نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات                                                           ۱۲۷

  ۵-۱ آزمون و فرضيات تحقيق                                                                            ۱۲۷

  ۵-۱-۱ فرضيه اول                                                                                        ۱۲۷

  ۵-۱-۲ فرضيه دوم                                                                                        ۱۲۷

  ۵-۲ نتايج تحقيق                                                                                          ۱۲۸

  ۵-۳ امكانات و فرصتها ( پيشنهادها )                                                                    ۱۳۱

  منابع وماخذ فارسی۱۳۲٫

  منابع وماخذ انگلیسی۱۳۵

  چكيده انگليسي۱۳۶
  فهرست جداول

   جدول ۲-۱ الگوي توزيع كاربريهاي پيشنهادي طرح جامع شهر تهران براي
  منطقه۱۵ شهرداري تهران                                                                                  ۲۷

  جدول ۳-۱ پراكندگي و تراكم نسبي نواحي شش گانه منطقه ۱۵                                     ۵۴

  جدول ۳-۲ ميزان باسوادي جمعيت در نواحي شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۱۳۸۵                 ۵۵

  جدول ۳-۳ توزيع جمعيت ده ساله و بالاتر ساكن نواحي شش گانه منطقه ۱۵
  شهرداري بر حسب وضع فعاليت و اشتغال آنان در سال ۸۵                                            ۵۷

  جدول ۳-۴ اندازه مشخصه‌هاي وضع فعاليت و اشتغال جمعيت نواحي
  شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۸۵                                                                          ۵۸

  جدول ۴-۱: وسعت ، جمعيت و تعداد محلات ناحيه هشت گانه منطقه ۱۵                           ۶۸

  جدول ۴-۲: استانداردهاي كمي شهرسازي در جهان و ايران                                            ۶۹

  جدول ۴-۳: سطوح و سرانه و درصد كاربريهاي مختلف منطقه ۱۵                                     ۷۲

  جدول ۴-۴: وضعيت كاربري مسكوني در سطح ناحيه شش گانه منطقه ۱۵                          ۷۴

  جدول ۴-۵: سطوح و سرانه و درصد كاربري تجاري در نواحي شش گانه منطقه ۱۵                 ۷۶

  جدول ۴-۶: سطوح و سرانه و درصد كاربري آموزشي و آموزش عالي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۷۸

  جدول ۴-۷: سطوح و سرانه و درصد كاربري بهداشتي و درماني در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵    ۸۱

  جدول ۴-۸ : سطوح و سرانه و درصد كاربري فرهنگي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵               ۸۴

  جدول ۴-۹: سطوح و سرانه و درصد كاربري مذهبي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵                 ۸۵

  جدول ۴-۱۰: سطوح و سرانه و درصد كاربري ورزشي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵               ۸۷

  جدول ۴-۱۱: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۹

  جدول ۴-۱۲: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۲

  جدول ۴- ۱۳: سطوح و سرانه ودرصد كاربري اداري – انتظامي درناحيه شش گانه منطقه ۱۵     ۹۳

  جدول ۴-۱۴: سطوح و سرانه و درصد كاربري نظامي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵                ۹۳

  جدول ۴-۱۵: سطوح و سرانه و درصد كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵     ۹۶

  جدول ۴-۱۶: سطوح و سرانه و درصد كاربري حمل و نقل در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵          ۹۸

  جدول ۴-۱۷: سطوح و سرانه و درصد كاربري صنعتي و كارگاهي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵  ۹۹

  جدول ۴-۱۸:سطوح و سرانه و درصد كاربري شبكه در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵                ۱۰۲

  جدول ۴-۱۹: سطوح و سرانه و درصد كارقبري مسيل و حريم مسيل در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵           ۱۰۳

  جدول ۴-۲۰: سطوح و سرانه و درصد كاربري باير در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵                  ۱۰۴

  جدول ۴-۲۱: سطوح و سرانه و درصد كاربري حريم شبكه در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵        ۱۰۴

  جدول ۴-۲۲: سرانه‌هاي پيشنهادي كاربريهاي شهري بر حسب منطقه‌اي                            ۱۰۶

  جدول ۴-۲۳: سطوح و سرانه‌هاي استاندارد و مورد نياز منطقه ۱۵ در وضع موجود                ۱۰۸

  جدول ۴-۲۴: آمار كاربريهاي منطقه ۱۵ شهر تهران سالهاي ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵                       ۱۰۹

  جدول ۴-۲۵: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۱) سال ۸۵-۱۳۷۵      ۱۱۰

  جدول ۴-۲۶: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران
  ناحيه (۲) سال ۸۵-۱۳۷۵                                                                                ۱۱۱

  جدول ۴-۲۷: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۳) سال ۸۵-۱۳۷۵      ۱۱۲

  جدول ۴-۲۸: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۴) سال ۸۵-۱۳۷۵      ۱۱۳

  جدول ۴-۲۹ :آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۵) سال ۸۵-۱۳۷۵      ۱۱۴

  جدول ۴-۳۰: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۶) سال ۸۵- ۱۳۷۵     ۱۱۵

  جدول ۴-۳۱: اولويت بندي كاربري در سطح نواحي منطقه ۱۵                                       ۱۱۷

  فهرست نقشه‌ها

  نقشه ۳-۱: موقعيت منطقه ۱۵ در شهر تهران                                                            ۳۴

  نقشه ۳-۲: گسترش تاريخي منطقه ۱۵ شهر تهران                                                      ۵۰

  نقشه ۴-۱:پراكندگي كاربري شهري منطقه ۱۵ شهر تهران                                              ۷۱

  نقشه ۴-۲: پراكندگي كاربري مسكوني منطقه ۱۵ شهر تهران                                          ۷۴

  نقشه ۴-۳: پراكندگي كاربري آموزشي منطقه ۱۵ شهر تهران                                           ۷۹

  نقشه ۴-۴: پراكندگي كاربري بهداشتي و درماني منطقه ۱۵ شهر تهران                               ۸۲

  نقشه ۴-۵: پراكندگي كاربري مذهبي منطقه ۱۵ شهر تهران                                            ۸۶

  نقشه ۴-۶: پراكندگي كاربري فضاي سبز و پارك منطقه ۱۵ شهر تهران                               ۹۰

  نقشه ۴-۷: پراكندگي كاربري صنعتي منطقه ۱۵ شهر تهران                                          ۱۰۱

  منابع وماخذ

  ــ آسایش  حسین ،اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای ، تهران ، دانشگاه پیام نور،۱۳۷۵

   ــ ادوارد اولمن ، نظریه ای درموردمحل استقرار شهرها،مقالاتی درباب شهروشهرسازی ، ترجمه منوچهر مزینی ، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۵

   ــ ایران نژاد پاریزی مهدی ، روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی ،نشرمدیران ، سال۱۳۸۵

    ــ پرتوئی  محمدرضا ،راه بندان های گران حمل ونقل وترافیک شهری درپایان قرن بیستم ، مجله   صنعت ومعدن ،شماره ۱۷۴

  ــ پورمحمدی محمد رضا ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،تهران ،انتشارات سمت،۱۳۸۰

  ــ حبیبی سید حسن،ازشارتاشهر، انتشارات دانشگاه تهران

  ــ حسین زاده دلیر کریم ،برنامه ریزی ناحیه ای ،انتشارات سمت ،۱۳۸۰

  ــ حمیدی ملیحه ، استخوان بندی شهر تهران شناخت مفاهیم  ونمونه ها  جلداول ، شهرداری تهران

  ــ جان اف نوسبری ،فرانک تی آلدریچ ،ترجمه بهلول علیجانی ،درآمدی برروشها وفنون میدانی جغرافیا ، انتشارات سمت

  ــ درخشان حسین ،تحلیل تناسب مکانی وفضایی کاربری اراضی شهری محدوه شهرداری منطقه    ۱۷ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۸۱

  ــ دلال پورمحمدرضا ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،انشارات دانشگاه تبریز،۱۳۷۷

  ــ رضویان محمد تقی ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،نشرمنشی ،۱۳۸۱

  ــ رهنمایی محمد تقی ،توانهای محیطی ایران ،مرکز مطالعات معماری وشهرسازی ،وزارت مسکن وشهرسازی

  ــ رهنمایی محمد تقی ، مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی ، مرکز مطالعات معماری وشهرسازی ،وزارت مسکن وشهرسازی

  ــــ زنجانی حبیب اله ،تحلیل جمعیت شناختی ،چاپ اول ،انتشارات سمت ،۱۳۷۸

  ــ زیاری کرامت اله ،برنامه ریزی شهرهای جدید ،دانشگاه تهران ،انتشارات سمت ،۱۳۷۸

  ــ زیاری کرامت اله ،اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای چاپ دوم ،انشارات دانشگاه یزد ،

  ــ سعید نیا احمد، کتاب سبز شهرداری جلد اول،شهرسازی ،انتشارات سازمان شهرداریها ،۱۳۷۸

  ــ سعید نیا احمد، کتاب سبز شهرداری جلد دوم،کاربری زمین شهری ،انتشارات سازمان   شهرداریها ،۱۳۷۸

  ــــ سعید نیا احمد، مدیریت شهری ،انتشارات سازمان شهرداریها ،

  ــــ شکوئی حسین ، دیدگاه های نو درجغرافیا شهری ، تهران ،انتشارات سمت

  ــ محمدی فریبا ، برنامه ریزی شهری دراسلامشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان

  ـــ مجتهدزاده ،غلامحسین برنامه ریزی شهری درایران ،چاپ چهارم ،دانشگاه پیام نور

  ــــ مرکزآمارایران ، نتایج تفصیلی نفـوس ومسکن ،۱۳۷۵

  ــــ مرکزآمارایران ،خلاصه ای از نتایج تفصیلی نفـوس ومسکن ،۱۳۸۵

  ــ مشهدیزاده ی دهاقانی ناصر ، تحلیلی برویژگی های برنامه ریزی شهری درایران،دانشگاه علم وصنعت ایران

  ـــــ مصوبات کمیسیون ماده پنج ،جلد۴ ، مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران

  ـــــ مصوبات کمیسیون ماده پنج ،جلد۵ ، مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران

  ـــــ مصوبات کمیسیون ماده پنج ،جلد۴۶ ، مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران

  ـــ معصومی اشکوری سیدحسن ،کاربری زمین ومدیریت طرح های توسعه ی شهری ، مجله آبادی،شماره۳۳ ،

  ــ مهندسین مشاورآتک ، طرح حفظ وساماندهی تهران مطالعات مرحله اول جلد ۵ بررسیهای جغرافیایی واقلیمی  ، وزارت مسکن وشهرسازی ،۱۳۶۷

  ــ مهندسین مشاورآتک ، طرح حفظ وساماندهی تهران مطالعات مرحله اول جلد ۱ ، وزارت   مسکن وشهرسازی ،۱۳۶۸

  ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات جمعیتی واقتصادی-اجتماعی، شهرداری منطقه۱۵

  ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات عمومی منطقه ، شهردادری منطقه۱۵،۱۳۸۲

  ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،بررسی مسائل توسعه شهری ، شهردادری منطقه۱۵،۱۳۸۲

  ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات طرحهای بالا دست ، شهردادری منطقه۱۵ ،۱۳۸۲

  ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات سازمان فضایی وسیمایی شهری ، شهردادری منطقه ۱۵،۱۳۸۲

  ــhttp\\www.Tehran.ir\Region 15

  ــhttp\\www.sci.org.ir

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۱۵۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری تهران
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 150
  • قیمت : 4500 تومان
  • حجم فایل : 1220 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *