خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته حسابداری / بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 118
  • قیمت : 3500 تومان
  • کد فایل : 43007

  پایان نامه رشته حسابداری

  موضوع: بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مقدمه : يکي از موضوعاتي که در ادبيات مالي و سرمايه گذاري مورد توجه گسترده و فراگير قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمايه مي باشد. توسعه، رشد و تداوم فعاليت هر شرکت مستلزم سرمايه گذاري است که بايد از طريق تأمين منابع مالي لازم تحقق پذيرد. در مديريت مالي از دو نوع منبع مالي نام برده مي شود، منابع مالي از داخل موسسه و منابع مالي خارج از موسسه . دريافت وام از بانکها، انتشار سهام جديد و خريد نسيه مواد و ماشين آلات، مثالهايي از تأمين منابع مالي مورد نياز از منابع خارجي است.

  استفاده از ذخاير، استهلاک داراييهائي ثابت، کاهش داراييهاي جاري و فروش داراييهاي ثابت اضافي و عدم تقسيم سود، مواردي از تأمين منابع مالي از داخل موسسه است. تأمين منابع مالي به هر کدام از دو صورت بالا، هزينه ها و آثاري را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصميم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمين مالي ناگزير مي نمايد.

  هرگاه هزينه ها و آثار منفي تأمين منابع مالي مورد نياز، از بازدهي نهايي سرمايه گذاريها بيشتر باشد از سرمايه گذاري مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصميمات مالي هر شرکت مخصوصاً جهت تأمين مالي شرکت از طريق بدهدي يا انتشار سهام عادي باعث خواهد شد که ساختار سرمايه شرکت تغيير يابد و بر روي سودآوري و ريسک سهام در بازار تأثير گذارد و قطعاً رمايه گذاران در هنگام ارزيابي شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهاي بدهي يکي از راههاي بررسي ساختار سرمايه شرکت و تجزيه و تحليل چگونگي ارتباط ساختار سرمايه با ساير عوامل تأثير گذار بر شرکت است.

  در اين فصل با تعريف دقيق موضوع مورد بررسي و اهميت پرداختن به آن، فرضيات تحقيق را بيان کرده و کلياتي از روش آزمون فرضيات ذکر مي گردد.

  فهرست مطالب

  فصل اول : کليات

  مقدمه۹

  ۱-۱- تعريف موضوع و بيان مسأله ……………………………………………………… ۱۱

  ۲-۱- اهميت و ضرورت تحقيق ……………………………………………………………. ۱۴

  ۳-۱- اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………. ۱۵

  ۴-۱- فرضيات تحقيق ………………………………………………………………………… ۱۷

  ۵-۱- روش تحقيق …………………………………………………………………………….. ۱۷

  ۶-۱- روش و ابزار گردآوري اطلاعات …………………………………………………. ۱۸

  ۷-۱- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي)………………………………………… ۱۹

  ۸-۱- تعريف عملياتي متغيرها………………………………………………………………. ۱۹

  فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

  مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۲۳

  ۱-۲- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن ……………………………………… ۲۳

  ۲-۲- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه ………………………………..

  نظريه سود خالص …………………………………………………………………………….. ۲۵

  نظريه سود عملياتي خالص ………………………………………………………………….. ۲۶

  نظريه موديلياني و ميلر ………………………………………………………………………. ۲۷

  مفروضات مدل موديلياني و ميلر ………………………………………………………….. ۲۸

  اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر ……………………………………………….. ۳۰

  نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات ……………………………………

  نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات ………………………………………..

  انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر ……………………………………………….. ۳۷

  تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه ماليات بر درآمد شخصي… ۳۹

  تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي … ۴۲

  تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي…… ۴۳

  تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي ………. ۴۴

  تئوري توازي ايستا…………………………………………………………………………….. ۴۶

  تئوري ترجيحي …………………………………………………………………………………. ۴۸

  تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول ………………….. ۴۹

  ۳-۲- پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………… ۵۰

  فصل سوم : روش تحقيق

  مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

  ۱-۳- نوع تحقيق ……………………………………………………………………………….. ۶۶

  ۲-۳- معرفي متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………….. ۶۷

  ۳-۳- فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………. ۶۸

  ۴-۳- قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………….. ۶۸

  ۵-۳- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري …………………………………… ۶۹

  ۶-۳ فرآيند تحقيق ……………………………………………………………………………… ۶۹

  ۷-۳- ابزار تحقيق و اعتبار و روائي آن …………………………………………………. ۷۰

  ۸-۳- روش جمع آوري داده ها ……………………………………………………………. ۷۰

  ۹-۳- روش تحليل داده ها …………………………………………………………………… ۷۰

  ۱۰-۳ آزمون توزيع متغير ها ………………………………………………………………. ۷۲

  ۱۱-۳- قاعده رد فرضيه هاي صفر تحقيق و تصميم گيري۷۲

  فصل چهارم : آزمون فرضيات

  مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۷۷

  ۱-۴- توصيف اطلاعات و داده هاي متغيرهاي تحقيق …۷۸………………………….

  ۲-۴- آزمون فرضيه ها و پاسخ به پرسشهاي پژوهش

   ………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

  فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

  مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

  ۱-۵- خلاصه تحقيق …………………………………………………………………………. ۱۰۲

  ۲-۵- تحليل يافته ها و نتيجه گيري ……………………………………………………… ۱۰۴

  ۳-۵- پيشنهادهاي تحقيق …………………………………………………………………… ۱۰۸

  فهرت منابع و مآخذ…………………….۱۱۳

  فهرست نمايه ها

  شماره و عنوان نمايه………………………………………………………………………… صفحه

  نمايه (۱-۲) راه هاي تحصيل منابع مالي اضافي به همراه محاسن و معايبت آن ۲۴

  نمايه (۲-۲) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر ااس روش سود خالص      ۲۵

  نمايه (۳-۲) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه براساس روش سود خالص عملياتي   ۲۶

  نمايه (۱-۴) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي کل داده هاي مورد مطالعه       ۷۸

  نمايه (۲-۴) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي متغيرهاي صنعت هاي مورد مطالعه     ۷۸

  نمايه (۳-۴) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي سالهاي مورد مطالعه   ۸۰

  نمايه (۴-۴) نتايج آزمون بررسي توزيع متغيرهاي مورد مطالعه………………… ۸۳

  نمايه (۵-۴) جدول آزمون همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق …….. ۸۵

  نمايه (۶-۴) نتايج آزمون ضريب رگرسيون متغير مستقل و ضريب تعيين و آماره هاي آزمون۸۵

  فهرست منابع و ماخذ فارسی

  1. آذر، عادل‌و مومنی،‌منصور (۱۳۸۰). آمار‌و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
  2. بازرگان،‌عباس‌و سرمد،‌زهره و حجازی، الهه (۱۳۸۳). روش‌تحقیق در‌علوم رفتاری. تهران: آگاه.
  3. بریگام، اوجین اف و گاپنسکی، لوییس سی و دی وز فیلیپ آر (۱۳۸۲). مدیریت مالی میانه (ترجمه علی پارساییان) تهران: ترمه.
  4. پور حیدری امید (۱۳۸۲) نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫ صفحه ۶۰-۴۹٫
  5. جهانخانی، علی‌و پارساییان، علی. (۱۳۷۶). مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  6. رحیمی‌بروجردی، علیرضا (۱۳۸۳) سیاستهای اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
  7. سلاحی،‌عزیز و تکیه، عباس‌(۱۳۵۱). کلیات بازرگانی. تهران: مدرسه عالی بازرگانی.
  8. دلاور،‌علی (۱۳۷۴). مبانی‌نظری و‌عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
  9. شیرزادی، سعید (۱۳۸۵) بررسی تاثیر تغییرات فصلی بر نوسانات شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
  10. عبده تبریزی، حسین و مشیر زاده مویدی، پرویز. (۱۳۶۲). مدیریت مالی. تهران: آگاه.
  11. مدرس سبزواری، احمد و عبدالله زاده، فرهاد. (۱۳۷۸). مدیریت مالی (جلد دوم). تهران: چاپ و نشر بازرگانی.
  12. مرمرچی، امیر حسین (۱۳۷۸). عوامل‌موثر بر بافت سرمایه و نسبتهای اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.
  13. مصطفوی مقدم، علیرضا (۱۳۵۴)، مدیریت مالی. تهران: انتشارات مدرسه عالی بازرگانی.
  14. میرز، استوارت سی (۱۳۷۳). معمای ساختار سرمایه (ترجمه علی پارساییان). فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، سال اول شماره دوم بهار ۱۳۷۳٫ صفحه ۹۰-۷۱٫
  15. وستون، جی فرد. بریگام، ایکن اف یوستون (۱۳۷۶) مدیریت مالی ۲٫ (ترجمه سید مجید شریعت پناهی) تهران: جهان نو.

  فهرست منابع و ماخذ انگلیسی

  1. Alderson Michael J. and Brian L. Betker (1995), Liquidation costs and capital structure, Journal of Financial Economics, (39), 45-69
  2. Appelaum Elie (1993), Government policy and the firm’s capital structure, European Eccnomic Review , (37), 1185-1196.
  3. Arnold Lutz and Uwe (2000), Finaancial regimes, capital structure, and growth, European Journal of Political Eccnomy, (16), 491-508.
  4. Berger Allen N. and Bonaccorsi di patti Emilia (2006), Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry, Journal of Banking & Finance, (30), 1065-1102.
  5. Bosshardt Donald I. (2003), Capital structure,investment unanimity,

  and public goods: the case for social responsibility, The Quarterly Review of Ecomomics and Finance, (43), 239-260.

  1. Bresnihan Roisin and Boys Peter (1999), CAPITAL STRUCUTRE AND ARBITRAGING: A PEDAGOGICAL NOTE, The British Accounting Review, (31), 119-125.

  ۷٫Brounen Dirk, de Jong Abe and Koekijk Kees (2006), Capital structure policies in Europe: Survey evidence, Journal of Banking & Finance, (30), 1409-1442.

  1. Campello Murilo (2005), Debt financing: Does it boost or hurt firm performance in product markets?, Jourmal of Financial Economics, (15), 75-103.
  2. Campello Murillo (2003), Capital structure and product markets interactions: evidence from business cycles, Journal of Financial Economics, (68), 363-378.
  3. Chang Chun (1999), The North American Journal of Economics and Finance, (10), 363-385.
  4. Chen Long and Xinlei Zhao (2006), On the relation between the
  5. Cummins J. David and Lamm- Tennant Joan (1994), Capital structure and the cost of equity capital in the property- liability insurance industry, Insurance: Mathematics and Economics, (15), 187-201.
  6. Dangl Thomas and Zechner Josef (2004), Credit risk and dynamic capital structure choice, Journal of Financial Intermediation, (13), 183-204.
  7. De Angelo and Masulis (1980), Optimal capital structure under corporate and personal taxation, Journal of Financial Economics, (8), 3-29.
  8. de Jong Abe and Veld Chris (2001), An empirical analysis of incremental capital structure decisions under managerial entrenchment, Journal of Banking & Finance, (25), 1857-1895.
  9. Eddine Chkir Imed and Cosset Jean- Claude (2001), Diversification strategy and capital structure of multinational corporations, Journal of Multinational Financial Management, (11), 109-115.
  10. Erol Turan (2003), Capital structure and output pricing in a developing country, Economics Letters, (78), 109-115.
  11. Fernandes Elton and Marcia Pires Capobianco Heloisa (2001), Airline capital structure and retums, Journal of Air Transport Management, (7), 137-142.
  12. Filbeck Greg and Gorman Raymond F. (2000), Capital structure and asset utilization: the case of resource intensive industuies, Resources Policy, (26), 211-218.
  13. Ferri, Michael G; and Jones Wesley H. (1979), Determinants of Financial Structure: a new methodological approach, Journal of Finance, (3), 631-644.
  14. Garvey Gerald and Swan Peter L. (1992), Optimal capital structure for a hierarchial firm, Journal of Financial Internal ediation, (2), 376-400.

  ۲۱٫Glen Jack and Singh Ajit (2004), Comparing capital structures and rates of return in developed and emerging markets, Emerging Markets Review, (5), 161-192.

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد  ۱۱۸ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 118
  • قیمت : 3500 تومان
  • حجم فایل : 105 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *