خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته حسابداری / بررسی امكان كاربرد سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازی ايران

بررسی امكان كاربرد سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازی ايران

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 130
  • قیمت : 5500 تومان
  • کد فایل : 43013

  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداری (M.SC)

  موضوع: بررسی امكان كاربرد سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازی ايران

  ۸۵-۱۳۸۴

  چكيده

  با توجه به پيشرفت سريع فن آوري ها و افزايش روزافزون رقابت در صحنه جهاني, شركتها براي دستيابي به بازار پايدار, مكرر درصدد افزايش بهره وري خود جهت تقويت توان رقابتي مي باشند. لذا از تكنولوژي روز, در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر استفاده مي نمايند.

  سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC (Activity  Based  costing) در واقع يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد. اين سيستم با شناسايي و اندازه گيري ارزش منابعي كه در راستاي اجراي فعاليتهاي شركت به مصرف مي رسد, شناسايي و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده كمك شاياني در صرفه جويي هزينه ها نموده و باعث افزايش كارآئي عمليات و در نهايت افزايش سودآوري شركت مي گردد.

  هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) در صنعت تراكتورسازي ايران مي باشدكه فرضيه اصلي  دراين تحقيق  ” اجراي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي امكان پذير است .” مي باشد كه علاوه بر آن اين پژوهش شامل ۸ فرضيه فرعي بشرح زير مي باشد :

  ۱- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم سربار توليد بالاست.

  ۲- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي توليد محصولات وجود دارد.

  ۳- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع توليد محصولات وجود دارد.

  ۴- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع حجم توليد محصولات وجود دارد.

  ۵- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع اندازه فيزيكي توليد محصولات وجود دارد.

  ۶- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي مواد اوليه مصرفي وجود دارد.

  ۷- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم موجودي كالاي ساخته شده و نيم ساخته در پايان دوره قابل توجه است.

  ۸- در صنعت تراكتورسازي ايران امكان شناسايي انباره هاي هزينه و عوامل موجد هزينه وجود دارد.

   در اين پژوهش جامعه ي آماري شامل شركتهاي زير مجموعه صنعت تراكتور سازي ايران ( شركت مادر ) مي باشد كه عبارتند از:

  شركت موتور سازان، شركت ريخته گران، شركت آهنگري، شركت ماشين آلات صنعتي، شركت تراكتور سازي اروميه و سنندج .

  براي جمع آوري بخشي از اطلاعات مورد نياز جهت تأييد يا رد فرضيه هاي تحقيق از پرسشنامه ي پژوهشگر ساخته استفاده شده است كه شامل دو بخش (سئوالات عمومي و تخصصي) است كه سئوالات تخصصي آن از ۲۴ سئوال تشكيل شده است و تعداد كل پرسشنامه هاي توزيعي۷۰ مورد بوده كه۱۵ مورد به علت عدم همكاري مسئولين وصول نگرديد و۵ مورد به علت ناقص بودن اطلاعات كنار گذاشته شده و اطلاعات ۵۰ مورد از   پرسشنامه ها براي تجزيه و تحليل وارد نرم افزار SPSS گرديده كه براي تأييد يا رد فرضيه ي اصلي  و فرضيات فرعي از آزمون كاي دو  استفاده شده است و نتيجه ي اين پژوهش اينكه فرضيه ي اصلي با سطح اطمينان۹۹/۰ مورد تأييد قرار گرفته است.تائيد فرضيه بدين معني است كه امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي وجود دارد.

   فهرست مطالب

  تشكر و قدرداني

  چكيده

  پيشگفتار

  فصل اول:‌كليات تحقيق

  ۱ـ۱ـ مقدمه ۱

  ۲ـ۱ـ موضوع تحقيق۲

  ۳ـ۱ـ تشريح و بيان موضوع ۳

  ۴ـ۱ـ اهميت موضوع تحقيق۴

  ۵ـ۱ـ هدف و علت انتخاب موضوع ۵

  ۶ـ۱ـ فرضيه هاي تحقيق۶

  ۷ـ۱ـ قلمرو تحقيق۷

  ۸ـ۱ـ جامعه ي آماري ۷

  ۹ـ۱ـ خلاصه ي فصل ۸

  ۱۰ـ۱ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات۸

  فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق

  ۱ـ۲ـ گفتار اول: مفاهيم حسابداري و حسابداري سنتي

  ۱ـ۱ـ۲ـ مقدمه۱۰

  ۲ـ۱ـ۲ـ تاريخچه ي حسابداري۱۱

  ۳ـ۱ـ۲ـ حسابداري از ديدگاه هاي گوناگون۱۲

  ۴ـ۱ـ۲ـ حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي۱۳

  ۵ـ۱ـ۲ـ تعريف حسابداري بهاي تمام شده ۱۵

  ۶ـ۱ـ۲ـ عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده۲۱

  ۷ـ۱ـ۲ـ دلايل استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي۲۳

  ۸ـ۱ـ۲ـ تخصيص هزينه هاي دواير خدمات پشتيباني ۲۷

  ۲ـ۲ـ گفتار دوم : سيستمهاي هزينه يابي نوين ( ابزارهاي نوين در مديريت هزينه )

  ۱ـ۲ـ۲ـ مقدمه۳۵

  ۲ـ۲ـ۲ـ حسابداري مديريت ۳۵

  ۳ـ۲ـ۲ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت۳۹

  ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ تاريخچه ي هزينه يابي بر مبناي فعاليت۴۰

  ۱ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نخستين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت۴۱

  ۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ دومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت۴۵

  ۳ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ سومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت  ۴۶

  ۴ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ چهارمين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت۴۹

  ۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي كمك به تصميمات مديريت۵۰

  ۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ تمركز براي فعاليت۵۱

  ۵ـ۳ـ۲ـ۲ـ بازتاب صحت در استعمال منابع  ۵۱

  ۶ـ۳ـ۲ـ۲ـ گرايش هزينه تحت روش (ABC) 52

  ۷ـ۳ـ۲ـ۲ـ سطوح فعاليت در سيستم  ۵۲

  ۸ـ۳ـ۲ـ۲ـ رديابي هزينه در سيستم  ۵۶

  ۹ـ۳ـ۲ـ۲ـ طراحي سيستم هزينه يابي بر مباي فعاليت۵۸

  ۱۰ـ۳ـ۲ـ۲ـ مزايا و محدوديتهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت ۶۴

  ۱۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ مقايسه ي سيستم سنتي با سيستم  ۶۵

  ۳ـ۲ـ گفتار سوم: ويژگيهاي صنعت تراكتور سازي ايران

  ۱ـ۳ـ۲ـ تاريخچه مختصر شركت تراكتور سازي ايران ۶۷

  ۲ـ۳ـ۲ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي ايران ۶۸

  ۳ـ۳ـ۲ـ كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت ۶۹

  ۴ـ۲ـ گفتار چهارم: تحقيقات انجام شده در زمينه سيستم حسابداري هزينه يابي برمبناي فعاليت 

  ۱ـ۴ـ۲ـ پيشينه تحقيق ۷۳

  ۵ـ۲ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات ۷۵

   فصل سوم: متدولوژي  تحقيق

  ۱ـ۳ـ روش تحقيق ۷۶

  ۲ـ۳ـ اهداف تحقيق ۷۶

  ۳ـ۳ـ فرضيات تحقيق ۷۷

  ۴ـ۳ـ جامعه ي آماري ۷۸

  ۵ـ۳ـ ابزار اندازه گيري و روشهاي جمع آوري اطلاعات ۷۹

  ۶ـ۳ـ اعتبار و روائي ابزار اندازه گيري ۸۰

  ۷ـ۳ـ روش آماري۸۱

   فصل چهارم: آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها

  ۱ـ۴ـ مقدمه:۸۳

  ۲ـ۴ـ ارائه جدول و تلخيص اطلاعات۸۴

  ۳ـ۴ـ تجزيه و تحليل فرضيات و سئوالات پرسشنامه۸۶

   فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق

  ۱ـ۵ـ نتيجه گيري ۱۲۸

  ۲ـ ۵ـ پيشنهادات پژوهش ۱۲۹

  ۳ـ ۵ـ پيشنهاد براي تحقيقات آتي ۱۳۰

  ۴ـ۵ـ محدوديتهاي تحقيق ۱۳۰

  فصل ششم: جداول و پيوستها

  ۱ـ۶ـ اطلاعات پرسشنامه

  ۲ـ۶ـ جداول و نمودار مقايسه اي شركتهاي تراكتور سازي

  ۳ـ۶ـ جدول آزمون آلفاي كرونباخ

   منابع و مآخذ

    فهرست جداول

  جدول ۱ـ۴ـ ارائه سئوالات به تفكيك فرضيه۸۴

  جدول ۲ـ۴ـ ارائه سئوالات به تفكيك فرضيه۸۵

  جدول ۳ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱)۸۸

  جدول ۴ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲) ۸۹

  جدول ۵ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۳)۹۰

  جدول ۶ـ۴ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (۱)۹۱

  جدول ۷ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۴)۹۳

  جدول ۸ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۵)۹۴

  جدول ۹ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۶) ۹۵

  جدول ۱۰ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۷)۹۶

  جدول ۱۱ـ۴ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (۲)۹۷

  جدول ۱۲ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۸)۹۹

  جدول ۱۳ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۹) ۱۰۰

  جدول ۱۴ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۰) ۱۰۱

  جدول ۱۵ـ۴ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (۳)۱۰۲

  جدول ۱۶ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۱) ۱۰۴

  جدول ۱۷ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۲)۱۰۵

  جدول ۱۸ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۳) ۱۰۶

  جدول ۱۹ـ۴ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (۴)………………………………………………………………… ۱۰۷

  جدول ۲۰ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۴)……………………………………………………………………………… ۱۰۹

  جدول ۲۱ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۵)……………………………………………………………………………… ۱۱۰

  جدول ۲۲ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۶)……………………………………………………………………………… ۱۱۱

  جدول ۲۳ـ۴ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (۵)………………………………………………………………… ۱۱۲

  جدول ۲۴ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۷)……………………………………………………………………………… ۱۱۴

  جدول ۲۵ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۸)……………………………………………………………………………… ۱۱۵

  جدول ۲۶ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۹)……………………………………………………………………………… ۱۱۶

  جدول ۲۷ـ۴ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (۶)………………………………………………………………… ۱۱۷

  جدول ۲۸ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۳)……………………………………………………………………………… ۱۱۹

  جدول ۲۹ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۴)……………………………………………………………………………… ۱۲۰

  جدول ۳۰ـ۴ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (۷)………………………………………………………………… ۱۲۱

  جدول ۳۱ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۰)……………………………………………………………………………… ۱۲۳

  جدول ۳۲ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۱)……………………………………………………………………………… ۱۲۴

  جدول ۳۳ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۲)……………………………………………………………………………… ۱۲۵

  جدول ۳۴ـ۴ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره  (۸)………………………………………………………………. ۱۲۶

  فهرست نمودارها

  نمودار ۱ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱)…………………………………………………………………………………… ۸۸

  نمودار ۲ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲)  ………………………………………………………………………………… ۸۹

  نمودار ۳ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۳)  ………………………………………………………………………………… ۹۰

  نمودار ۴ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۴)  ………………………………………………………………………………… ۹۳

  نمودار ۵ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۵)  ………………………………………………………………………………… ۹۴

  نمودار ۶ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۶)  ………………………………………………………………………………… ۹۵

  نمودار ۷ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۷)  ………………………………………………………………………………… ۹۶

  نمودار ۸ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۸)  ………………………………………………………………………………… ۹۹

  نمودار ۹ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۹)  ………………………………………………………………………………… ۱۰۰

  نمودار ۱۰ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۰)  …………………………………………………………………………… ۱۰۱

  نمودار ۱۱ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۱)  …………………………………………………………………………… ۱۰۴

  نمودار ۱۲ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۲)  …………………………………………………………………………… ۱۰۵

  نمودار ۱۳ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۳)  …………………………………………………………………………… ۱۰۷

  نمودار ۱۴ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۴)  …………………………………………………………………………… ۱۰۹

  نمودار ۱۵ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۵)  …………………………………………………………………………… ۱۱۰

  نمودار ۱۶ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۶)  …………………………………………………………………………… ۱۱۱

  نمودار ۱۷ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۷)  …………………………………………………………………………… ۱۱۴

  نمودار ۱۸ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۸)  …………………………………………………………………………… ۱۱۵

  نمودار ۱۹ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۱۹)  …………………………………………………………………………… ۱۱۶

  نمودار ۲۰ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۰)  …………………………………………………………………………… ۱۱۹

  نمودار ۲۱ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۱)  …………………………………………………………………………… ۱۲۰

  نمودار ۲۲ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۲)  …………………………………………………………………………… ۱۲۳

  نمودار ۲۳ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۳)  …………………………………………………………………………… ۱۲۴

  نمودار ۲۴ـ۴ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (۲۴)  …………………………………………………………………………… ۱۲۵

  منابع و مآخذ فارسي:

  ۱ـ آذر عادل و مومني منصور، آمار و كاربرد آن در مديريت، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ هشتم، زمستان ۱۳۸۱٫

  ۲ـ افخمي سعيد «هزينه يابي بر اساس فعاليتها [نسل چهارم] موضوع كاملاً متفاوت با سيستم هزينه يابي تاريخي»، حسابدار، شماره ۱۸، سال يازدهم، آذرماه ۱۳۷۵٫

  ۳ـ اكباتاني محمد علي و بيات عليرضا، نتايج اجراي ABC در يك شركت توليدي، حسابدار، سال هيفدهم، شماره ۱۵۴، مرداد ماه ۱۳۸۲٫

  ۴ـ  سقفي علي، «مديريت استراتژيك و ايده هاي نوين در حسابداري مديريت»، حسابرس شش (مجموعه مقالات)، بهار ۱۳۷۷٫

  ۵ـ خاكي غلامرضا، روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي، انتشارات بازتاب، سال ۱۳۸۲٫

  ۶ـ شباهنگ رضا، حسابداري مديريت، انتشارات سازمان حسابرسي، چاپ هفتم بهمن ماه ۱۳۸۱٫

  ۷ـ طالبي قدرت الله و ميرزايي غلامرضا، هزينه يابي بر مبناي فعاليت ابزاري نوين در مديريت هزينه، نشريه مديريت (انجمن مديريت ايران)شماره ۵۱ و ۵۲ ، مرداد و شهريور ۱۳۸۰٫

  ۸ـ عالي ور عزيز، حسابداري صنعتي (۱)، انتشارات سازمان حسابرسي، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳٫

  ۹ـ عثماني محمد قسيم و قاسم زاده علي، حسابداري صنعتي (۱)، انتشارات ترمه،‌چاپ اول، سال ۱۳۸۴٫

  ۱۰ـ عربي محمود و سعادتمني هاشمي، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، حسابدار، سال چهاردهم، شماره ۱۳۶٫

  ۱۱ـ عرب مازاد يزدي محمد و ناصري مهدي، امكان سنجي طراحي مدل محاسبه بهاي تمام شده سپرده هاي بانكي با روش ABC: مورد بانك رفاه، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي سال دهم شماره ۳۴ زمستان ۱۳۸۲٫

  ۱۲ـ عزيزي احمد و مدرس احمد، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، انتشارات سازمان حسابرسي، خرداد ماه ۱۳۸۱٫

  ۱۳ـ مازوجي قاسم، هزينه يابي بر اساس فعاليت، حسابدار، شماره ۱۱۵، شهريور ماه ۱۳۷۵٫

  ۱۴ـ مجتهدزاده ويدا و علوي طبري سيد حسين، اصول حسابداري (۱)، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ بيست و چهارم، آبان ماه سال ۱۳۸۲٫

  ۱۵ـ مكرمي يدالله، سيستم هاي هزينه يابي و تكنيك هاي پيشرفته توليد، بررسي هاي حسابداري، سال اول، شماره چهارم، تابستان ۱۳۷۲٫

  ۱۶ـ موندن ياساهيرو، (Monden Yasahiro)، سيستمهاي كاهش هزينه، ترجمه زگردي سيد حسام الدين، انتشارات ساپكو، چاپ اول سال ۱۳۷۹٫

  ۱۷ـ نادري عزت الله و سيف نراق مريم، روشهاي تحقيق و چگونگي ارزش يابي آن در علوم انساني، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫

  ۱۸ـ نظري رضا، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، نشريه حسابدار، شماره ۱۱۲ انجمن حسابدارن خبره ايران، اسفند ۱۳۷۴٫

  ۱۹ـ نمازي محمد، بررسي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در حسابداري مديريت و ملاحضات رفتاري آن، بررسي حسابرداري و حسابرسي سال هفتم، شماره ۲۶ و ۲۷، زمستان و بهار ۱۳۷۸٫

  منابع و مآخذ انگليسي:

   ۱-  Meigs-Robert F…(etal.), financial and managerial accounting : the basics for business Decisions, 12 edition, MC Graw-hill Inc,2002,P732.

  ۲- Romny Marshall B and steinbart Paul gohn, Accounting information system, B edition, Prentice hall international Inc. 2000,P2

  ۳- Vernon kam, Accounting theory, 1997.

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد   صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : بررسی امكان كاربرد سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازی ايران
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 130
  • قیمت : 5500 تومان
  • حجم فایل : 405 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *