خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته حسابداری / بررسی امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

بررسی امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 270
  • قیمت : 9500 تومان
  • کد فایل : 43011

  پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  موضوع: بررسی امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل 

  چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :  مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .

  با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .در اين پژوهش ابتدا به مقا لات و بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهاي رايج مورد استفاده از اين نوع تامين مالي توسط شركتها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون آماري قرار گرفته است .

  سوالات مطرح شده در اين پژوهش ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبتهاي ما لي كليدي و تا مين مالي خارج از تراز نامه ،تغيير در ساختار سرمايه در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه و در نهايت بوجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه مي باشد .براي پاسخ دادن به اين سوالات ا بتدا شركتهاي مرتبط با تامين مالي خارج از تراز نامه بين سالهاي ۱۳۸۰ -۱۳۸۵ با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغير هاي پژوهش (نسبتهاي ما لي در نظر گرفته شده )از طريق روشهاي آماري اقدام به آزمون فرضيه ها شده است .

  نتايج بدست آمده از آزمون آماري فرضيه ها حاكي از تائيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد، با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نا مساعد بودن نسبتهاي مالي مي تواند دليل بر استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه توسط شركتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبتهاي كليدي تراز نامه اي را جهت تشخيص استفاده احتما لي شركتها از تامين مالي خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .

  كليد واژه‌ها : تامين مالي، تامين مالي خارج از تراز نامه، شركتها با اهداف خاص، قانون ساربينز اكسلي، ساختار سرمايه

  فهرست مطالب

  چکيده

  مقدمه

  فصل اول: کلیات پژوهش

  ۱-۱ مقدمه:

  ۱-۲ بيان مساله و علل انتخاب موضوع

  ۱-۳ اهداف پژوهش

  ۱-۴ اهميت پژوهش

  ۱-۵ نوع طرح پژوهش

  ۱-۶ متغيرهای پژوهش

  ۱-۷ فرضيه های پژوهش

  ۱-۸ قلمرو پژوهش

         ۱-۱-۸ قلمرو موضوعی

         ۲-۱-۸ قلمرو مکانی

         ۳-۱-۸ قلمرو  زمانی

  ۱-۹ محدوديتهای پژوهش

  ۱- ۱۰ روش پژوهش

  ۱-۱۱ روش جمع آوری اطلاعات 

  ۱-۱۲ ابزار اندازه گيری اطلاعات

  ۱-۱۳ واژگان کليدی و اصطلاحات

  ۱-۱۴ ساختار پژوهش

  فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش

  ۱-تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون

  ۲-۱ مقدمه

  ۲-۲ گفتار اول: تاريخچه

  ۲-۲-۱ مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز

  ۲-۲-۲ متن پيشنهادی شماره ۴۲ (ED42)

  ۲-۲-۳ متن پيشنهادی شماره ۴۹ (ED 49)

  ۲-۲-۴ شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4).

  ۲-۲-۵ بيانيه تحقيق مالی شماره ۵ (۱۹۹۴) گزارشگری محتوای معاملات

  ۲-۳ گفتار دوم: مبانی نظری

  ۲-۳-۱ تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات

  ۲-۳-۲ شناخت

  ۲-۳-۳ عدم شناخت

  ۲-۳-۴ تهاتر

  ۲-۳-۶ نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم

  ۲-۳-۶ معاملات مرتبط.

  ۲-۴ گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی

  ۲-۴-۱ ترازنامه

  ۲-۴-۲ صورتهای مالی اساسی ديگر

  ۲-۴-۳ يادداشتهای توضيحي  صورتهای مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام…….

  ۲-۵ گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای

     مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه

  ۲-۵-۱ آنچه براي انرون اتفاق افتاد؟

  ۲-۵-۲ تاريخچه انرون

  ۲-۵-۳ گزارش Powers و Batson در مورد انرون

  ۲-۱ گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص

  ۲-۲-۱ مقدمه

  ۲-۲-۲ تعريف شرکتها با اهداف خاص

  ۲-۲-۳ ارتباط با تامين مالی خارج از تراز نامه

  ۲-۲ گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی

  ۲-۲-۱ مقدمه

  ۲-۲-۲ ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه

  ۲-۲-۳ اقلامي كه افشاء آنها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است

  ۲-۲-۴ افشاء اقلام تعهدات قراردادی

  ۳- شيوه های مورد استفاده در تامين مالی خارج از تراز نامه

  ۱-۲ گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهاي فرعی

  ۲-۲-۱ تعريف شرکتهای فرعی وشبه فرعی

  ۲-۲-۲ معافيت شبه شرکتهای فرعی از تلفيق

  ۲-۲-۳ ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامين مالی خارج از تراز نامه.

  ۲-۲ گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکتها

  ۳-۲-۱ سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه  می شودونه موجب افزايش کنترل.

  ۲-۲-۲ سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزايش کنترل نمی شود

  ۲-۲-۳ سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود

  ۲-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاريها

  ۲-۲-۵ تلفيق

  ۲-۳ گفتار نهم: اجاره های بلند مدت

  ۱-۲-۳ ارزيابی معامله

  ۲-۲-۳ ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی

  ۳-۲-۳ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت

  ۲-۴ گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار

  ۱-۲-۴ ارزيابی معامله

  ۲-۲-۴ اجاره های سرمايه ای

  ۳-۲-۴ اجاره های عملياتی

  ۴-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خريدار

  ۵-۲-۴ استاندارد بين المللی حسابداری برای اجاره ها

  ۲-۵ گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد

  ۱-۲-۵ ارزيابی معامله

  ۲-۲-۵ ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی

  ۳-۲-۵ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخريد

  ۴-۲-۵ شيوه حسابداری

  ۲-۶ گفتار دوازدهم : کالاهای امانی

  ۱-۲-۶ ارزيابی معامله

  ۲-۲-۶ ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی

  ۳-۲-۶ حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا

  ۴-۲-۶ تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتري

               ۵-۲-۶ آيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟

               ۶-۲-۶ آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟

  ۷-۲-۶ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی

  ۲-۷ گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم

  ۱-۲-۷ ارزيابی معاملات.

  ۲-۲-۷ موارد افشاء طبق SFAS شماره ۱۴۰

               ۳-۲-۷ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائيهای مالی

               ۲-۸ گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

  ۱-۲-۸- روشهای تجزیه و تحلیل

  ۲-۲-۸- طبقه بندی نسبتها 

  ۳-۲-۸- فرض تداوم فعالیت

  ۲-۹- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش 

               ۱-۲-۱۰: نتيجه گيري

  فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي)

  ۱-۳ مقدمه

  ۲-۳ اهداف پژوهش

  ۳-۳ روش جمع آوري داده ها

  ۴-۳ قلمرو پژوهش

  ۵-۳ جامعه آماري

  ۶-۳ نحوه گردآوري اطلاعات

  ۷-۳ نمونه گيري

  ۸-۳ فرضيه هاي پژوهش

  ۹-۳ متغيرهاي پژوهش

  ۱۰-۳ تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش

  ۱۱-۳ اندازه گيري متغيرهاي پژوهش

  ۱۲-۳ روش آماري آزمون فرضيه ها

  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش

  ۱-۴ مقدمه

  ۲-۴ نتايج تحليل داده ها- سال ۸۰

  ۳-۴ نتايج تحليل داده ها- سال ۸۱

  ۴-۴ نتايج تحليل داده ها- سال ۸۲

  ۵-۴ نتايج تحليل داده ها- سال ۸۳

  ۶-۴ نتايج تحليل داده ها- سال ۸۴

  ۷-۴ نتايج تحليل داده ها- سال ۸۵

  فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

  ۱-۵ مقدمه

  ۲-۵ خلاصه اي از كل پژوهش

  ۳-۵ خلاصه يافته های پژوهش

  ۴-۵ نتيجه گيري

  ۵-۵ پيشنهادات

  ۱-۵-۵ پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهش

  ۲-۵-۵ پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي

  ۷-۵ فهرست منابع 

  فصل ششم :پیوستها

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۲۷۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : بررسی امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل 
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 270
  • قیمت : 9500 تومان
  • حجم فایل : 490 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *