خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته فقه و معارف اسلامی / باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 118
  • قیمت : 5500 تومان
  • کد فایل : 38010

  پایان نامه رشته فلسفه وحکمت اسلامی

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد«M.A»

  موضوع: باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

  زمستان ۸۶

  بیان مسئله:  سپاس فراوان آفریدگاری را سزاست که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات ونیازهای بشر سامان داده وبا تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است.

  تحیّات ودرود نامحدودبروالاترین معلم ومربّی انسان یعنی پیامبر اکرم «ص»که بامدد وحی الهی وکتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم ورهنمودهای درخشان فرهنگ وتمدن آشنا ساخته است، وهمچنین برامامان وپیشوایان راه حق که همواره اهتمام و عنایات خودر ا به جامعه بشری مصروف داشته اند.

  انسان از سپیده دم تاریخ ،پیش ازآنکه بداندچگونه برای خود خانه بسازد ویا خوراک وپوشاک فراهم آورد، دارای یک سری اعتقادات وباروهای فطری دروجوداوبوده است که مهمترین آنها نیاز بشر به دین در هر عصروزمانی است .

  یکی از نکاتی که قرآن در این مورد بدان اشاره کرده است آیه : «فَاَقِم وَجهَکَ للّدین حنیفاً فطره الله التّی فطرالناسَ علیها لاتبدیلَ لِخلقِ الله ذلکَ الدّین القیّمُ ولکن اکثر الناس لایعلمون» [۱]است .وخداونددراین آیه یادآوری می کند: دین ،هماهنگ با فطرت و طبیعت انسانی است وبنابراین همیشه بصورت یک احتیاج قطعی وضروری بشر ،خودنمایی می کند. انسان از روزی که بوجودآمده همواره خدا راپرستش کرده وبه او عشق می ورزیده است.

  تاریخ زندگی بشر این نکته را به اثبات رسانده است که بشر ابتدایی هم خدا پرست بوده وهمچنین به روز قیامت ونبوّت اعتقاد داشته است واکثر اندیشمندان وجامعه شناسان به این عقیده اصرار می ورزند.

  از آنجا که عقاید واصول کلی احکام الهی براساس ساختار آفرینش انسان تنظیم شده است ،به رغم تمام تلاشهایی که درطول تاریخ برای نابودی آنها صورت گرفته ، این احکام و عقاید پا بر جا مانده ،وگرچه چند صباحی کم رنگ یا افیون جلوه کرده است ،بالاخره با برطرف شدن موانع، جایگاه فطری خود را باز یافته است .کشورهای کمونیستی شوروی بهترین شاهدان براین مدعایند . [۲]

  [۱] -سوره روم ،آیه ۳۰٫

  [۲] – علی اکبر،رشاد،دانشنامه امام«ع» ،ج۲،ص۳۸۴٫

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات

  • بیان مسئله
  • انگیزه انتخاب موضوع
  • قلمروتحقیق
  • روش تحقیق
  • پیشینه تحقیق

  فصل دوم:بررسی وتحقیق پیرامون معانی ومفهوم ،ملاک ،عوامل وموانع وتاریخچه فطرت

  بخش اول : معانی فطرت

  ۲-۱-۱-فطرت درلغت

  ۲-۱-۲-مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه،فطرت

  ۲-۱-۲-۱-طبیعت

  ۲-۱-۲-۲-غریزه

  ۲-۱-۲-۳-فطرت

  ۲-۱-۳-تفاوتها

  ۲-۱-۴- فطرت دراصطلاحات منطق وفلسفه…

  ۲-۱-۵- نتیجه گیری

  ۲-۱-۶- مفهوم فطرت درقرآن

  ۲-۱-۷-مفهوم فطرت در روایات

  ۲-۱-۸- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی

  بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری

  ۲-۲-۱- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری

  ۲-۲-۲-تعریف وویژگیهای امور فطری

  ۲-۲-۲-۱-تعریف امورفطری

  ۲-۲-۲-۲-ویژگیهای امور فطری

  ۲-۲-۳-اثبات فطریات درانسان

  ۲-۲-۴-تقسیم امور فطری

  ۲-۲-۴-۱-بینش های فطری

  ۲-۲-۴-۲-گرایشهای فطری

  بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت

  ۲-۳-۱-عوامل شکوفایی فطرت

  ۲-۳-۱-۱-آموزه های الهی بوسیله انبیاء

  ۲-۳-۱-۲-تزکیه نفس وریاضت وتقوا

  ۲-۳-۲-موانع شکوفایی فطرت

  ۲-۳-۲-۱-غفلت

  ۲-۳-۲-۲-وسوسه های شیطانی

  ۲-۳-۲-۳-عقل متعارف

  ۲-۳-۲-۴-دنیاگرایی

  ۲-۳-۲-۵-خطا درتطبیق

  بخش چهارم :تاریخچه

  ۲-۴-۱- فطرت وادیان

  ۲-۴-۲-فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان

  ۲-۴-۲-۱- فطرت درکلام سقراط وافلاطون

  ۲-۴-۲-۲-نظریه افلاطون

  ۲-۴-۲-۳-تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون

  ۲-۴-۲-۴-افلاطون ومعرفت فطری

  ۲-۴-۳-مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی

  ۲-۴-۳-۱-مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا

  ۲-۴-۳-۲-مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین

  ۲-۴-۳-۳-مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری

  ۲-۴-۳-۴-مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی

  ۲-۴-۳-۵-مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی

  ۲-۴-۳-۵-۱-مفهوم فطرت

  ۲-۴-۳-۵-۲-تقریرهای مرحوم شاه آبادی درمورد برهان فطرت

  ۲-۴-۳-۵-۲-۱- فطرت افتقار

  ۲-۴-۳-۵-۲-۲- فطرت خضوع

  ۲-۴-۳-۵-۲-۳ -فطرت امید

  ۲-۴-۳-۵-۲-۴- برهان فطرت حب کمال

  ۲-۴-۳-۶- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی

  ۲-۴-۳-۶-۱- فطرت مذهبی

  ۲-۴-۳-۶-۲- برهان فطرت

  ۲-۴-۳-۷- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری

  ۲-۴-۳-۷-۱- مفهوم فطرت مذهبی

  ۲-۴-۳-۷-۲- نظریه فطرت

  ۲-۴-۳-۷-۲-۱- شهید مطهری،نظام فکری وخاستگاه نظریه فطرت

  ۲-۴-۳-۷-۲-۲-اهمیت فطرت ونظریه فطرت درنظر شهید مطهر ی

  ۲-۴-۳-۷-۲-۳-تعریف وتبیین فطرت از نظر شهید مطهری

  ۲-۴-۳-۷-۲-۴- لوازم وتوابع نظریه فطرت

  ۲-۴-۳-۷-۲-۵- بی مهری به فطرت ونظریه فطرت

  ۲-۴-۳-۷-۳- برهان فطرت درنظر شهید مطهری

  ۲-۴-۳-۸- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی

  ۲-۴-۳-۸-۱- مفهوم فطرت

  ۲-۴-۳-۸-۲- برهان فطرت

  ۲-۴-۳-۹- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی

  ۲-۴-۳-۱۰- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی

  فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری

  بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور

  ۳-۱-۱-باور درلغت

  ۳-۱-۲-مفهوم باور

  ۳-۱-۳-راههای رسیدن به باور

  ۳-۱-۴-توجیه باور

  بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام

  ۳-۲-۱-معرفت شناسی دینی

  ۳-۲-۲-تبیین باورهای دینی

  ۳-۲-۳-پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها

  ۳-۲-۴- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام

  ۳-۲-۵-  باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان

  ۳-۲-۶- نتیجه گیری

  بخش سوم:مصادیق باورهای فطری

  ۳-۳-۱- تشخیص احکام وباورهای فطری

  ۳-۳-۲-اشاره اجمالی به احکام فطریات

  ۳-۳-۳-فطری بودن اصل وجود مبدا متعال

  ۳-۳-۴-فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز

  ۳-۳-۵-فطری بودن اصل نبوّت ورُسل

  فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت»

  بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری

  ۴-۱-۱- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری

  ۴-۱-۲-فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن

  ۴-۱-۲-۱- فطرت وخداجویی

  ۴-۱-۲-۲- فطرت وخداشناسی

  ۴-۱-۲-۳- فطرت وخداپرستی

  ۴-۱-۳- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»

  ۴-۱-۴- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا

  ۴-۱-۵- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی

  ۴-۱-۶-گرایش فطری به خدا درکلام وحی

  ۴-۱-۶-۱-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند

  ۴-۱-۶-۲-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند

  ۴-۱-۷- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری

  ۴-۱-۷-۱ -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان

  ۴-۱-۷-۲- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری

  ۴-۱-۷-۳- نتیجه بحث

  ۴-۱-۸-توحید فطری

  ۴-۱-۸-۱- خداشناسی وتوحید

  ۴-۱-۸-۲-نقش فطرت درتوحید وخداشناسی

  ۴-۱-۸-۳-معرفت فطری«تعریف خدا»

  ۴-۱-۹- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری

  ۴-۱-۹-۱- مروری برراههای خداشناسی

  ۴-۱-۹-۲- امکان شناخت خدااز طریق عقل

  ۴-۱-۹-۳- نظر حکمای اسلامی

  ۴-۱-۹-۴- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا

  ۴-۱-۱۰- دلایل خداشناسی از نظر تعداد

  ۴-۱-۱۰-۱- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا

  ۴-۱-۱۱- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری

  ۴-۱-۱۱-۱-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق

  ۴-۱-۱۱-۲-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک

  ۴-۱-۱۱-۳-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام»

  ۴-۱-۱۱-۴- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی

  ۴-۱-۱۱-۵- نتیجه گیری بحث

  بخش دوم :باورفطری معاد

  ۴-۲-۱-  معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان

  ۴-۲-۱-۱-  معنای لغوی و اصطلاحی معاد

  ۴-۲-۱-۲- واژه معاد درقرآن وروایات

  ۴-۲-۱-۳- معنای عام وخاص معاد

  ۴-۲-۱-۴- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی

  ۴-۲-۱-۵- نقش معادباوری درحیات انسان

  ۴-۲-۱-۶- هدف از معاد شناسی

  ۴-۲-۱-۷-آثار اعتقاد به معاد

  ۴-۲-۲- جایگاه فطری معاد

  ۴-۲-۲-۱- جایگاه معاد

  ۴-۲-۲-۲- ریشه های معاد دراعماق فطرت

  ۴-۲-۲-۲-۱- پیمودن بی راهه ها

  ۴-۲-۲-۲-۲- انحراف از فطرت وسرگردانی دربیراهه ها

  ۴-۲-۲-۲-۳- خرافات مضحک واسف انگیز

  ۴-۲-۲-۳- معاد درتجلیگاه فطرت

  ۴-۲-۲-۳-۱- فطرت نخستین رهنمودن راه

  ۴-۲-۲-۳-۲- عشق به بقاء

  ۴-۲-۲-۳-۳- رستاخیز درمیان اقوام پیشین

  ۴-۲-۲-۳-۴- رستاخیز کوچک وبزرگ

  ۴-۲-۳- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد

  ۴-۲-۳-۱- دلایل امکان باور فطری معاد

  ۴-۲-۳-۲- دلائل وقوع باور فطری معاد

  ۴-۲-۳-۲-۱- برهان فطرت دراثبات باور فطری معاد

  ۴-۲-۳-۳- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد

  ۴-۲-۳-۴-  نتیجه گیری

  بخش سوم : باور فطری نبوّت

  ۴-۳-۱- معانی نبوّت

  ۴-۳-۱-۱- معنای لغوی نبوّت

  ۴-۳-۱-۲- حقیقت نبوّت

  ۴-۳-۱-۳- نبوّت از نظر قرآن وروایات

  ۴-۳-۱-۴- انواع نبوّت

  ۴-۳-۱-۴-۱- اثبات نبوّت عامّه از نظر فلاسفه وحکما

  ۴-۳-۱-۴-۲- نبوّت خاصّه

  ۴-۳-۲- نبوّت وفطرت

  ۴-۳-۲-۱- نبوّت مکمل فطرت

  ۴-۳-۲-۲- هماهنگی فطرت وشریعت

  ۴-۳-۲-۳- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت

  ۴-۳-۳- فلسفه بعثت نبوّت

  ۴-۳-۳-۱- نمایاندن راه رستگاری

  ۴-۳-۳-۲- غفلت زدایی وبیدارگری

  ۴-۳-۳-۲-۱- بازخواست پیمان فطری

  ۴-۳-۳-۲-۲- یادآوری نعمتهای الهی

  ۴-۳-۳-۲-۳- هموارساختن راه تفکر

  ۴-۳-۳-۳-پشتیبانی از فضائل اخلاقی

  ۴-۳-۳-۴- برقراری عدالت اجتماعی

  ۴-۳-۴- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری

  ۴-۳-۴-۱- نیاز امور فطری به رهبری

  ۴-۳-۴-۲-لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین

  ۴-۳-۴-۲-۱- انسان خواهان زندگی دستجمعی است

  ۴-۳-۴-۲-۲- انسان یک موجود مرزنشناس است

  ۴-۳-۴-۳- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت

  ۴-۳-۵- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت

  ۴-۳-۵-۱- ابوعلی سینا

  ۴-۳-۵-۲- سهروردی

  ۴-۳-۵-۳- ملاصدرا

  ۴-۳-۵-۴- دیدگاه متکلمان اسلامی

  ۴-۳-۶- نتیجه بحث

  فهرست آیات

  منابع ومآخذ

  چکیده انگلیسی

  فهرست منابع ومآخذ: 

  • قرآن کریم .
  • آمدی،عبدالواحد بن محمد،غررالحکم،ج۲،تهران،مفید،۱۳۶۲ .
  • ابن سینا ،حسین ،الاشارات والتنبیهات ،باشرح خواجه نصیر طوسی ،۳ج،چاپ۲،ج۱،دفتر نشرکتاب،۱۴۰۳ه ق.
  • ———-،الهیات شفاء،قم،حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی مرکز انتشارات ،۱۳۷۹٫
  • ———،نجاة،تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیره،انتشارات دارالجمیل،۱۴۱۲ ه ق.
  • ابن خلدون ،کلیّات عقاید ،تهران ،قلم ،۱۳۵۷٫
  • ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت،دارالاحیاء التراث العربی،۱۸ جلد، ۱۴۰۸ ه ق.
  • امام علی «ع»،نهج البلاغه ،ترجمه محمد دشتی ،چاپ پنجم ،قم،مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین«ع»،۱۳۸۱٫
  • امام خمینی ،روح الله،چهل حدیث،تهران،مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی،۱۳۷۸٫
  • برنجکار،رضا ،معرفت فطری خدا،تهران ،مؤسسه نبأ،چ۱ ،۱۳۷۴٫
  • پور داوود،ابراهیم ،فرهنگ ایران وباستان «بخش نخست»،تهران،انتشارات انجمن ایران شناسی، ۱۳۲۶٫
  • ———–،یادداشت های گاتاها«سروده های زرتشت»،تهران،دانشگاه تهران،۱۳۵۴٫
  • ———-،یشت ها،ج۲،تهران،دانشگاه تهران،۱۳۵۶٫
  • پیترسون،مایکل تاد،عقل واعتقاد دینی،ترجمه احمد نراقی،تهران ،طرح نو،۱۳۷۶٫
  • تفتازانی،مسعودبن عمر،شرح المقاصد،۶ جلد،تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیره،بیروت،عالم الکتب،ج۴، ۱۴۰۹ه ق.
  • جوادی آملی،عبدالله،تبیین براهین اثبات خدا،قم ،مرکزنشراسراء،بی تا.
  • ————-، فطرت درقرآن ،قم،نشراسراء،۱۳۷۸٫
  • ————-،مبدأ ومعاد،تهران،الزهراء،۱۳۶۳٫
  • حداد عادل ،غلامعلی،مقدمه صدگفتار،تهران،مرکزنشردانشگاهی،۱۳۶۷٫
  • حلّی جمال الدین،کشف المرا فی شرح تجرید الاعتقاد،قم،مکتبه المصطفوی،۱۳۷۷ ه ق.
  • حلّی،حسین بن یوسف،کشف المراد،قم،دارالفکر،۱۳۷۰٫
  • خرمشاهی ،بهاءالدین،خدادرفلسفه «ترجمه مقالاتی از دائره المعارف پل ادوارد»،چ۲،تهران، مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی،۱۳۷۱٫
  • خندان،علی اصغر،ادراکات فطری درآثار شهید مطهری ،ابن سینا،دکارت، وچامسکی،قم،سروش مهر، ۱۳۸۳ .
  • راغب اصفهانی،حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن،بیروت،دارالمعرفه.
  • ربانی گلپایگانی،علی،فطرت ودین،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر،۱۳۸۰٫
  • رشاد ،علی اکبر ،دانشنامه امام علی«ع»،ج۳-۲-۱،تهران،پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی،۱۳۸۰٫
  • رفائی،سیدرضا،اصول اعتقادات۱:طریق معرفت واصول دین،مشهد،مؤسسه بیان هدایت نور،چ۱، ۱۳۸۲٫
  • سبحانی،جعفر،الهیات ومعارف اسلامی،قم،مؤسسه امام صادق«ع»،۱۳۷۲٫
  • ———،راه خداشناسی،تهران،انتشارات کتابخانه صدر،۱۳۵۳٫
  • ———،رسالت جهانی پیامبران،تهران،کتابخانه صدر،۱۳۵۱٫
  • ———،منشور جاوید«تفسیرموضوعی قرآن»،ج۲،قم،توحید،۱۳۶۰٫
  • سرابی خراسانی ،سیّد مصطفی،هفتادگفتار درتوحید ونبوّت وامامت وخداشناسی ومعادشناسی،بی جا،طبع کتاب،۱۳۷۷٫
  • سیعد شیخ،محمد،مطالعه تطبیقی درفلسفه اسلامی،ترجمه سیدمصطفی محقق داماد،تهران،خوارزمی،۱۳۶۹٫
  • سعیدی مهر،محمد،«۱۳۴۲»،آموزش کلام اسلامی«۲»،راهنماشناسی معاد شناسی،قم،کتاب حله،۱۳۸۱٫
  • سلیمانی امیری،عسکری،نقدبرهان ناپذیری وجود خدا،ج۱،قم،بوستان کتاب،۱۳۸۰٫
  • سیاسی،علی اکبر،علم النفس،تهران،بی نا،۱۳۱۷٫
  • سیدهاشمی،محمداسماعیل،خداگرایی وخداشناسی فطری« ازدیدگاه قرآن حدیث ،کلام،فلسفه وعرفان»،تهران،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۰٫
  • سهروردی،شهاب الدین یحیی،مجموعه مصنفات،ج۱و۳،مصحح:کوربن ،هانری،نصر،حسین، تهران،انجمن فلسفه ایران،۱۳۵۵٫
  • شاه آبادی،محمدعلی،الانسان والفطره«به خط کاظم خوانساری»چاپ سنگی،قم،کتابخانه آیة الله مرعشی،بی تا.
  • ————-،رشحات البحار،تهران،نهضت زنان مسلمان،۱۳۶۰٫
  • شرتونی،سعید،اَقرب الموارد فی صح العربیه والشوارد،تهران،دارالاسوة،۱۳۷۴٫
  • شریعتی سبزواری،محمدباقر،معاد درنگاه عقل ودین،قم،دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،مرکزانتشارات،۱۳۸۰٫
  • شریعتی مزینانی،محمدتقی،وحی ونبوّت درپرتوقرآن،مشهد،بورس کتاب،کتابفروشی امیرکبیر، ۱۳۴۹٫
  • شفیعی،سیدمحمد،پژوهشی پیرامون فطرت مذهبی درانسان،قم،دفتر انتشارات اسلامی،۱۳۷۶٫
  • شیرازی،محمدبن ابراهیم،الشواهد الربوبیه،قم،حکمت ،۱۳۸۳٫
  • ———–حکمت متعالیه فی الأسفار الاربعه،۹ج، قم مکتبه المصطفوی،ج۱،۱۳۸۹، ه ق.
  • ———-،شرح اصول کافی ،افست ازروی چاپ سنگی،تهران،مکتبه المحمودی،۱۳۹۱ ه ق.
  • ———-،مبدأ ومعاد،چاپ اول ،قم مکتبه المصطفوی.
  • شیروانی،علی،سرشت انسان پژوهشی درخداشناسی فطری،قم،معاونت اموراساتید ودروس معارف اسلامی،۱۳۷۶٫
  • صاحبی،محمدجواد،جهانی شدن ودین ،تهران،نشراحیاگران ،چاپ اول،۱۳۸۲٫
  • صدر،سید محمدباقر،فلسفتنا،بیروت،دارالتعارف للمطبوعات،۱۴۰۱ ه ق.
  • صفائی ،احمد،نبوّت عامّه،تهران،بی نا،چ۱، ۱۳۵۲٫
  • طباطبائی،سیدمحمدحسین،اصول فلسفه وروش رئالیسیم،۵ج،قم،شرح شهیدمطهری،دفترانتشارات اسلامی، بی تا.
  • —————،المیزان فی تفسیر القرآن،۲۰ج،چ۲،بیروت، مؤسسه اعلمی،۱۳۹۰ ه ق.
  • ————–،انسان ازآغاز تاانجام،تهران،الزهراء،۱۳۶۹٫
  • ————–،نهایة الحکمه ،قم ،دارالتبلیغ اسلامی،بی تا.
  • طبرسی ،فضل بن حسن،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،۱۰ ج،قم،ج۷،منشورات مکتبة آیت الله مرعشی،۱۴۰۳ه ق.
  • طریحی،شیخ فخرالدین،مجمع البحرین،۶جلد،چ۲،قم،ج۳،مکتبه المرتضوی،۱۳۶۲٫
  • عروسی حویزی،عبد علی بن جمعه ،نورالثقلین،تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی،دارالکتب العلمیه ،قم ،۱۳۸۳ ه ق.
  • غرویان ،محسن،سیری در ادلّه اثبات وجودخدا،قم،دفتر تبلیغات اسلامی قم،۱۳۷۲٫
  • فاضل میبدی ،محمدتقی،رساله دین شناخت ،تهران،نشرسرابی،۱۳۸۵٫
  • فخررازی،فخرالدین محمدرازی،البراهین،باتصحیح سیدمحمدباقر سبزواری،ج۱،تهران دانشگاه تهران،۱۳۴۱٫
  • ——————–،التفسیرالکبیر،۲۵ج،بیروت ،دارالکتاب العلمیة، بی تا.
  • ——————-،المباحث المشرقیةفی علم الالهیّات والطبیعّیات،ج۱،بیروت،دارالکتاب العربی،۱۴۱۰ ه ق.
  • فروغی ،محمد علی،سیرحکمت در اروپا، تهران،زوّار،ج۲،۱۳۴۴٫
  • فقیهی ،سیّداحمد،سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلامی ،خداشناسی ،انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی«ره»،قم ،چاپ صدف،۱۳۸۳٫
  • فیض کاشانی،ملامحسن،حقّ الیقین،ج۲،تهران،حکمت.
  • —————،علم الیقین ،ج۱،ترجمه حسین استادولی،تهران ،انتشارات حکمت،چاپ اول،۱۳۷۹٫
  • فهری ،سید ابوالحسن ،فرهنگ فارسی – عربی – المحیط،تهران،نشریادواره کتاب۱۳۸۰٫
  • قرائتی ،محسن،معاد،قم،مؤسسه در راه حق وانتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۳۶۳٫
  • ———،نبوّت ،مشهد کانون تربیت ومعارف اسلامی ، بی تا.
  • قطب ،سید ،فی ضلال قرآن،ج۳،ترجمه محسن ناصر،تهران،شرکت نشر فرهنگ قرآن ،۱۳۶۰٫
  • کاردان ،علی محمد،فلسفه تعلیم وتربیت،ج۲،تهران،پژوهشکده تعلیم وتربیت ،وزارت آموزش وپرورش ،۱۳۸۰٫
  • کلینی،محمدبن یعقوب ،الاصول الکافی،باشرح وترجمه محمدباقرکمرئی، ۴ ج، چ۲،تهران،ج۱،المکتبه الاسلامیه،۱۳۹۲ه ق .
  • گندم آبادی،محبوبه،اخلاق ومعنویت فطری،مشهد،نشر ایوار،۱۳۸۴٫
  • لابوم،ژول،ایدئولوژی وفرهنگ اسلامی،تهران،انتشارات میثم،۱۳۵۶٫
  • لاهیجی،ملاعبدالرزاق،سرمایه ایمان دراصول اعتقادات ،تهران الزهراء،۱۳۶۲٫
  • مبینی شورکی،محمدعلی،عقلانیّت باوردینی ازدیدگاه آلوین پلنتینگاه،قم،مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی«ره»،۱۳۸۲٫
  • مجلسی،محمدباقر،بحارالانوار،۱۱۰جلد،چ۳،بیروت،مؤسسه دارلاحیاءالتراث،۱۴۱۲ ه ق.
  • مصباح یزدی،محمدتقی،راهنماشناسی،قم،دارالعلم، بی تا.
  • —————،معارف قرآن ،مؤسّسه در راه حق،۱۳۶۸٫
  • مطهری،مرتضی،اصول فلسفه وروش رئالیسم،ج۲،تهران،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۳۵۹٫
  • ———،اصول فلسفه وروش رئالیسیم،ج۵،قم صدرا، بی تا.
  • ———،امدادهای غیبی درزندگی بشر،چاپ۵،تهران،صدرا،۱۳۷۵٫
  • ———،انسان وایمان ،قم ،صدرا، بی تا.
  • ———،جامعه وتاریخ،قم،صدرا،۱۳۵۷٫
  • ———،خاتمیّت،تهران،صدرا،۱۳۶۶٫
  • ———،فطرت،تهران،صدرا،۱۳۶۹٫
  • ———،مجموعه آثار،ج۳و۴،تهران،صدرا،۱۳۶۸٫
  • ———،نبوّت،تهران ،صدرا،۱۳۷۳٫
  • ———،نقدی برمارکسیسم،تهران،صدرا،۱۳۶۲٫
  • مظفّر،محمدرضا،المنطق،ترجمه علی شیروانی،قم،دارالعلم،۱۳۷۲٫
  • معین ،دکترمحمد،فرهنگ فارسی،ج۱،تهران ،نشر سرایش،۱۳۸۰٫
  • مکارم شیرازی،ناصر،پیام قرآن«تفسیرنمونه موضوعی»،ج۵،قم مطبوعاتی هدف،۱۳۶۹٫
  • ———–،معاد وجهان پس ازمرگ،قم،انتشارات مطبوعاتی هدف،بی تا.
  • موسوی اصفهانی،سیدجعفر،معارف راستین،مشهد،انتشارات رستاخیز اندیشه،چاپ اول،۱۳۸۵٫
  • مهریزی،عزیزالله،خداشناسی فطری،چاپ اول،قم،کانون اندیشه جوان،۱۳۷۷٫
  • میرحسینی اشکوری،سیدجلال ،دلائل خداشناسی،قم،نشر روح، چاپ اول،۱۳۷۶٫
  • نظرنژاد،نرگس،آیا ایمان به خدا عقلانی است،تهران،دانشگاه الزهراء،۱۳۸۲٫

  ۱۰۰ – نفیسی ،دکترعلی اکبر،فرهنگ نفیسی،ج۱،تهران ،نشرخیّام،۱۳۱۸٫

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۱۱۸ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 118
  • قیمت : 5500 تومان
  • حجم فایل : 310 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *