خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته اقتصاد / بازتاب فضايی تحولات اقتصادی روستاهاي شهرستان رضوانشهر

بازتاب فضايی تحولات اقتصادی روستاهاي شهرستان رضوانشهر

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 195
  • قیمت : 4500 تومان
  • کد فایل : 42001

  پایان نامه رشته جغرافیا

  موضوع: بازتاب فضايی تحولات اقتصادی روستاهاي شهرستان رضوانشهر

   در دو دهه گذشته (۸۳-۶۳) مورد دهستان مركزي

   فصل اول: كليات تحقيق

  ۱-۱ مقدمه:   

                  مطالعه تغيير ساختها و روابط عناصر اصلي تشكيل دهنده فضاهاي جغرافيايي در طي زمانها يكي از وظايف اصلي جغرافيدانان مي باشد . لذا با توجه به اين نگرش و رشته  جغرافيا كه همه ي مسايل زيست محيطي و غيره را مخصوصا” محيط زندگي انسان را  نيز در مطالعات خود در بر مي گيرد  به مسايل مهمتري مخصوصا” به قديمي ترين پايگاه زندگي انسان يعني روستا مي پردازد . به طور كلي روستا را مي توان قديمي ترين پايگاه استقرار و سكونت انسان دانست . امروزه اين سكونتگاهي زيستي به دليل شرايط خاص روستا و جوامع روستايي همواره جمعيت خود را به نفع شهر ها از دست مي دهند.

               امروزه با گوناگوني و تنوع در چشم اندازهاي فرهنگي و محيط جغرافيايي كه دايم بعلت تغيير و تحول و پيشرفت علم و تكنولوژي بر تنوع و پيچيدگي آن افزوده مي گردد جغرافيا نيز بنا بر ماهيت خود كه

  بدنبال دستيابي به علل و عوامل اين تغييرات و دگرگوني ها از طريق مطالعه عوامل مهم تشكيل دهنده فضاي زندگي يعني محيط انسان و روابط بين آنها ست ، تغييرات ودگرگونيهايي را در ابعاد مختلف خود يعني ماهيت ، قلمرو ديدگاهها ، نظريه ها ، شيوه ها ، روش تحقيق و ابزار خود در طول زمان بوجود آورده است .

              در بررسي سير تحول و دگرگوني دانش جغرافيا و ماهيت آن مي توان از مفهوم اوليه اين علم كه خود آنرا در مشاهده و توصيف محيطهاي بشري و كشف سرزمينهاي جديد و اطلاع و آگاهي ازاحوال انسانها و جوامع ببان مي كرد به علت ساده بودن موضوع و محدود بودن جوامع مورد مطالعه ي خود نيز ازسادگي و محدوديت برخوردار بوده ولي امروزه جغرافيا با توجه به پيچيدگي و تنوع محيطهاي بشري و پيشرفت درجه دخالت انسان در محيط و تغييرات آن و افزايش ديدگاهها و نظريه ها در رابطه با چگونگي ساخت محيط زندگي دگرگوني علايق ، نيازها و تخصص هاي ديگران مفهوم ساده اوليه و محدود را ندارد بلكه جغرافياي امروزي با توجه به ويژگي هاي ساختاري – كاركردي محيط ها و درنظر گرفتن هر مكان به عنوان يك سيستم و نظام ، مطالعه روابط بين انسان و محيط را در درون سيستم ها بعهده دارد اين سيستم ها مي توانند مانند يك سيستم ساده مثل يك مزرعه تا نظامهاي بسيار پيچيده و متنوع مانند سيستم سرمايه داري جهان و تأثيرات آن برساختار فضائي را شامل مي گردند به طوريكه  ( هانس بوبك ) عنوان مي كند :

    جغرافياي امروزي عمدتا” به بررسي عرصه هاي ساختاري – كاركردي مي پردازد ، عرصه هايي كه نه تنها ازنظر مكاني ، بلكه از نظر ساختاري – كاركردي قابل تبيين و تشخيص هستند . در اين چارچوب ، يك عرصه

  ساختاري ازطريق همنوايي پديده هاي گوناگون و يا هم سويي هدفهاي ناموزون و پراكنده و يك عرصه

  كاركردي به واسطه تأثير همگاني نيروهاي ويژه موجود و مؤثر در آن تعريف و مشخص مي شود . ( سعيدي عباسي ۱۳۷۹ ص ۱۰ )

  فهرست

  فصل اول: كليات  تحقيق

  ۱-۱-مقدمه۱

  ۲-۱ طرح مساله ۲

  ۳-۱- پيشينه تحقيق۴

  ۴-۱ – فرضيات۵

  ۵-۱-اهداف۵

  ۶-۱- روش تحقيق و علت انتخاب۶

  ۷-۱- موانع و مشكلات تحقيق۶

  ۸-۱- اصطلاحات و مفاهيم۷

  فصل دوم : ويژگي هاي طبيعي منطقه مورد مطالعه

  ۱-۲- موقعيت جغرافيايي ، حدود وسعت۹

  ۲-۲- ساختار زمين شناسي منطقه مورد مطالعه۱۴

  ۳-۲- گسل هاي مهم در منطقه مورد مطالعه۱۷

  الف)گسل آستارا ۲۰

  ب) گسل تالش۲۰

  ۴-۲- سوانح طبيعي۲۰

  ۱-۴-۲- زلزله۲۱

  ۲-۴-۲- سيل  ۲۱

  ۵-۲- خاكها و قابليت استفاده از اراضي۲۲

  ۱-۵-۲-  خاكهاي كوهستاني۲۲

  ۲-۵-۲- خاكهاي كوهپايه اي۲۳

  ۳-۵-۲- خاكهاي جلگه اي ۲۳

  ۶-۲- عوارض زمين و ناهمواريها۲۵

  ۱-۶-۲- ويژگي هاي درياي خزر۲۶

  ۲-۶-۲- رشته كوه تالش۲۶

  ۳-۶-۲- دشت هاي خزري۲۷٫

  ۷-۲ -پوشش گياهي و جانوري۲۸

  ۱-۷-۲- پوشش گياهي۲۸

  ۲-۷-۲- پوشش زيست جانوري۲۹

  ۸-۲- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي۳۰

  ۱-۸-۲-  آبهاي سطحي۳۱

  ۲-۸-۲- آبهاي زيرزميني۳۳

  ۹-۲- ويژگي هاي اقليمي۳۳

  ۱-۹-۲- جريانات جوي۳۴

  ۲-۹-۲- بارش۳۷

  ۳-۹-۲- دما ۴۰

  ۴-۹-۲- رطوبت ۴۲

  ۵-۹-۲- يخبندان۴۵

  ۶-۹-۲- تبخير و تعرق۴۶

  فصل سوم:  ويژگي هاي انساني منطقه مورد مطالعه

  ۱-۳- سوابق تاريخي و پيشينه سكونت در تالش و رضوانشهر۴۸

  ۲-۳- اندازه جمعيت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر۵۰

  ۳-۳- خانوار وبعد آن.۵۴

  ۴-۳- ساخت سني و جنسي شهرستان رضوانشهر۵۸

  ۵-۳- تراكم نسبي و بيولوژيك۶۲

  ۶-۳- وضعيت سواد.۶۳

  ۷-۳- حركت مكاني جمعيت ( مهاجرتها )۶۵

  ۸-۳- ويژگي هاي اقتصادي جمعيت۶۶

  ۹-۳- جمعيت فعال و غير فعال.۶۸

  ۱۰-۳- قابليتها و محدوديتها   در زمينه جمعيت روستاهاي دهستان مركزي۷۳

  فصل چهارم :ويژگي اقتصاي منطقه مورد مطالعه

  ۱-۴- كشاورزي ۷۵

  ۱-۱-۴- زراعت۷۶

  ۲-۱-۴- باغات و قلمستان يا محصولات دائمي۸۸

  ۳-۱-۴- توت و نوغانداري۹۱

  ۴-۱-۴ دامداري ، دامپروري و طيور۹۲

  ۵-۱-۴- نگهدار و پرورش زنبور عسل۹۷

  ۶-۱-۴- ماهيگري و پرورش ماهي۹۸

  ۲-۴- صنعت۱۰۰

  ۱-۲-۴- صنايع تبديلي۱۰۱

  ۲-۲-۴- صنايع دستي.۱۰۲

  ۳-۴-معدن۱۰۶

  ۴-۴- قابليت ها و محدوديت هاي شهرستان رضوانشهر در زمينه كشاورزي.۱۰۷

  ۱-۴-۴- محدوديتها و تنگناهاي  شهرستان در زمينه كشاورزي۱۰۷

  ۲-۴-۴- مسايل اساسي ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزي. ۱۰۷

  فصل پنجم- علل تغيير وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر

  ۱-۵- عوامل انساني موثر در فعاليتهاي توليدي محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر ۱۱۰

  ۱-۱-۵- عوامل اقتصادي و نقش آن در تحول محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي۱۱۱

  ۱- نياز بازار به توليد انواع محصولات كشاورزي۱۱۱

  ۲- تاثير تحولات اقتصاد جهاني بر فعاليتها وتحولات اقتصاد روستاهاي شهرستان رضوانشهر۱۱۲

  ۳- نقش جهاد كشاورزي در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزي.۱۱۳

  الف: آموزش و تحقيقات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر۱۱۳

  ب: فعاليتهاي عمراني وامور زير بنايي۱۱۵

  ج: فعاليتهاي مربوط به  عمران كشاورزي ، زراعي ودامي .۱۱۸

  ۴- پيشرفت صنعت در ارائه تكنولوژي كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي۱۲۰

  ۱-۴- تكنولوژي مكانيكي۱۲۲

  ۲-۴- تكنولوژي بيولوژيكي۱۲۶

  ۵- رابطه تراكم جمعيت و عمقي شدن كشت در جامعه روستايي۱۲۷

  ۶ –نقش تحقيقات كشاورزي  در ارائه محصولات پر بازده۱۳۰

  ۷- يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و نتايج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…۱۳۱

  ۸- نقش توسعه راههاي ارتباطي در تغيير و تحولات موجود۱۳۵

  ۱-۸- راههاي اصلي۱۳۵

  ۲-۸- راههاي فرعي۱۳۷

  ۳-۸- رههاي روستايي۱۳۷

  ۲-۱-۵- نقش عوامل اجتماعي – فرهنگي در تحول توليدات كشاورزي.۱۳۹

   ۱- عقايد اسلامي و فرهنگي در خصوص پرورش حيوانات بومي وغير بومي ۱۳۹

  ۲- باورهاي ديني و اعتقادي در خصوص كشت محصولات ويژه ۱۴۱

  ۳- ارث و نقش آن در تحول توليدات كشاورزي ۱۴۲

  ۴- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهاي محلي در رشد كشاورزي.۱۴۳

  ۳-۱-۵ نقش عوامل سياسي و دولتي درتحول توليدات كشاورزي.۱۴۴

  ۱- نقش حمايتهاي دولتي در ارتقاء سطح توليد كشاورزي.۱۴۵

  ۲- پرداخت وام وتسهيلات ويژه به توليدكنندگان محصولات كشاورزي.۱۴۷

  ۳- سياست حمايت دولت از بازرگانان تجاري وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزي۱۴۸

  ۴- خدمات و تا سيسات زير بنايي روستايي و نقش آن  در تحولات اقتصاد كشاورزي۱۴۹

  ۲-۵- نقش عوامل طبيعي در تحول محصولات كشاورزي منطقه مورد مطالعه.۱۵۱

  ۱-۲-۵- نوسانات آب و هوايي برروي كشاورزي شهرستان رضوانشهر ۱۵۱

  • نوسانات جريانات جوي تاثير گذار در منطقه مورد مطالعه۱۵۲
  • بي نظميهاي بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت محصولات۱۵۳
  • برف و يخيندان ونقش آن در محصولات كشاورزي.۱۵۵

  ۲-۲-۵- ويژگي هاي آب و خاك۱۵۶

  ۱- نقش آزمايش و بازسازي خاك در  تحول توليدات كشاورزي۱۵۶

  ۲- زهكشي خاك و نقش آن در توسعه كشاورزي منطقه۱۵۸

  ۳- ساخت كانال و نهرهاي مهندسي جهت توسعه آبياري منطقه…………………………………………..۱۵۹

  ۳-۲-۵- بلاياي طبيعي و نقش آن در توسعه كشاورزي……………………………………………………..۱۶۱

  ۱- وقوع سيل براثر شدت بارندگي…………………………………………………………………………………۱۶۱

  ۲- خشكسالي هاي خفيف و احتمالي……………………………………………………………………………..۱۶۲

  ۳- بادهاي محلي وغير بومي………………………………………………………………………………………….۱۶۲

  ۳-۵- نقش توليد محصولات جديد كشاورزي در توسعه كشاورزي منطقه…………………………….۱۶۳

  ۱-۳-۵- پرورش شتر مرغ جوابگوي نياز غذايي كشور………………………………………………………۱۶۳

  ۲-۳-۵- بررسي مزيتهاي رقابتي صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه …………………………………….۱۶۶

  فصل ششم : بازتاب فضايي تحولات ، آزمون فرضيات و ارائه پيشنهادات

  ۱-۶- برنامه ريزي فضايي ونقش آن در تحولات توسعه روستايي………………………………………۱۶۹

   ۲-۶-علل شكل پذيري وامكان پذيرش دگرگوني درتحولات روستايي درمنطقه مورد مطالعه….۱۷۰

  ۱-۲-۶- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………۱۷۰

  ۲-۲-۶- تبادلات و تنوعات فرهنگي در منطقه ارتقاء اجتماعي مي آفريند……………………………..۱۷۲

  ۳-۲-۶- روستا نشيني شهري دليلي ديگر بر تحولات روستايي……………………………………………۱۷۴

  ۴-۲-۶- عاليترين فضايل روستايي چگونه در حال تغيير است …………………………………………….۱۷۵

  ۳-۶- آزمون فرضيات ………………………………………………………………………………………………..۱۷۷

  ۴-۶- بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي دهستان مركزي…………………………………….. ۱۹۰

  ۱-۴-۶-  بازتاب فضايي  ريخت بيروني روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………..۱۹۰

  ۲-۴-۶-  بازتاب فضايي ريخت دروني روستاهاي دهستان مركزي……………………………………….۱۹۲

  ۵-۶- نتيجه گيري از اهداف تحقيق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..۱۹۴

  ۶-۶- پيشنهادات براي رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گيل دولاب……………….۱۹۵

  ۱-۶-۶- اصلي ترين محدوديتها و تنگناهاي توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..۱۹۵

  ۲-۶-۶- اصلي ترين مسايل و موانع توسعه كه در منطقه بايد به آن توجه شود ……………………….۱۹۶

  ۳-۶-۶- اهداف پيشنهادي توسعه  براي رفع موانع  توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه …………..۱۹۷

  ۴-۶-۶- راهبردهاي پيشنهادي توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………۱۹۷

  فهرست نقشه ها

  نقشه شماره يك تقسيمات شهرستان رضوانشهر به تفكيك بخش و دهستان در سال ۱۳۸۰………………۱۰

  نقشه شماره دو شهرستان تالش به تفكيك بخش ها ، دهستان و نقاط شهري تا سال ۱۳۷۶……………….۱۱

  نقشه شماره سه موقعيت مكاني و دهستان مركزي يا نقاط روستايي آن…………………………………………..۱۳

  نقشه شماره چهار دوره هاي زمين شناسي شهرستان رضوانشهر ……………………………………………………۱۶

  نقشه شماره پنج نقشه توپوگرافي شهرستان رضوانشهر ……………………………………………………………….۱۸

  نقشه شماره شش نقشه درصد شيب زمين شهرستان رضوانشهر ……………………………………………………۱۹

  نقشه شماره هفت نقشه قابليت اراضي خاك شهرستان رضوانشهر………………………………………………..۲۴

  نقشه شماره هشت نقشه زمينهاي زراعي ، باغي و بيشه زار دردهستان مركزي۱۳۶۲ …………………………۸۶

  نقشه شماره نه نقشه زمينهاي زراعي ، باغي و بيشه زار در دهستان مركزي در سال.۱۳۸۳………………….۸۷

  نقشه شماره ده نقشه موقعيت ارتباطي روستاهاي دهستان مركزي ………………………………………………..۱۳۶

  فهرست نمودار

   نمودار ۱-۲- : جهت وزش و سرعت باد در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي ……………………….۳۶

  نمودار۲-۲- بيوكليماتيك شهرستان رضوانشهر با تلفيق ۳ عنصرآب وهوايي : بارش ، دما و رطوبت…..۴۴

  نمودار ۱-۳-: تعداد خانوارو بعد آن در دهستان مركزي ۱۳۰-۱۳۶۵ ……………………………………………۵۶

  نمودار ۲-۳-:جمعيت شاغل برحسب گروههاي عمده فعاليت در سطح شهرستان رضوانشهر۱۳۶۵ ……۷۰

  نمودار ۳-۳- گروههاي عمده فعاليت در دهستان مركزي ۸۰-۱۳۶۵۷۱

  نمودار ۱-۴- : سطح زير كشت محصولات عمده در دهستان مركزي در سال ۸۲-۱۳۷۰ ……………….۸۰

  نمودار ۲-۴- : سطح زير كشت برنج در روستاهاي دهستان مركزي در سال ۸۰-۱۳۷۰ ………………….۸۲

  نمودار ۳-۴ : افزايش سطح زير كشت برنج به هكتاردر دهستان مركزي در سال زراعي ۲-۱۳۶۰ …….۸۳

  نمودار ۱-۵- : ساختار تغيير و تحولات محصولات كشاورزي  در دهستان مركزي۸۳…………………..۱۰۹

  نمودار ۲-۵ :نظر سنجي كشاورزي در مورد عملكرد جهاد كشاورزي در  دهستان مركزي شهرستان رضوانشهر ۱۱۹

  نمودار ۳-۵-: آثار رشد تراكم جمعيت بر عمقي شدن كشت ۱۲۹

  نمودار ۴-۵-: نظرات مردم در مورد نحوه عملكرد جهاد كشاورزي در مورد يكپارچه سازي اراضي كشاورزي ۱۳۴

  فهرست جداول

  جدول شماره ۱-۲- فواصل روستاهاي در دهستان مركزي۱۳۸۰۱۲

  جدول شماره ۲-۲- :مشخصات ايستگاهي هيدرومتري شهرستان رضوانشهر ۱۳۸۰۳۲

  جدول شماره ۳-۲- : ميانگين حداكثر سرعت باد بر حسب متر بر ثانيه ( ۱۳۸۰- ۱۳۴۰)…………………۳۵

  جدول شماره ۴-۲- : ميزان بارندگي ، روزهاي باراني دهستان مركزي شهرستان رضوانشهر در فصول مختلف ۱۳۸۰۳۷

  جدول شماره ۵-۲- : تعداد روزهاي باراني بر حسب ميانگين ساليانه( ۱۳۸۰- ۱۳۴۰)…………………….۳۸

  جدول شماره ۶-۲- :آمار ۴۰ساله ارتفاع باران ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ (حداكثر ، داقل وتوسط به ميليمتر)…..۳۹

  جدول شماره ۷-۲- : ميانگين آمار ۴۰ ساله متوسط بارش در دهستان مركزي و شهرستان رضوانشهر در سالهاي ( ۱۳۸۰- ۱۳۴۰)۴۰

  جدول شماره ۸-۲- : ميانگين و حداكثر و حد اقل دما در ماههاي مختلف سال در دهستان مركزي و شهرستان رضوانشهر در( ۱۳۸۰- ۱۳۴۰)۴۱

  جدول شماره ۹-۲- : ميانگين درجه حرارت در شهرستان در سال ( ۱۳۸۰- ۱۳۴۰)………………………۴۲

  جدول شماره ۱۰-۲- : متوسط رطوبت نسبي در دهستان مركزي و شهرستان رضوانشهر در ماههاي مختلف طي سالهاي  ( ۱۳۸۰- ۱۳۴۰)۴۳

  جدول شماره۱۱-۲-:ميانگين تعداد روزهاي يخبندان(حداكثر– توسط) از سال( ۱۳۸۰- ۱۳۴۰)……..۴۵

  جدول شماره ۱۲-۲- : ميانگين تبخير و تعرق و پتانسيل ايستگاه هشتبر از سال ( ۱۳۸۰- ۱۳۴۰)……….۴۶

  جدول شماره ۱-۳- جمعيت شهرستان رضوانشهر به تفكيك شهر و روستا (۱۳۸۰-۱۳۶۵)……………..۵۰

  جدول شماره ۲-۳- جمعيت مناطق روستايي شهرستان رضوانشهر به تفكيك دهستان سال۶۵ تا ۸۰ …..۵۲

  جدول شماره ۳-۳- جمعيت دهستان مركزي به تفكيك روستاهاي آن در سالهاي  (۱۳۸۰-۱۳۶۵)……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

  جدول شماره ۴-۳- تعداد و بعد خانوار در شهرستان رضوانشهر به تفكيك روستاو شهردر

  سالهاي(۱۳۸۰-۱۳۶۵ ).۵۴

  جدول شماره ۵-۳- تعداد خانوار و جمعيت و بعد آن در روستاهاي دهستان مركزي در

  سال (۱۳۸۰-۱۳۶۵).۵۷

  جدول شماره ۶-۳- جمعيت شهرستان رضوانشهر بر حسب گروههاي عمده سني (۱۳۸۰-۱۳۶۵)……۵۹

  جدول شماره ۷-۳- : جمعيت گروههاي عمده سني و جنسي در شهرستان رضوانشهر ۱۳۸۰…………….۶۰

  جدول شماره ۸-۳- : جمعيت گروههاي عمده سني در شهرستان رضوانشهر و دهستان……………………..۶۱

  جدول شماره۹-۳- نسبت جنسي به تفكيك مردان و زنان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي در سالهاي(۱۳۸۰-۱۳۶۵).۶۱

  جدول شماره ۱۰-۳- تراكم نسبي و بيو لوژيكي شهرستان رضوانشهر دهستان مركزي در

  سال(۱۳۸۰-۱۳۶۵)۶۳

  جدول شماره ۱۱-۳: تعداد باسوادان شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي در

   سال  (۱۳۸۰ -۱۳۶۵)  ۶۴

  جدول  شماره ۱۲-۳-  :  ويژگي هاي  اقتصادي جمعيت  شهرستان  رضوانشهر  در سال

   (۱۳۷۵ -۱۳۶۵)۶۷

  جدول شماره ۱۳-۳- : جمعيت فعال و غير فعال شهرستان رضوانشهر در سال(۱۳۷۵ -۱۳۶۵)…………۶۸

  جدول شماره۱۴-۳- : جمعيت شاغل بر حسب نيروهاي عمده فعاليت در شهرستان رضوانشهر در سال

  ( ۱۳۸۰-۱۳۶۵).۶۹

  جدول شماره ۱۵-۳-: گروههاي عمده فعاليت در دهستان مركزي سال ۸۰، ۷۰، ۱۳۶۵ ………………….۷۲

  جدول شماره ۱۶-۳- : توزيع خانوار ، جمعيت ، و بعد آن در دهستان مركزي در سال ۸۰،۷۵، ۱۳۷۰  ۷۲

  جدول شماره ۱-۴- : سطح زير كشت توليد و عملكرد محصولات عمده زراعي شهرستان رضوانشهر سال ۸۳-۱۳۷۰ ۷۷

  جدول شماره ۲-۴- سطح زير كشت محصولات عمده دهستان مركزي در سال ۱۳۷۰، ۷۵ و ۱۳۸۳ ۷۹

  جدول شماره ۳-۴- سطح زير كشت برنج در دهستان مركزي به تفكيك روستاها در سالهاي ۸۸۰-۱۳۷۰ ۸۴

  جدول شماره ۴-۴- مساحت اراضي زراعي ، باغ ، و قلمستان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي در سالهاي ۸۰-۱۳۷۰۸۸

  جدول شاره ۵-۴- : سطح زير كشت باغ و قلمستان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي ( گيل دولاب ) در سال ۸۰-۱۳۷۰ ۸۹

  جدول شماره ۶-۴- : ميزان توليد پيله كرم ابريشم و نوغان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي سال ۸۰-۱۳۷۰۹۲

  جدول شماره ۷-۴- : تعداد و انواع دام و طيور در شهرستان رضوانشهر در سال ۸۰-۱۳۷۰…………….۹۴

  جدول شماره ۸-۴- تعداد دامهاي و نوع آن در روستاهاي دهستان مركزي در

   سال ۸۰-۱۳۷۰۹۵

  جدول شماره۹ -۴- توليد عسل در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي ۸۰-۱۳۷۰ ۹۸

  جدول شماره ۱۰-۴- : توليد انواع ماهي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي در سال۸۰-۱۳۷۰ ۹۹

  جدول شماره۱۱ -۴- صنايع تبديلي برنجكوبي و مراكز خدمات روستايي شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي سال ۸۰-۱۳۷۰ ۱۰۱

  جدول شماره ۱۲-۴- تعداد صنايع روستايي شهرستان رضوانشهر با نفرات شاغل در آن ۸۰-۱۳۷۰ ۱۰۳

  جدول شماره ۱۳-۴- نوع فعاليت و شاغلين صنايع دستي دهستان مركزي سال ۶۵-۱۳۸۰۱۰۵

  جدول شماره ۱-۵- : آموزش و تعداد شركت كننده آن در جهاد كشاورزي ۸۰-۱۳۷۰۱۱۴

  جدول شماره ۲-۵- فعالي امور زير بنايي نوع و يزان آن توسط جهاد كشاورزي در شهرستان رضوانشهر ۱۳۸۲-۱۳۷۰)۱۱۶

  جدول شماره ۳-۵- عملكرد جهاد كشاورزي در خصوص آموزش و ميزان اشتغال و توليد صنايع دستي در سطح شهرستان رضوانشهر ۱۳۸۲- ۱۳۷۰ ۱۱۷

  جدول شماره ۴-۵- درصد بندي جواب سوالات ارايه شده در خصوص نقش و عملكرد ديريت جهاد كشاورزي شهرستان رضوانشهر در دهستان مركزي

  جدول شماره ۵-۵- تعداد انواع ماشين هاي و ادوات كشاورزي وجود دهستانهاي شهرستان رضوانشهر ۱۳۵۵ ۱۲۱

  جدول شماره ۶-۵- : تعداد دام باركش ، سواري شخم زن ، گاوي خارجي و دروگ ۱۳۵۵ ۱۲۱

  جدول شماره ۷-۵- توزيع تكنولوژي زراعي در سطح در زير كشت روستاهاي دهستان مركزي سال ۱۳۸۰-۱۳۷۰ ۱۲۴

  جدول شماره ۸-۵- : ارايه خدات تكنولوژي  بيوشيمايي به كشاورزان شهرستان رضوانشهر

   سال ۸۰-۱۳۷۰ ۱۲۶

  جدول شماره ۹-۵- : ويژگي راههاي روستايي و شهري شهرستان رضوانشهر ۸۰-۱۳۶۵ .۱۳۷

  جدول شماره ۱۰-۵- ويژگي راههاي روستايي دهستان مركزي سال ۶۵-۱۳۸۰ ۱۳۸

  جدول شماره۱۱-۵ : مقايسه ارزشي غذايي گوشت شتر مرغ با حيوانات ديگر به ازاي هر صد گرم گوشت طبخ شده ۱۶۴

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۱۹۵ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : بازتاب فضايی تحولات اقتصادی روستاهاي شهرستان رضوانشهر
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 195
  • قیمت : 4500 تومان
  • حجم فایل : 540 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *