خانه / پایان نامه / علوم انسانی / رشته حقوق / اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 190
  • قیمت : 4900 تومان
  • کد فایل : 44036

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  موضوع: اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

  دانشگاه آزاد اسلامی تابستان ۱۳۹۱

  پایان نامه گرایش: حقوق خصوصی

  چکیده:  در سالهای اخیر مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است.

  پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت  اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف  و سوابق پژوهش پرداخته  شده است. در  فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ،  به بیان ارکان  شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود  اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.  نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

  کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

  Abstract:

  In recent years, the powers and scope of the public joint stock companies and cooperatives is very important.

  The purpose of this research is to study the power of public joint stock companies and cooperatives. This study is a descriptive and analytical research. Data capturing has been the jack.

  A researcher studying law books, articles and dissertations, and websites are trying to collect information. This thesis is written in four seasons. In the early part of the thesis, introduction, problem statement, research questions, hypotheses and methodology and discusses the research background and objectives. Definitions presented in the first chapter of corporations and Tany and definitions relating to the General Assembly, corporations and unions has been the organs of speech. In the second chapter to the issue of jurisdiction in public corporations and unions have been. The companies from the perspective of public authority and comparative study have been compared. Finally, in the third quarter subject to the restrictions in any joint stock companies and cooperative societies and independence has been discussed. At the end of the fourth chapter concludes the thesis and conclusions are discussed.

  key words: Company, Corporation, General Assembly, the General Assembly authorized

   مقدمه:

  شركتهاي تعاوني دركشورهاتقريبايك پديداي وارداتي محسوب مي شودچون اين شركت ها قبل ازاينكه ازتجارب ونيازهاي عملي وفعاليتهاي تعاوني ناشي شود بدون توجه به مسائل عرفي وياتعاوني هاي سنتي ازتجارب تعاونيهاي اروپايي نشات گرفته اند واصل تعاون كه مشابه يك شيوه اقتصادي واجتماعي است بر مبناي نظريه خاصي بنا نشده است بلكه مباني آن مجموعه مفاهيمي چون همياري وعدم استثمار،توزيع عادلانه ثروت ودرآمد ، وكمك متقابل وغيره مي باشد.

  درقانون تجارب مصوب ۱۳۰۳ شركتهاي تعاوني توليدومصرف براساس دواصل تعريف شده بود ( ۱ـ فروش اجناس لازم براي زندگاني  ۲ـ مازادبرگشتي ) ولي بعلت عدم توجه اين شركتها رونق چنداني نداشتند ودريك حالت سكون يا راكد مانده بودند ولي مردم هم استقبال چنداني از آن نمي كردند ولي بعدازانقلاب اسلامي شركتهاي تعاوني اهميت زيادي پيداكرده و بعداز بخش دولتي گسترش زيادي يافتند واين گستردگي تعاوني باعث شده بودتا بعضي ازاصول حاكم درسطح خوبي رعايت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه ۱۳۴۷ اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

  فهرست مطالب

  ۱- مقدمه۱

  ۲- بیان مساله۲

  ۳-  سوال  اصلی تحقیق.. ۵

  ۴- سوالات فرعی ۵

  ۵- فرضیه اصلی تحقیق.. ۵

  ۷- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. ۶

  ۸- اهداف تحقیق.. ۱۱

  ۹-  اهداف فرعی : ۱۱

  ۱۰- روش تحقیق .. ۱۱

  ۱۱- ابزار گرداوری اطلاعات: ۱۱

  ۱۲- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) ۱۱

  فصل نخست : کلیات… ۱۳

  بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی ۱۴

  گفتار اول :تعریف مجمع عمومی.. ۱۴

  ۱- جمع عمومی موسس ۱۴

  ۲- جمع عمومی عادی.. ۱۵

  وظایف مجمع عمومی عادی .. ۱۶

  ۳-  مجمع عمومی فوق العاده ۱۶

  وظایف مجمع عمومی فوق العاده ۱۶

  ۴- نقاط اشترک مجمع عمومی .. ۱۷

  نقاط افتراق مجامع عمومی ۱۷

  گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی .. ۱۹

  گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام ۲۰

  مراحل تشکیل شرکت سهامی عام . ۲۱

  گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی۲۲

  گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت … ۲۳

  انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت… ۲۳

  ۱- شرکت تعاونی عام . ۲۳

  ۲- شرکت تعاونی خاص …. ۲۳

  انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش… ۲۳

  شرکت تعاونی فرا استانی ۲۴

  بخش دوم: شرکتهای سهامی ۲۵

  مبحث اول- اركان شركتهاي سهامي ۲۵

  گفتار نخست- ركن سیاست گذاری.. ۲۶

  گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی۲۹

  گفتار سوم- ركن اداره كننده.۳۰

  گفتار چهارم- ركن كنترل كننده ۳۱

  مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی۳۲

  گفتار نخست- تعريف مجمع عمومي مؤسس۳۲

  گفتار دوم- تعريف مجمع عمومي عادي۳۴

  گفتار سوم- تعريف مجمع عمومي فوق‌العاده ۳۷

  آلن بيرو ۴۱

  ارگان تصميم گيرنده ۴۳

  الف – مجمع عمومي عادي ۴۳

  ب – مجمع عمومي فوق العاده ۴۳

  فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی .. ۴۴

  بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس… ۴۵

  گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت ۴۸

  گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه . ۵۱

  گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره ۵۳

  گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت ۵۵

  ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی .. ۵۸

  مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی.. ۵۹

  گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار. ۵۹

  بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی۶۲

  گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه ۶۵

  گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران. ۶۷

  گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران ۷۲

  گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان۷۹

  گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت… ۸۲

  گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل۸۷

  گفتار هفتم- تصويب پرداخت حق حضور در جلسات هيأت مديره به مديران غير موظف و حق الزحمه مديران  ۹۱

  گفتار هشتم- تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان ۹۳

  گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدير يا مديران تصفيه و  تعيين جانشين براي آنها ۹۴

  گفتار دهم- ديگر وظايف مجمع عمومي عادي ۹۷

  بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومي فوق العاده ۹۹

  گفتار نخست- تغيير و اصلاح اساسنامه شركت… ۱۰۱

  گفتار دوم- تغيير سرمايه شركت ۱۰۳

  مبحث نخست-افزايش سرمايه. ۱۰۵

  مبحث دوم- كاهش سرمايه. ۱۰۸

  گفتار سوم- انحلال پيش از موعد شركت۱۱۱

  ب – انحلال و تصفیه. ۱۱۴

  گفتار چهارم- تبديل سهام با نام به سهام بي نام و بالعكس۱۱۴

  گفتار پنجم- تصميم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغيير در امتيازات آنها ۱۱۷

  گفتار ششم- تصويب صدور و انتشار اوراق مشاركت (اوراق قرضه)۱۲۱

  گفتار هفتم- تمديد مدت شركت… ۱۲۴

  گفتار هشتم- تغيير نوع و ادغام شرکت… ۱۲۵

  گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه. ۱۳۰

  گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید. ۱۳۱

  گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده۱۳۴

  فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی ۱۳۵

  بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات … ۱۳۶

  گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت۱۳۷

  گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام۱۴۰

  گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت     ۱۴۲

  گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند . ۱۴۳

  بخش دوم- استقلال مجامع . ۱۴۵

  ١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها ۱۴۸

  ٢- استقلال از جنبه مقررات… ۱۴۸

  فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی ۱۵۰

  نتیجه گیری.. ۱۵۱

  ایرادات وارد بر لایحه ۱۳۸۴ در قسمت صلاحیت های مجامع۱۵۱

  تفاوت دو لایحه ۱۳۴۷ و ۱۳۸۴ در قسمت صلاحیت های مجامع. ۱۵۳

  ۱- عضویت ۱۵۹

  الف ) عضويت در شرکت هاي سهامي.. ۱۵۹

  ب) عضويت در شرکت هاي تعاوني.. ۱۵۹

  ۲- ثبت شرکت۱۶۲

  الف ) ثبت شرکت سهامي ۱۶۲

  ب) ثبت شرکت تعاوني۱۶۴

  ۳- تصويب و تغيير  اساسنامه درشرکت هاي سهامي و تعاونی .. ۱۶۵

  ۴- سرمايه در شرکت هاي سهامي  و تعاونی ۱۶۷

  حصه اعضا در تامين سرمايه ۱۷۱

  الف) تخصيص سهام در شرکت هاي سهامي.. ۱۷۱

  ب) تخصيص سهام در شرکت هاي تعاوني ۱۷۲

  ۵- نوع سهام در شرکت هاي سهامي و تعاونی ۱۷۳

  الف) نوع سهام در شرکت هاي سهامي۱۷۳

  ب) نوع سهام شرکت تعاوني۱۷۴

  ۶- عملکرد و سود وزيان در  شرکتهاي سهامي و تعاونی ۱۷۴

  منابع. ۱۷۸

  فهرست منابع. ۱۷۹

  فهرست منابع

  کتب

  ۱- اسکینی ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج۲، چاپ ۱۳۸۷

  ۲-ايماني عباس ، مجموعه قوانين و مقررات مربوط به تعاوني ها، انتشارات نامه هستي،

  ۳- بازگیر یدالله، موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور

  ۴- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چ دوم، ۱۳۸۶

  ۵- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سمت، چ چهارم ۱۳۸۹

  ۶- تفرشی محمد عیسی، «مبانی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری»، ج۱، انتشارات تربیت مدرس، چ اول، تهران ۱۳۷۸

  ۷- تهرانی ستوده، حقوق تجارت، ج۱، نشر دادگستر ۱۳۴۷

  ۸- حسنی حسن، حقوق تجارت، چاپ سوم، پاییز ۱۳۸۳

  ۹- حسنی حسن، حقوق تعاون، ج ۱، شرکتهای تعاونی، نشر میزان، ۱۳۷۴

  ۱۰- خزایی حسین، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج۲، نشر قانون، مرداد ۱۳۸۵

  ۱۱- خلعتبری امیرارسلان خان، حقوق تجارت، چاپ مطبعه اطلاعات، ۱۳۱۲

  ۱۲- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج۱

  ۱۳- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج۲

  ۱۴- دانشجو علی، مجامع عمومی شرکتهای سهامی، چاپ اول، چاپ آریابان، ۱۳۷۸

  ۱۵- دمرچیلی محمد، حاتمی علی، قرائی محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میثاق عدالت، چ پنجم ۱۳۸۴

  ۱۶- رسایی نیا ناصر،حقوق تجارت، آوای نور، چ دوم ۱۳۸۶

  ۱۷- سجادی نژاد حسن، اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی، ج۱، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ۱۳۷۱

  ۱۸- شیروانی ،علیرضا،اقتصاد و تعاون،انتشارات سازمان مرکزی تعاون با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی فروردین۱۳۶۸

  ۱۹- شکیبا ،محمد،مدیریت تعاونی ها، انتشارات میر ،۱۳۸۳  

  ۲۰- عبادی محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ بیست و پنجم، تهران کتابخانه گنج و دانش، ۱۳۸۵

  ۲۱- عرفانی محمود، حقوق تجارت،ج۲،شرکتهای تجاری، نشر میزان، چ دوم، زمستان ۱۳۸۴

  ۲۲- فروحی حمید، حقوق تجارت، ج۱، شرکتهای سرمایه ای، شخصی، مختلط، چاپ اول، انتشارات روزبهان، چاپ دیبا، ۱۳۷۲

  ۲۳ فروحی حمید و دهگاهی حسن،حقوق در قلمرو شرکت های تعاونی ،چاپ اول ، انتشارات نقش جهان،تهران  ۱۳۶۸

  ۲۴- کاتبی حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ پنجم، گنج و دانش، پاییز ۱۳۶۸

  ۲۵- کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج ۲

  ۲۶- کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ۱۳۶۹

  ۲۷- کیایی کریم، حقوق بازرگانی، ج ۱، تهران ۱۳۵۰

  ۲۸- مهرپور حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج۱، نشر دادگستر، چ اول، ۱۳۸۷

  ۲۹- مهرپور حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان(تفسیری و شرعی)، ج۲

  ۳۰- مقدسیان جواد، سیری در قانون تجارت ایران، نشر تهران گسترش علوم پایه ۱۳۸۰

  ۳۱- نبوی عزیز، اصول حسابداری، ج ۱، سازمان چاپ احمدی، کتابخانه فروردین، چ۳۹، ۱۳۷۹

  مقالات

  ۱- آریایی تیمور، احمدی علی، «آشنایی با مقررات حاکم بر شرکتها»، نشریه حسابرسی، ش ۵، بهار ۱۳۷۵

  ۲- ابراهیمی علی، بازنگری قانون تجارت، در گفتگو با معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی، روزنامه همشهری ۶/۴/۸۴، ص۷

  ۳- بیگی حبیب آبادی احمد، مجله پژوهش های حقوقی، ش۱۴، نقد و بررسی ادغام شرکتهای تجاری در لایحه قانون تجارت، نیمسال دوم ۱۳۸۷

  ۴- پاسبان محمدرضا، «اهلیت شرکتهای تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش۵۱، ۱۳۸۹

  ۵- پاسبان محمدرضا، «بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان»، ص ۹۴، مجله پژوهش حقوق وسیاست، ش۱۵-۱۶، ۱۳۸۴

  ۶- پاسبان محمدرضا، مقاله: معرفی بخش شرکتهای تجاری، معرفی لایحه تجارت و نوآوری های آن، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، ۱۳۸۵

  ۷- خاموشی سید علینقی، «تحولات اقتصاد جهانی و الزامات اصلاح قانون تجارت، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۵

  ۸- دژپسند فرهاد، «روش شناسی و فرآیند تدوین لایحه تجارت»، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۵

  ۹- عرفانی محمود، «نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت»، دانشگاه تهران، ش ۲۴، آذر ۱۳۶۸

  ۱۰- مشیر فاطمی شیرین، سایت آفتاب، حسابداری، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، روزنامه سرمایه ۹ تیر ۱۳۸۶

  ۱۱- موسوی بجنوردی، «نظر خواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول»، نشریه رهنمون، ش ۶، پاییز ۱۳۷۲

  پایان نامه ها:

  ۱- اعظمی غلامعلی، «سهم در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۵۳

  ۲-امامی بهرام، «مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تابستان ۱۳۸۵

  ۳- خجیرانگاسی اسماعیل، «بررسی تعدیلات سنواتی در شرکتهای موفق و ناموفق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، زمستان ۱۳۸۱

  ۴- کاشانی جواد، «مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۷۱

  ۵- همتیان فرهاد، «نقش بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، بهمن ۱۳۸۴

  ۶- همدمی خطبه سرا ابوالفضل، «مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵

  ۷- ملکوتی ، مسعود ، حقوق تعاونی ها در حقوق ایران و مصر ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۸

  جزوات کلاسی

  ۱- فخاری امیرحسین، جزوه حقوق تجارت ۲، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵

  قوانین

  ۱- آیین نامه اجرای تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۴۹

  ۲- آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب ۱۳۷۴

  ۳- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۵

  -قانون اساسی

  ۵- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲

  ۶- قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

  ۷- قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴

  ۸- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶

  ۹- لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

  ۱۰- لایحه قانون تجارت سال ۱۳۸۴

  ۱۱- قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي اجرايي اصل ۴۴قانون اساسي، دفتر تحقيقات وپژوهش وزارت تعاون۱۳۸۷

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد  ۱۹۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 190
  • قیمت : 4900 تومان
  • حجم فایل : 240 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *