احداث آزمایشگاه سازه

 • خرید و دانلود با لینک مستقیم
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 90
  • قیمت : 4500 تومان
  • کد فایل : 18006

  پایان نامه رشته مهندسی معماری

  شرح مختصر :  مقدمه امروزه مطالعه و تحقيق روي رفتار سازه ها به منظور دسترسي به حداكثر ايمني، همزمان با معيارهاي در سراسر جهان رشد فزاينده اي يافته است. به طوريكه آزمايش روي تك تك اجزاء و يا تركيبي از چند جزء يك سازه، در مقياسهاي بزرگ و واقعي، يك از مهمترين و اساسي ترين نكات مورد توجه پژوهشگران صنعت ساختمان است.

  وسايل آزمايشگاهي موجود در كشور ما را ملزم مي سازد كه روي نمونه هاي با ابعاد كوچك و يا نمونه هايي با مقياس كوچك آزمايشهايي صورت گيرد كه اين كار حداكثر مي تواند گوياي رفتار تك تك عناصر تشكيل دهندة سازه بدون در نظر گرفتن عملكرد واقعي آنها در سازة اصلي و در كنار ديگر عناصر ساختمان باشد و بررسي نحوة تاثير بعضي از عوامل موثر بر موضوع مورد مطالعه محدود گردد.

  عملكرد نمونه مورد آزمايش به نكاتي كه اهم آنها به قرار زير است، بستگي دارد:

  • ü هندسه سازة
  • ü اندازة سازه
  • ü استفادة همزمان از مصالح گوناگون در كنار يكديگر
  • ü تاثير نوع اتصال و پيوستگي اجزاء و مصالح به يكديگر

  لذا در هنگام آزمايش بياد موارد فوق كاملاً مدنظر گرفته شود، تا نتايج حاصل، واقعي و با درصد بالايي قابل اعتماد باشند. به عنوان مثال، ‌براي بررسي رفتار يك پل بايستي تنشها و تغيير شكلهاي ناشي از نيروهاي شامل وزن پل، تردد وسايل نقليه، ارتعاشات، باد، تغييرات درجحه حرارت و … در نظر گرفته شوند.

  شايان ذكر است، كه تمامي اينها با آزمايشهاي سادة كششي و فشاري، روي يك قسمت كوچك از نمونة مصالح به كار فته در يك عضو از سازة پل بدست نمي آيد.

  همين طور استفاده از فرمولهاي محاسباتي و تعميم آنها به نكات تازه و ناشناخته، ما را ملزم مي سازد كه اعضاي واقعي سازه و يا در مواقعي حتي،‌خود سازه را تحت اثر بارهاي بهره برداري مورد آزمايش قرار دهيم، تا بتوان براساس نتايج آزمايش به آگاهيهاي معتبري دست يابيم.

  داشتن اطلاعات دقيق و معتبر بخصو براي توليد انبوه حايز اهمت فراوان است. با توجه به مشكلات گوناگون در جوامع بشري، كه صنعت ساختمان به سوي توليد انبوه روي آورده است، طرح يك عضو سازه اي با ظرفيت باربري بيش از حد لازم، علاوه بر اتلاف مصالح با ارزش ساختماني، زيانهاي اقتصادي فراواني به دنبال خواهد داشت.

  از سوي ديگر، تكيه بر آزمايشهاي كلاسيك سازه اي، عدم آگاه دقيق از كاركرد هماهنگ اجزاي يك سازه و به فرمولهاي به دست آمده و نتايج تجربيات گذشته بسنده‌كردن، راه را براي پژوهشهاي آتي و پيشرفت، مسدود خواهد كرد.

  با وجود اينكه روشهاي عددي مثل روش المانهاي محدود، ابزار خوبي جهت مطالعه رفتار سازه هاي ساختماني هستند و بسياري از پيش بيني هاي طراحي، نظريات و توصيه‌ها بر پاية نتايج آنها استوار است. با وجود اين، استفاده از همين روشها هم، فرضياتي ساده كنده كه گاهي دور از واقعيت اند را شامل مي شود.

  باتوجه به موارد مذكور، به گوشه اي از اهميت كاربرد استفاده از آزمايشگاه سازه پي مي بريم. به طوري كه حتي، بسياري از كشورهاي جهان سوم مانند اندونزي، يمن، عربستان، الجزاير، تونس و سنگاپور نيز اقدام به راه اندازي چنين آزمايشگاه هايي در كشورهاي خود كرده اند.

  ايران در ميان كشورهاي در حال توسعه، نخستين كشوري بود، كه پژوهشگران آن به مطالغه و پژوهش در زمينه هاي علمي، روي آوردند. ولي به علت كمبود امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي، پژوهشهاي در دست مطالعه، روند مطلوب را نداشته و در بسياري از موارد به حال تعليق درآمده اند. امروزه، براي تحقيق در زمينه هاي سازه ها، از دو روش بنيادي به شرح زير كه در آزمايشگاههاي انجام مي پذيرد، استفاده مي شود:

  اول : آزمايش اعضاي سازه با اندازة واقعي در ماشين هاي آزمايشي (يونيورسال تست) با ظرفيت زياد و ابعاد بزرگ.

  دوم: آزمايش سازه با اندازه واقعي آن با استفاده از يك سيستم معادل، شامل كف قوي[۱] ، قابهاي بارگذاري[۲] و تجهيزات تكيه گاهي[۳].

  در پايان، ذكر اين نكته را لازم مي داند كه وقتي درباره اهميت آزمايش در مقياسهاي بزرگ سخن به ميان مي آيد معنايش اين نيست، كه همواره به چنين آزمايشهايي (با صرف وقت و هزينه زياد) نياز داريم، بلكه اين گونه آزمايشگاه را وقتي تأئيد نهايي مورد نياز باشد، يا اينكه بخواهيم تئوريهاي موجود را اصلاح كرده و شناخت دقيقتري از رفتار سازه به دست آوريم، انجام مي دهيم.

  هدف

  به منظور آزمايش بر اجزاي ساختماني در اندازه هاي حقيقي و بزرگ و بررسي رفتار آنها، احداث آزمايشگاه سازه در مراكز علمي و دانشگاهي كشور، امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

  از جمله مهمترين عناصر تشكيل دهنده يك آزمايشگاه سازه، كف قوي و قابهاي استوار شده بروي آن است. هدف از پروژه مورد بحث در اين گزرش طرح يك كف قوي و سازه هاي مربوط به آن و همچنين تحقيق بر روي مصالح جهت ساختن اين گونه كف قوي است كه ايجاد يك آزمايشگاه سازه مجهز را توصيه مي نمايد.

  [۱] . Strong floor

  [۲] . Loading frame or super structure

  [۳] . Bending support

  فهرست مطالب

  مقدمه ۱

  هدف ۶

  ۱-۱- مقدمه ۹

  ۱-۲- خلاصه اي از پيشرفتهاي جهاني در اين زمينه ۱۱

  ۱-۳- معرفي كفهاي قوي ۱۴

  ۱-۴- معيارهاي طراحي كفهاي قوي ۱۶

  ۱-۴-۱- مصالح ساخت كفهاي قوي ۱۶

  ۱-۴-۲- ابعاد كف قوي ۱۷

  ۱-۴-۳- شكل سازه اي كفهاي قوي ۱۹

  ۱-۴-۳-۱- كفهاي قوي با سيستم يك بعدي (خطي) ۱۹

  جدول (۱-۱) براي هر كدام مقاطع مقادير مجاز لنگرهاي خمشي را طبق استاندارد ۵۱۲۳۱ DIN ارائه مي‌دهد. ۲۰

  جدول ۱-۱- شكلهاي ساختماني كف هاي قوي مطابق DIN 51231 20

  ۱-۴-۳-۲- كفهاي قوي با سيستم دوبعدي ۲۱

  ۱-۴-۳-۳- كفهاي قوي با سيستم سه بعدي ۲۲

  شكل (۱-۲) نمايي از يك كف با سيستم جعبه اي (صندوقه اي) ۲۳

  ۱-۴-۴- سيستم مهاربندي بروي كف قوي ۲۳

  ۱-۴-۴-۱- صفحه هاي مهار ۲۳

  شكل (۱-۳) در قسمت بالاي شكل كف قوي مجهز به سيستم مهار با ريل و در قسمت پايين شكل، كف قوي مجهز به سيستم صفحه هاي مهار نشان داده شده است. ۲۴

  ۱-۴-۴-۲- ريل هاي مهار ۲۴

  شكل (۱-۴) نصب ريل هاي مهار روي كف قوي ۲۵

  الف) ريل هاي هالفن ۲۶

  ب) ريل هاي مهار با ظرفيت بارگذاري زياد ۲۶

  ۱-۴-۴-۳- بولت هاي مهار ۲۷

  شكل (۱-۷) اتصال لوله هاي مهار به يكديگر پس از مونتاژ و كنترل خطاها ۲۸

  شكل (۱-۸) جزئيات بولت هاي مهار ۲۹

  شكل (۱-۹) نمونه اي از لوله هاي غلاف بولت ۳۱

  ۱-۴-۴-۴- بولت هاي مهار پيش تنيده ۳۱

  شكل ۱-۱۱- قسمت وارد كننده نيروي هيدروليكي در بولت هاي پيش تنيده ۳۲

  شكل ۱-۱۲- جزئيات يك غلاف بولت مهار پيش تنيده (ابعاد برحسب mm) 33

  شكل ۱-۱۳- جزئيات مهار با بولت مهار پيش تنيده ۳۴

  ۱-۵- مقايسه چند نوع از كفهاي قوي و سيستم هاي مهاربندي آنها ۳۴

  ۱-۵-۱- كف هاي قوي فولادي ۳۴

  شكل ۱-۱۴- كف قوي فولادي با سيستم مهار بولتي ۳۵

  شكل ۱-۱۵- مقطع يك كف فولادي ۳۶

  ۱-۵-۲- كفهاي قوي بتني ۳۸

  ۱-۵-۲-۱- كف قوي بتني نوع اول ۳۸

  ۱-۵-۲-۲- كفهاي قوي بتني نوع دوم ۴۰

  شكل ۱-۱۶- مقطع يك كف بتني كه بر روي زمين قرار مي گيرد. ۴۱

  ۱-۵-۲-۳- كفهاي قوي بتني نوع سوم ۴۱

  شكل ۱-۱۷- تصاويري از اجراي يك كف بتني جعبه اي ۴۳

  شكل ۱-۱۸- مقطع يك كف قوي جعبه اي بتني پيش تنيده ۴۴

  ۱-۶- قابهاي بارگذاري براي كفهاي قوي بتني ۴۴

  شكل ۱-۱۹- دستگاه يونيورسال تست مدل ۲۰۰۰ CSV 45

  شكل ۱-۲۰- يك نمونه از قابهاي بارگذاري ۴۵

  ۱-۶-۱- قابهاي پرتال ۴۶

  ۱-۶-۱-۱- مدل LFDB1 46

  شكل ۱-۲۱- سه نما از قاب پرتال مدل LFDB1 47

  شكل ۱-۲۲- قسمت پيش تنيدگي هيدروليكي بولت هاي مهار ۴۸

  مشخصات فني قاب پرتال مدل LFDB1 48

  ۱-۶-۱-۲- قاب مدل LFDB2 49

  مشخصات فني قاب پرتال مدل LFDB2 50

  شكل ۱-۲۳- سه نما از قاب پرتال مدل LFDB2 51

  ۱-۶-۲- قابهاي پرتال دوبله ۵۱

  ۱-۶-۲-۱- قاب پرتال مدل ۲*۱ LFDB 51

  شكل ۱-۲۴- قاب پرتال دوبله مدل ۲*۱ LFDB 52

  ۱-۶-۲-۲- قاب پرتال دوبله مدل ۲*۲ LFDB 52

  شكل ۱-۲۵- قاب پرتال دوبله مدل ۲*۲ LFDB 53

  شكل ۱-۲۶- حالتهاي مختلف قرارگيري قابهاي بارگذاري روي كف قوي ۵۳

  ۱-۷- تكيه گاههاي خمشي ۵۳

  ۱-۷-۱- مدل BSDA 54

  شكل ۱-۲۷- تكيه گاه خمشي مدل BSDA مورد استفاده روي كفهاي قوي فولادي ۵۴

  ۱-۷-۲- تكيه گاههاي خمشي مدل BSDB 54

  شكل ۱-۲۸- تكيه گاه خمشي مدل BSDB مورد استفاده روي كفهاي قوي بتني ۵۵

  ۱-۸- ديوارهاي قوي ۵۵

  شكل ۱-۲۹- ديوار قوي فولادي ۵۶

  شكل ۱-۳۰- كف قوي و ديوار قوي بتني ۵۶

  ۱-۹- جكهاي بارگذاري ۵۶

  ۱-۹-۱- نوع DZN 58

  شكل ۱-۳۱- جك نوع DZN 59

  ۱-۹-۲- نوع UPZ 59

  شكل ۱-۳۲- جك نوع UPZ 59

  ۱-۹-۳- نوع DAS 59

  شكل ۱-۳۳- جك نوع DAS 60

  ۱-۹-۴- نوع THE 60

  شكل ۱-۳۴- جك نوع TEH 61

  ۱-۱۰- ابعاد كف قوي و قابهاي بارگذاري انتخاب شده ۶۱

  ۱-۱۰-۱- ابعاد كف قوي ۶۱

  جدول ۱-۲- ابعاد چند نوع كف قوي ساخته شده در مراكز علمي و تحقيقاتي جهان ۶۱

  ۱-۱۰-۲- اندازه هاي مختلف قابهاي بارگذاري ۶۳

  جدول ۱-۳- تركيب اندازه هاي مختلف تير و ستون ۶۵

  ۱-۱۱- مثالي از مشخصات ساختمان يك آزمايشگاه ۶۶

  شكل ۱-۳۵- نماي ساختمان آزمايشگاه (در مقياس بزرگ) انستيتو تحقيقات ساختمان، وزارت ساختمان ژاپن ۶۸

  شكل ۱-۳۶ ۶۹

  شكل ۱-۳۷- پلان آزمايشگاه ۶۹

  شكل ۱-۳۸- ظرفيت هاي باربري كف و ديوار قوي ۷۰

  شكل ۱-۳۹- ابعاد كف و ديوار قوي آزمايشگاه ۷۱

  ۱-۱۱-۱- سيستم بارگذاري ۷۱

  شكل ۱-۴۰- جكهاي نوع JB (براي بارگذاريهاي استاتيكي) ۷۲

  شكل ۱-۴۱- جكهاي نوع JA (براي بارگذاري‌هاي ديناميكي) ۷۳

  جدول ۱-۴- ظرفيت باربري جكها ۷۳

  شكل ۱-۴۲- شماي كلي از آزمايش انجام شده بروي يك ساختمان هفت طبقه با مقياس واقعي و سيستمهاي مختلف بارگذاري، اندازه گيري و كنترل ۷۴

  شكل ۱-۴۳- فلوچارت سيستم كامپيوتري آزمايشگاه ۷۴

  ۱-۱۱-۲- آزمايشهاي در مقياس بزرگ ۷۴

  جدول ۱-۵- فهرست آزمايشگاه انجام گرفته بروي سازه هاي با مقياس بزرگ ۷۷

  مقدمه ۷۸

  ؟؟؟؟؟ روي قابها ۷۹

  شكل ۲-۱- نمونه اي از آزمايشهاي بروي ستون به كمك قابهاي بارگذاري ۸۲

  شكل ۲-۲- آزمايش به كمك قابهاي بارگذاري روي يك تير بتن مسلح ۸۲

  شكل ۲-۳- آزمايش روي يك گره اتصال با پروفيل فولادي ۸۲

  شكل ۲-۴- آزمايش بروي يك تير بتن آرمه به كمك قابهاي بارگذاري ۸۲

  شكل ۲-۵- آزمايش تحت بارگذاريهاي استاتيكي و ديناميكي (خستگي) ۸۲

  شكل ۲-۶- آزمايش توسط چندقاب يك دهانه بروي يك دال پيش تنيده ۸۳

  شكل ۲-۷- آزمايش بروي يك دال پيش ساخته بتني توسط قاب يك دهانه ۸۳

  شكل ۲-۸- در سمت راست،‌آزمايش تعيين مقاومت ضربه اي اتصال يك قطعه به دال بتن مسلح و در سمت چپ، آزمايش مقاومت كششي عناصر مهاري ديده مي شود. ۸۳

  شكل ۲-۹- آزمايش بازشدگي تركها در دال خمشي بتن مسلح تحت اثر بارهاي ديناميكي و تعيين رفتار عناصر اتصال دهندة ترك ۸۳

  شكل ۲-۱۰ ۸۴

  —————————————————–

  این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد ۹۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید  که بهتر است از آفیس ورد ۲۰۱۰ استفاده کنید.

  اطلاعات فایل
  • موضوع : احداث آزمایشگاه سازه
  • فرمت فایل : ورد
  • تعداد صفحه : 90
  • قیمت : 4500 تومان
  • حجم فایل : 60 کیلوبایت

  درباره ی MrDoc.ir

  فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *