خانه / پایان نامه / فنی و مهندسی / رشته مهندسی برق و الکترونیک / اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو ۹۰۰۰

اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو ۹۰۰۰

  • خرید و دانلود با لینک مستقیم
    • فرمت فایل : ورد doc
    • تعداد صفحه : 170 صفحه
    • قیمت : 5000 تومان
    • کد فایل : 13012

    پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو ۹۰۰۰ بر عملكرد شركت توزيع نيروی برق جنوب غرب تهران

    شرح مختصر :  تاريخ تمدن بشر، نشان مي دهد كه دوره هاي مختلف به اقتضاي مجموعه اي پيوسته از شرايط آغاز مي شود و عوامل مختلف تشكيل دهنده اين شرايط نيز به نوبه خود براساس اصل غيرقابل تغيير «هميشگي بودن تغيير» تغيير مي كنند تا جايي كه ارتباط بين اين عوامل، شرايط جديدي را به وجود آورد و شرايط جديد، دورة نويني را آغاز نكند.

    در بررسي تاريخ طبيعي، متوجه مي شويم كه اصل انتخاب اصلح، دوران مختلف طبيعي را هدايت كرده و به دوران بعدي رسانده است (مديريت، شماره ۶، ص ۹) در تاريخ تمدن، اصلي كه تكامل بر مبناي آن صورت گرفته است، «كيفيت» است. بنابراين انگيزه هر اختراع، اكتشاف و پيشرفتي، «كيفيت» است.

    نياز به كيفيت به اعماق تاريخ برمي گردد و پرداختن به كيفيت، بحث جديدي نيست. بحث جديد، ابزار تحقق كيفيت و سياست هاي مديريت كيفيت مي باشد و با سياستگذاري و مديريت مناسب، مي توان بر تغييرات ناشي از تكنولوژي، اقتصاد و نيروهاي اجتماعي غلبه كرد.

    در مديريت امروز، بايد امكان برگشت محصول توسط مشتري، نارضايتي مشتري، دوباره كاري و مسائلي از اين قبيل، از بين برود.

    امروزه در صحنه بين المللي،‌ ديگر كيفيت، سياستگذاري مديران براي حفظ موقعيت رقابتي نيست، بلكه يك اصل براي زنده ماندن و بقاست.

    رمز موفقيت در مسير بهبود كيفيت، اعتقاد مديران ارشد به اين مسير بي انتها و تهيه سياستها و برنامه هاي مشخص و معين كوتاه مدت و بلند مدت است.

    فهرست مطالب

    عنوان    صفحه

    فصل اول

    مقدمه ………………………………… ۲

    ۱-۱- بيان مساله ……………………….. ۴

    ۱-۲- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق ………….. ۶

    ۱-۳- اهداف تحقيق ………………………. ۷

    ۱-۴- فرضيه هاي تحقيق …………………… ۹

    ۱-۵- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق ……….. ۹

    ۱-۶- روش تحقيق ………………………… ۱۲

    ۱-۷- ابزارها و روش گردآوري اطلاعات ……….. ۱۲

    ۱-۸- جامعه آماري ………………………. ۱۳

    ۱-۹- نمونه آماري ………………………. ۱۳

    ۱-۱۰- قلمرو موضوعي …………………….. ۱۳

    ۱-۱۱- قلمرو مكاني ……………………… ۱۳

    ۱-۱۲- قلمرو زماني ……………………… ۱۴

    ۱-۱۳- تعريف واژگان و مفاهيم …………….. ۱۴

    فهرست منابع فصل اول ……………………. ۱۵

    فصل دوم

    مقدمه ………………………………… ۱۸

    بخش اول : ايزو ۹۰۰۰…………………….. ۲۰

    ۲-۱- كيفيت ……………………………. ۲۱

    ۲-۱-۱- تعريف كيفيت از نظر استاندارد ايزو …. ۲۱

    ۲-۱-۲- تعريف كيفيت از نظر تعدادي از محققان .. ۲۳

    ۲-۱-۳- عوامل اساسي مؤثر بر كيفيت ………… ۲۳

    ۲-۱-۴- رابطه بين مفاهيم كيفيت …………… ۲۵

    ۲-۱-۵- متفكران كيفيت …………………… ۲۶

    ۲-۱-۵-۱- ادوارد مينگ …………………… ۲۷

    ۲-۱-۵-۲- جوزف جولان ( نظريه بهبود كيفيت) ….. ۲۸

    ۲-۱-۵-۳- آرماندفيگنباوم ( نظريه مسؤوليت همگاني در برابر كيفيت ) ۲۸

    ۲-۱-۵-۴- فيليپ كرازبي ( نگرش ساختار گونه به موقعيت مديريت جامع) ۲۹

    ۲-۲- تاريخچه سري استانداردهاي ايزو ۹۰۰۰…… ۳۰

    ۲-۳- مقايسه ساختار ويرايشهاي ۱۹۹۴ و۲۰۰۰…… ۳۵

    ۲-۴- درك استاندارد بين المللي تضمين كيفيت ايزو ۹۰۰۰ ۳۶

    ۲-۵- تشريح الزامات استاندارد ISO 9001:2000….. 38

    ۲-۵-۱- سيستم مديريت كيفيت ………………. ۳۸

    ۲-۵-۱-۱- نيازمنديهاي عمومي ……………… ۳۸

    ۲-۵-۱-۲- نيازمنديهاي مستندسازي…………… ۳۹

    ۲-۵-۲- مسئووليت مديريت …………………. ۳۹

    ۲-۵-۳- شكل دهي محصول …………………… ۴۰

    ۲-۵-۴- اندازه گيي تحليل و بهبود …………. ۴۱

    ۲-۵-۵- مديريت منابع ……………………. ۴۱

    ۲-۶- روش اجراي ايزو ۹۰۰۰………………… ۴۲

    ۲-۶-۱- تصميم و مديريت ………………….. ۴۳

    ۲-۶-۲- خط مشي كيفيت ……………………. ۴۴

    ۲-۶-۳- انتخاب استاندارد ………………… ۴۴

    ۲-۶-۴- انتخاب محدوده …………………… ۴۴

    ۲-۶-۵- طرحريزي پروژه …………………… ۴۴

    ۲-۶-۶- تجزيه وتحليل شركت ……………….. ۴۵

    ۲-۶-۷- ارزشيابي مقدماتي ………………… ۴۵

    ۲-۶-۸- ايجاد ارتباط و انتخاب مميز ……….. ۴۵

    ۲-۶-۹- تهيه روشهاي اجرايي……………….. ۴۵

    ۲-۶-۱۰- انتخاب و آموزش مميزان داخلي………. ۴۶

    ۲-۶-۱۱- مستندسازي………………………. ۴۶

    ۲-۶-۱۲- استقرار سيستم…………………… ۴۶

    ۲-۶-۱۳- مميزي براي گواهينامه…………….. ۴۷

    ۲-۶-۱۴- بازاريابي ……………………… ۴۷

    ۲-۷- انواع مميزي در سري‌ استانداردهاي ايزو ۹۰۰۰ ۴۷

    ۲-۸- مميزي داخلي كيفيت …………………. ۴۸

    ۲-۸-۱- چهار اصل براي كارآيي ؟؟؟ داخلي كيفيت.. ۴۸

    ۲-۹- نقش آموزش در اجرا و نگهداري ايزو ۹۰۰۰… ۵۰

    ۲-۱۰- متن كامل استاندارد ISO 9001:2000……… 52

    ۲-۱۰-۱- سيستم مديريت كيفيت ……………… ۵۲

    ۲-۱۰-۱-۱- نيازمنديهاي عمومي……………… ۵۲

    ۲-۱۰-۱-۱- نيازمنديهاي مستند سازي ………… ۵۳

    ۲-۱۰-۲- مسئوليت مديريت …………………. ۵۵

    ۲-۱۰-۲-۱- تعهد مديريت ………………….. ۵۵

    ۲-۱۰-۲-۲- تمركز بر روي مشتري ……………. ۵۵

    ۲-۱۰-۲-۳- خط مشي كيفيت …………………. ۵۶

    ۲-۱۰-۲-۴- طرحريزي ……………………… ۵۶

    ۲-۱۰-۲-۵- مسؤوليت ، اختيار و ارتباطات ……. ۵۷

    ۲-۱۰-۲-۶- بازنگري مديريت ……………….. ۵۸

    ۲-۱۰-۳- مديريت منابع …………………… ۵۹

    ۲-۱۰-۳-۱- تأمين منابع ………………….. ۵۹

    ۲-۱۰-۳-۲- منابع انساني …………………. ۵۹

    ۲-۱۰-۳-۳- زيرساختها ……………………. ۶۰

    ۲-۱۰-۳-۴- شكل دهي محصول ………………… ۶۰

    ۲-۱۰-۴- شكل دهي محصول ………………….. ۶۰

    ۲-۱۰-۴-۱- برنامه ريزي شكل دهي محصول ……… ۶۰

    ۲-۱۰-۴-۲- فرايندهاي مرتبط با مشتري ………. ۶۱

    ۲-۱۰-۴-۳- طراحي و توسعه ………………… ۶۳

    ۲-۱۰-۴-۴- خريد ………………………… ۶۵

    ۲-۱۰-۴-۵- تدارك توليد و خدمات …………… ۶۶

    ۲-۱۰-۴-۶- كنترل تجهيزات پايش و اندازه گيري .. ۶۹

    ۲-۱۰-۵- اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود .. ۷۰

    ۲-۱۰-۵-۱- كليات ……………………….. ۷۰

    ۲-۱۰-۵-۲- پايش و اندازه گيري ……………. ۷۰

    ۲-۱۰-۵-۳- كنترل محصول نامنطبق …………… ۷۲

    ۲-۱۰-۵-۴- تجزيه و تحليل داده ها …………. ۷۳

    ۲-۱۰-۵-۵- بهبود ……………………….. ۷۳

    ۲-۱۱- تأثير ايزو ۹۰۰۰ بربهبود فرايندهاي سازمان ۷۵

    ۲-۱۱-۱- مستندسازي فرايندهاي موثر بر كيفيت … ۷۵

    ۲-۱۱-۲- حفظ سوابق و اطلاعات ……………… ۷۵

    ۲-۱۱-۳- بهسازي مستمر …………………… ۷۶

    ۲-۱۲- مشكلات اجرايي دريافت گواهينامه ايزو ۹۰۰۰ ۷۷

    ۲-۱۲-۱- تهيه رويه ها و مستندسازي ………… ۷۷

    ۲-۱۲-۲- عدم پشتيباني مديريت …………….. ۷۷

    ۲-۱۲-۳- عدم رويه ها ……………………. ۷۸

    ۲-۱۲-۴- مقاومت كاركنان …………………. ۷۸

    ۲-۱۲-۵- برداشتهاي متضاد ………………… ۷۸

    ۲-۱۲-۶- آموزش …………………………. ۷۹

    ۲-۱۲-۷- محدوديت و فشار زمان …………….. ۷۹

    ۲-۱۲-۸- فقدان اطلاعات …………………… ۷۹

    ۲-۱۲-۹- سياستهاي قديمي شركت …………….. ۸۰

    ۲-۱۲-۱۰- اجراي اقدامات اصلاحي ……………. ۸۰

    ۲-۱۲-۱۱- كالببراسيون …………………… ۸۰

    ۲-۱۲-۱۲- فرايند تصويب مدارك وهزينه هاي تهيه مدارك   ۸۱

    ۲-۱۳- هدف از استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو ۹۰۰۰ ۸۲

    ۲-۱۴- فوايد و مزاياي استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو ۹۰۰۰  ۸۴

    ۲-۱۴-۱- كاهش منابع و زمان صرف شده ……….. ۸۴

    ۲-۱۴-۲- صرفه جويي اقتصادي در توليد ………. ۸۴

    ۲-۱۴-۳- حداقل نمودن ضرر و زيانهاي آتي ……. ۸۴

    ۲-۱۴-۴- تقليل هزينه هاي خدمات پس از فروش …. ۸۴

    ۲-۱۴-۵- سهم بازار ……………………… ۸۴

    ۲-۱۴-۶- فشار زماني …………………….. ۸۵

    ۲-۱۴-۷- دوروي يك سكه …………………… ۸۵

    ۲-۱۴-۸- افزايش سطح كيفي ………………… ۸۵

    ۲-۱۴-۹- مزيت صادرات ……………………. ۸۵

    ۲-۱۵- معايب سيستم تضمين كيفيت ايزو ۹۰۰۰…… ۸۶

    ۲-۱۵-۱- هزينه هاي اجراي ايزو ۹۰۰۰………… ۸۶

    ۲-۱۵-۲- بروكراسي ………………………. ۸۷

    ۲-۱۵-۳- سلب ابتكار …………………….. ۸۷

    ۲-۱۶- نقش دولتها و استانداردهاي ايزو ۹۰۰۰…. ۸۷

    بخش دوم : عملكرد و ارزيابي عملكرد ……….. ۸۸

    ۲-۱- تعريف عملكرد ……………………… ۸۹

    ۲-۲- سطوح تجزيه و تحليل عملكرد ………….. ۹۰

    ۲-۳- تعاريف ارزشيابي …………………… ۹۰

    ۲-۳-۱- معيارهاي ارزشيابي عملكرد …………. ۹۰

    ۲-۴- سير تكامل مدل امتيازات متوازن ………. ۹۲

    ۲-۵- سنجش متوازن عملكرد شركت ……………. ۹۴

    ۲-۵-۱- چارچوب BSC……………………….. 95

    ۲-۵-۱-۱- جنبه مالي …………………….. ۹۷

    ۲-۵-۱-۲- جنبه مشتري ……………………. ۹۷

    ۲-۵-۱-۳- جنبه فرايندهاي داخلي …………… ۹۸

    ۲-۵-۱-۴- جنبه آموزش و رشد ………………. ۹۹

    ۲-۵-۲- نقش و كاركرد BSC………………….. 99

    ۲-۶- مفاهيم عمده در BSC………………….. 100

    ۲-۶-۱- عملكرد در سطح واحد تجاري …………. ۱۰۰

    ۲-۶-۲- رابطه هاي علت ومعلولي ……………. ۱۰۰

    ۲-۶-۳- اندازه هاي مالي و غير مالي ……….. ۱۰۱

    ۲-۶-۴- اعلام استراتژيهاي بنگاه به كاركنان …. ۱۰۱

    ۲-۷- BSC در ديدگاه نيروي انساني ………….. ۱۰۲

    ۲-۸- تعيين اهداف BSC به عنوان يك تصميم مشترك . ۱۰۲

    ۲-۹- روش شناسي BSC………………………. 104

    ۲-۱۰- كارت امتيازي شاخص عملكرد كليدي …….. ۱۰۵

    ۲-۱۱- معيارهاي متوازن، چرا آنرا به كار مي بريم ۱۰۵

    ۲-۱۲- قدمهاي بعدي در معيارهاي متوازن …….. ۱۰۶

    ۲-۱۳- ارزشيابي مالي سنتي در مقابل BSC……… 107

    ۲-۱۴- مزاياي مدل كارت امتيازي متوازن …….. ۱۰۹

    ۲-۱۵- معايب مدل كارت امتيازي متوازن ……… ۱۰۹

    ۲-۱۶- تفاوت مدل كارت امتيازي متوازن در شركتهاي دولتي و خصوصي۱۱۰

    بخش سوم : پيشينه تحقيق …………………. ۱۱۱

    ۲-۱- رابطه بين ايزو ۹۰۰۰ و عملكرد ……….. ۱۱۲

    ۲-۲- پيشينه تحقيق ……………………… ۱۱۳

    فهرست منابع فارسي ……………………… ۱۱۶

    فهرست منابع خارجي ……………………… ۱۱۹

    فصل سوم

    مقدمه ………………………………… ۱۲۲

    ۳-۱- روش تحقيق ………………………… ۱۲۲

    ۳-۲- روش گردآوري اطلاعات ………………… ۱۲۳

    ۳-۳- تحليل آماري و روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات ۱۲۴

    ۳-۴- مقياس ……………………………. ۱۲۴

    ۳-۵- تعيين اعتبار پرسشنامه ……………… ۱۲۶

    ۳-۶- تعيين روايي پرسشنامه ………………. ۱۲۷

    ۳-۷- فرضيه هاي تحقيق …………………… ۱۲۷

    ۳-۸- محدوديتهاي تحقيق ………………….. ۱۲۹

    فهرست منابع فصل سوم ……………………. ۱۳۰

    فصل چهارم

    ۴-۱- رده مديريتي جامعة كارشناسان ………… ۱۳۲

    ۴-۱-۱- رتبه بندي از نظر رده مديريتي ……… ۱۳۲

    ۴-۱-۲- نمودار توزيع فراواني رده مديريتي ….. ۱۳۲

    ۴-۲- تحصيلات كارشناسان ………………….. ۱۳۳

    ۴-۲-۱- رتبه بندي از نظر تحصيلات ………….. ۱۳۳

    ۴-۲-۲- نمودار توزيع فراواني تحصيلات ………. ۱۳۳

    ۴-۳- رشته تحصيلي كارشناسان ……………… ۱۳۴

    ۴-۳-۱- رتبه بندي رشته تحصيلي ……………. ۱۳۴

    ۴-۳-۲- نمودار توزيع فراواني رشته تحصيلي ….. ۱۳۴

    ۴-۴- سابقه كار در شركت …………………. ۱۳۵

    ۴-۴-۱- رتبه بندي سابقه كار در شركت ………. ۱۳۵

    ۴-۴-۲- نمودار توزيع فراواني سابقه كار در شركت ۱۳۵

    ۴-۵- تعداد ساعات دوره توجيهي ايزو ۹۰۰۰……. ۱۳۶

    ۴-۵-۱- رتبه بندي تعداد ساعات دوره توجيهي ايزو ۹۰۰۰  ۱۳۶

    ۴-۵-۲- نمودار توزيع فراواني تعداد ساعات دوره توجيهي ايزو ۹۰۰۰……………………………………… ۱۳۷

    ۴-۶- ميزان تحصيلات مشتركين ………………. ۱۳۸

    ۱-۴-۶- رتبه بندي ميزان تحصيلات مشتركين ……. ۱۳۸

    ۲-۴-۶- نمودار توزيع فراواني ميزان تحصيلات مشتركين    ۱۳۸

    ۴-۷- بررسي فرضيه هاي تحقيق ……………… ۱۳۹

    فصل پنجم

    ۵-۱- خلاصه …………………………….. ۱۴۸

    ۵-۲- نتيجه گيري ……………………….. ۱۴۹

    ۵-۳- پيشنهادات…………………………. ۱۵۰

    اشكال:

    شكل ۲-۱……………………………….. ۲۶

    شكل ۲-۲……………………………….. ۴۶

    شكل ۲-۳……………………………….. ۹۶

    شكل ۲-۴……………………………….. ۹۸

    شكل ۲-۵………………………………. ۱۰۱

    شكل ۲-۶……………………………….. ۱۰۲

    جدول

    جدول ۲-۱………………………………. ۹۳

    جدول ۲-۲………………………………. ۱۰۸

    جدول ۳-۱………………………………. ۱۲۵

    جدول ۳-۲………………………………. ۱۲۸

    جدول ۴-۱………………………………. ۱۳۲

    جدول ۴-۲………………………………. ۱۳۳

    جدول ۴-۳………………………………. ۱۳۴

    جدول ۴-۴………………………………. ۱۳۵

    جدول ۴-۵………………………………. ۱۳۶

    جدول ۴-۶………………………………. ۱۳۸

    جدول ۴-۷………………………………. ۱۳۹

    جدول ۴-۸………………………………. ۱۴۱

    جدول ۴-۹………………………………. ۱۴۳

    جدول ۴-۱۰……………………………… ۱۴۵

    نمودارها

    نمودار ۲-۱…………………………….. ۳۵

    نمودار ۲-۲…………………………….. ۴۳

    نمودار۲-۳……………………………… ۵۱

    نمودار۴-۱……………………………… ۱۳۲

    نمودار۴-۲……………………………… ۱۳۳

    نمودار۴-۳……………………………… ۱۳۴

    نمودار۴-۴……………………………… ۱۳۵

    نمودار۴-۵……………………………… ۱۳۷

    نمودار۴-۶……………………………… ۱۳۸

    نمودار۴-۷……………………………… ۱۴۰

    نمودار۴-۸……………………………… ۱۴۰

    نمودار۴-۹……………………………… ۱۴۲

    نمودار۴-۱۰…………………………….. ۱۴۲

    نمودار۴-۱۱…………………………….. ۱۴۴

    نمودار۴-۱۲…………………………….. ۱۴۴

    نمودار۴-۱۳…………………………….. ۱۴۶

    نمودار۴-۱۴…………………………….. ۱۴۶

    ضمائم

    پرسشنامه يك …………………………… ۱۵۲

    پرسشنامه دو……………………………. ۱۵۳

    محاسبات آماري SPSS……………………….. 154

    —————————————————–

    این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد  ۱۷۰ صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید  که بهتر است از آفیس ورد ۲۰۱۰ استفاده کنید.

    اطلاعات فایل
    • موضوع : اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو 9000 بر عملكرد شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران
    • فرمت فایل : ورد doc
    • تعداد صفحه : 170 صفحه
    • قیمت : 5000 تومان
    • حجم فایل : 270 کیلوبایت

    درباره ی MrDoc.ir

    فروشگاه مسترداک دات آی آر شامل پایان نامه های آماده رایگان و غیر رایگان از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و انسانی و پزشکی که کاملا تایپ شده و موضوعات متفرقه از تمام رشته های تحصیلی برای دانشجویان عزیز ارائه می دهد، که ارزش واقعی فایل ها بیشتر از قیمت آن است. آدرس شرکت: اصفهان - خیابان لاله شمالی - شرکت سامان گستر 03135673766

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *